Деловодна информация
00330
0402-28 10/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00330-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 2661223
pr@vik-vratza.eu +359 2660977

Интернет адрес/и

http://vik-vratza.eu/

http://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/publichno-sastezanie-00330-2020-0006-dostavka-na-pompi-za-nujdite-na-v-i-k-ood-gr-vraca/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на помпи за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца 00330-2020-0006
42122000      
Доставки

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на помпи за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“. Доставката се извършва съобразно производствените нужди на възложителя. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: ОП 1 - "Доставка на помпи за питейна вода" и ОП 2 "Доставка на помпи за отпадъчна вода".Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват чрез заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности. В заявките ще бъдат упоменати конкретния тип изделие и точното количество. Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са ориентировъчни, като не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем. Видът и функционалните изисквания на помпите и по двете обособени позиции са посочени в Техническата спецификация. Не се допускат варианти на изпълнение и по двете обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на помпи за питейна вода 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42122000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Складова база на Възложителя - гр.Враца ул."Складова" №2

Доставката се извършва съобразно производствените нужди на възложителя. Доставките ще се извършват чрез заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности. В заявките ще бъдат упоменати конкретния тип изделие и точното количество. Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са ориентировъчни, като не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем.Видът и функционалните изисквания на изделията са посочени в Техническата спецификация за тази Обособена позиция.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    20 б.е.
Избор на работна точка    20 б.е.
КПД в работна точка    10 б.е.
Цена
50 б.е.
II.2.6) Прогнозна стойност
176172.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на помпи за отпадъчна вода 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42122000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Складова база на възложителя - гр.Враца, ул."Складова" № 2

Доставката се извършва съобразно производствените нужди на възложителя. Доставките ще се извършват чрез заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности. В заявките ще бъдат упоменати конкретния тип изделие и точното количество. Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са ориентировъчни, като не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем.Видът и функционалните изисквания на изделията са посочени в Техническата спецификация за тази Обособена позиция.
Критериите по-долу
 
ДА Срок н доставка    20 б.е.
Избор на работна точка    20 б.е.
КПД в работна точка    10 б.е.
Цена
50 б.е.
II.2.6) Прогнозна стойност
75011.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор и по двете обособени позиции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник и по двете обособени позиции трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т.1а) от ЕЕДОП.

1.Обособена позиция № 1 – минимален общ оборот – 300 000 лв. без ДДС;
2.Обособена позиция № 2 – минимален общ оборот – 140 000 лв. без ДДС;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По Обособена позиция № 1 „Доставка на помпи за питейна вода”:
1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т.1а) от ЕЕДОП.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката – доставка на помпи. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответния сертификат.
3.Участникът трябва да разполага със съоръжение за изпълнение на поръчката.Съответствието с този критерий за подбор, участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“ т.9, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Участникът следва да представи информация за местоположението и собствеността на сервизната база, която ще бъде използвана за изпълнение на дейността по гаранционната поддръжка.
По Обособена позиция № 2: „Доставка на помпи за отпадъчна вода”:
1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за доставките, с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката – доставка на помпи. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответния сертификат.
3.Участникът трябва да разполага със съоръжение за изпълнение на поръчката.Съответствието с този критерий за подбор, участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“ т.9, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Участникът следва да представи информация за местоположението и собствеността на сервизната база, която ще бъде използвана за изпълнение на дейността по гаранционната поддръжка.


1.Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбират - доставки на помпи за питейна вода. Минимално изискване - участникът да е изпълнил минимум 2 /две/ дейности с предмет идентични или сходни с предмета на поръчката.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на приложение - доставка на помпи.
3.Участникът следва да разполага със сервизна база за изпълнение на поръчката /собствена или наета сервизна база на територията на страната/ за извършване на гаранционната поддръжка на предлаганите помпи.
По Обособена позиция № 2: „Доставка на помпи за отпадъчна вода”:
1.Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбират - доставки на помпи за отпадъчни води. Минимално изискване - участникът да е изпълнил минимум 2 /две/ дейности с предмет идентични с предмета на поръчката.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на приложение – доставка на помпи.
3.Участникът следва да разполага със сервизна база за изпълнение на поръчката /собствена или наета сервизна база на територията на страната/ за извършване на гаранционната поддръжка на предлаганите помпи.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява от участие участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. основанията по чл.54, ал. 1 т.1-7 от ЗОП;
2.участник, който е свързано лице по смисъла на на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
3.обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
4.обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора се вписва като клауза в него и е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора за всяка обособена позиция.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция, парична сума или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на „В и К“ ООД гр.Враца.В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата следва да е с валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изпълнение на договора. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция или застраховката, изрично се посочва предмета на договора, за който се представя.Ако гаранцията за изпълнение е застраховка,трябва да е сключена в полза на Възложителя и да е платена еднократно.
III.1.7)
Финансирането на настоящата обществена поръчка е със собствени средства на възложителя.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/03/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул."Александър Стамболийски" № 2, етаж 4, Заседателната зала на възложителя

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.03.2022

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1 т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва