Информация за преписката

Възложител: Община Враца
Номер: 00814-2012-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на изпълнител на стоително – монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II, по проект “Интегриран проект за Водния цикъл на Град Враца” по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010г. за предоставяне на Безвъзмездна Финансова Помощ по Приоритетна ос 1 от ОП “Околна Среда” Обектът на поръчката е осъществяване на строително монтажи работи по изграждане на 17 852 m канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. Бистрец и на 34 148 m водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m).Водопроводна мрежа: Реконструкцията по Етап IІ се състои от обновяване на около 34 km водопроводни клонове.Основен източник за водоснабдяване на града е язовир Среченска бара. Използват се и няколко каптажа. Водопроводната мрежа е зонирана и всяка зона се водоснабдява от отделен напорен резервоар. Дължината на водопроводната мрежа е около 155 km и е изградена от етернитови, стоманени, чугунени и PVC тръби. Канализационна мрежа:Реконструкцията по Етап IІ се състои от обновяване на около 18 km канализационни клонове. Строителството на канализационната мрежа на гр. Враца започва през 1965 г. Тя е изградена от бетонови, стоманобетонови и тръби със стоманобетонови яйцеобразни сечения. Всички главни колектори на гр. Враца са изградени. Изградена е голяма част от второстепенната мрежа. Общата дължина на канализационната мрежа е около 90 km. Мрежата е решена като смесена с дъждопреливници, с изключение на кв. Медковец и Североизточната промишлена зона, където мрежата е разделна. Целта на проекта е реконструкцията на изградените главни колектори и разширение на второстепенната канализационна мрежа с цел намаляване на инфилтрацията в сухо време и недопускане наводняването на жилищата по време на дъжд. Изпълнителят ще извършва строителство (реконструкция) и/или разширение на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Враца съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове,както и общите договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя („Червена книга”, първо издание 1999 г.).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2012 00:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   486850   Решение         14.06.2012 г.  14.06.2012 г. 
2   486852   Обявление за поръчка (ЕС)     14.06.2012 г.  14.06.2012 г. 
3   488107   Решение     22.06.2012 г.  22.06.2012 г. 
4   488194   Решение     25.06.2012 г.  25.06.2012 г. 
5   512338   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.12.2012 г.  06.12.2012 г.