Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0015
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерството на образованието, младежта и науката, по две обособени позиции: - I-ва обособена позиция: Предоставяне на специализирани юридически услуги на МОМН, свързани с подготовката, провеждането и контрола на процедури за възлагане на обществени поръчки. - II-ра обособена позиция: Предоставяне на специализирани юридически услуги на МОМН, свързани с изпълнение на функциите му като Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и с реализацията на дейности, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   473140   Решение         01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
2   473141   Обявление за поръчка (ЕС)     01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
3   513435   Решение         12.12.2012 г.  12.12.2012 г.