Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0007
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обучения за изпълнение и мониторинг на дейностите по проекта да развие и подобри специфични компетенции и умения на екипа на проекта, представителите на РИО- членове на екипа на проекта и директорите на училища за управление на проекти, както и да бъдат организирани 3 броя годишни конференции за споделяне и обмен на добри практики. По този начин ще се гарантира адекватното изпълнение на проекта чрез придобиването на унифицирани знания от всички заинтересовани лица, ангажирани с административни дейности по отчитането на проекта. Ще бъдат разработени фокусирани програми за обучение и ще бъдат обучени не повече от 120 представители на РИО и не повече от 1700 директори на училища, които ще преминат по две обучения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/04/2012 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   472131   Решение         28.02.2012 г.  29.02.2012 г. 
2   472132   Обявление за поръчка (ЕС)     28.02.2012 г.  29.02.2012 г. 
3   473511   Решение         02.03.2012 г.  05.03.2012 г. 
4   484300   Решение     23.05.2012 г.  28.05.2012 г.