Деловодна информация
1666
 
да
да
22/07/2019 (дд/мм/гггг)
1666-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявление за поръчка
НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
гр. София BG411 1407 България
Иван Маринов, Иван Кръстев +359 28147752/+359 28147750
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

http://www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/1691-art-bul
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Национална сигурност

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по фонд Вътрешна сигурност, съфинансиран от ЕС
79952000      
II.1.3) Вид на поръчка Услуги

Комплексната услуга включва логистично и техническо обезпечаване, хотелско настаняване, изхранване, осигуряване на зала и оборудване /озвучаване и презентационна техника/, кафе-паузи, транспорт на територията на страната, за провеждане на 6 обучения по проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
113539      BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

/

които са взети предвид(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на Република България

Осигуряване на услуги по логистично и техническо обезпечаване, включващи хотелско настаняване, изхранване, осигуряване на зала и оборудване (озвучаване и презентационна техника), кафе-паузи, транспорт на територията на страната, при провеждането на следните събития/мероприятия:
1. Дейност 3 "Обмен на добри практики, придобиване и усъвършенстване на знания в областта на защитата на критичната инфраструктура на национално ниво" - до 23 човека;
2. Дейност 5 "Обучения на служители на ДАНС на национално ниво - първа част", разделена на 3 поддейности за до 90 човека;
3. Дейност 6 "Обучения на служители на ДАНС на национално ниво - втора част", разделена на две поддейности за до 42 човека.
4. Кетъринг за закриващата конференция в рамките на Дейност 4 "Дейности по информация и публичност" - за до 40 човека.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
113539      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
6
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
да
Проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по договор № 812108-69/03.10.2017 г. осъществяващ се с финансовата подкрепа на Фонд "Вътрешна сигурност", съфинансиран от Европейския съюз.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възл. не поставя изисквания по отн. годността (правосп.) за упражняване на проф. дейност, вкл. във вр. с вписването им в проф. и търг. регистри. Изискв. по отн. на иконом. и фин. състояние на участн.–не се поставят.Техн. и проф. способн.-участникът следва да е изпълнил мин. 1 дейност, идент. или сходна с предмета на общ. поръчка, за последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата. Изпълнена дейн. е тази, която е завършила с приемане на възл. работа и е прикл. до датата на подаване на офертата.„Сходна с предмета на настоящата общ. поръчка дейност" е предост. на услуги, свързани с орг. на събития/мероприятия. Доказват се със списък с посочване на стойностите, датите и получателите в част ІV, раздел В: Техн. и проф. способности на ЕЕДОП. Възл. ще определи иконом. най-изгодната оферта въз осн. на критерия за възлагане:„най-ниска цена“. Срок на валидност на офертите-3 (три) месеца, сч. от крайната дата за получаване на оф. При поискв. от Възл. срокът на валидн. ще бъде удължен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията, посочени в документацията. Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54,ал.1; по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; по чл. 107 ЗОП; при неточности и/или несъответствие, и/или пропуски, и/или аритм. грешка в ценовото предл.;по чл. 69 от ЗПКОНПИ; след покана и в определения срок не удължи срока на валидност на офертата си. Основанията за отстран., са посочени в т. 2, раздел ІV от документацията. Преди подписване на договор се представят документи съгл. чл. 112, ал. 1 ЗОП, декларации от ЗМИП – по образец. Гаранцията за обезпечаване на изпълн. на д-ра е в размер на 3% от ст-стта му без ДДС, под форма по чл. 111, ал. 5 ЗОП, като услов. и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора. Срокът за изпълн. на поръчката е 6 месеца или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

НЕ

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8


На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор. При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

28/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Отварянето на офертите ще се извърши публично на 04.09.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на ДАНС на адр. гр. София, бул. Черни връх №45. Могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.
На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП Об. поз. № 2 Осигуряване на преводачески услуги при провеждане на обучения/събития по проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01 - двама преводачи за симултанен превод до 1440 лв. без ДДС, ще бъде възложена по реда, валиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП).
Участниците могат да се позовават при подаване на оферта на капацитета на трети лица съгл. чл. 65 от ЗОП във вр. с доказване на технически и професионални способности. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и спазване на условията по чл. 199 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред КЗК.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/07/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва