Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0004
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата поръчка е доставката на настилки и на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета. Процедурата е организирана в две обособени позиции, според спецификата на необходимите доставки, а именно: Първа обособена позиция – доставка на настилки за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета. Настилките включват ламиниран паркет и килими. Изискванията, на които трябва да отговарят настилките, са детайлно описани в обявлението и документацията. Втора обособена позиция – доставка на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета. Участниците по втора обособена позиция са длъжни да предложат доставката на учебно-техническо оборудване с характеристики, детайлно описани в обявлението и документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   471318   Решение         24.02.2012 г.  27.02.2012 г. 
2   471319   Обявление за поръчка (ЕС)     24.02.2012 г.  27.02.2012 г. 
3   492885   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     27.07.2012 г.  27.07.2012 г. 
4   496280   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     21.08.2012 г.  21.08.2012 г. 
5   746683   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.08.2016 г.  29.08.2016 г. 
6   748973   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2016 г.  15.09.2016 г.