Деловодна информация
00330
0402-6 24/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00330-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски №2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

http://vik-vratza.eu/

http://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/publichno-sastezanie-00330-2020-0001-dostavka-na-jiba-vodovzemni-i-avariini-skobi-flancovi-saedineniya-i-prehodi/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби,фланцови съединения и преходи 00330-2020-0001
44167100      
Доставки

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на „В и К“ ООД - Враца. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет. Поръчката ще се изпълнява чрез доставки в количества определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К” ООД Враца в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44167100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Мястото на доставка е на адрес: гр. Враца, ул. „Складова” № 2, Производствена база на „В и К” ООД – Враца.

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на „В и К“ ООД - Враца. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет.Поръчката ще се изпълнява чрез доставки в количества определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К” ООД Враца в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител.
Критериите по-долу
 
ДА Срока на доставка    20 б.е.
Цена
80 б.е.
II.2.6) Прогнозна стойност
244778.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания относно финансовото и икономическото състояние на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата - доставка на жиба. Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга.
2.Участникът трябва да прилага система или стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 /2015/ или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката – доставка на жиба.Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на сертификат EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета (доставка на жиба) на поръчката, издаден от акредитирана институция.
3.Участникът следва да разполага 1 брой техническо лице, което да отговаря за контрола на качеството при изпълнение на поръчката. Съответствието с този критерий се доказва с предоставянето на списък на техническите лица, които отговарят за контрола на качеството.


1.Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбират доставка на жиба.
2.Участникът трябва да прилага система или стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 /2015/ или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката – доставка на жиба.
3.Участникът следва да разполага с 1 брой техническо лице, което да отговаря за контрола на качеството при изпълнение на поръчката с валиден сертификат издаден от акредитирана институция, за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на изделията предмет на обществената поръчка със съответните стандарти.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява от участие участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. основанията по чл.54, ал. 1 т.1-7 от ЗОП;
2.основанията по чл.55, ал.1 т.1 от ЗОП
3.участник, който е свързано лице по смисъла на на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
4.обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
5.обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора се вписва като клауза в него и е в размер на 3 % /три процента/ от стойността му.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция, парична сума или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на „В и К“ ООД гр.Враца.В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата следва да е с валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изпълнение на договора. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция или застраховката, изрично се посочва предмета на договора, за който се представя.Ако гаранцията за изпълнение е застраховка,трябва да е сключена в полза на Възложителя и да е платена еднократно.
III.1.7)
Финансирането на настоящата обществена поръчка е със собствени средства на възложителя.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/02/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул."Александър Стамболийски" № 2, етаж 4, Заседателната зала на възложителя

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.12.2022г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва