Деловодна информация
01547
879 18/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
01547-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Ива Петкова +359 52-692457
zop@port-varna.bg +359 52-632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т. ОП-06-18
42414000      
Строителство

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42414000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - запад, гр. Варна

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.
II.2.5) Критерии за възлагане
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
06.02.2019 11:37 ч. :  № ОП-06-18 служебно вписване
затвори
 История ОП-06-18       Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

07/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
не
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/09/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


На основание Акт за авария № З-42/21.06.2018 г., във връзка със Становище на техническите лица от 05.07.2018 г., по време на работа с мобилен кран Liebherr LHM 550 с инв. №45698, възниква авария и кранът спира работа. Констатираните проблеми при огледа от страна на техническите лица са описани в становище – неразделна част от настоящата покана. Настъпилата авария блокира част от дейността на пристанището, поради което е наложително нейното отстраняване в спешен порядък. Към момента пристанището е много натоварено, като част от работата е за мобилни кранове /тръби, контейнери, зърно, оборудване и др./. Мобилен кран Liebherr LHM 550 с инв. № 45698 е единственият с такава товароподемност и при товари над 100 тона пристанището няма алтернатива. Оторизираният представител за ремонт и поддръжка на кранове Liebherr за България е фирма МАК ПОРТ Интернешънъл - Австрия. Поради спецификата на редуктора, фирма МАК ПОРТ Интернешънъл - Австрия е единствената, която би могла да направи качествен и бърз ремонт на крана, като същият бъде съобразен с изискванията на завода производител.
Съгласно член 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 64 – 67 от ППЗОП, Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3.
Настъпилата авария има характера на „изключителни обстоятелства“, по смисъла на §2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП:
•обстоятелствата са предизвикани от непредвидими за възложителя събития – настъпила авария;
•обстоятелствата съществено нарушават нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя – предоставяне на пристанищни услуги;
•обстоятелствата не са свързани с действие или бездействие на възложителя – аварията е настъпила въпреки добросъвестните усилия на възложителя, който е извършвал регулярна поддръжка и сервизно обслужване на крана, съобразно условията на производителя и аварията не е в резултат на неправилна експлоатация и поддръжка.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва