Деловодна информация
00330
0402-69 23/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
23/12/2019 (дд/мм/гггг)
00330-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 816090199
https://vik-vratza.eu/
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/otkrita-procedura-00330-2019-0013-injenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelstvo-po-proekt-izgrajdane-na-vik-infrastrukturata-na-obosobenata-teritoriya-obslujvana-ot/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ 00330-2019-0013
45231300      
Строителство

В предмета на обособените позиции е включено изпълнение на проектиране на работен проект, Изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство, като пълно описание на дейностите е представено в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Дейностите обхващат ВиК мрежи на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй, Бяла Слатина, разделени в четири обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Враца”; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

град Враца

По обособената позиция следва да се извърши проектиране и строителство на 23 025.46 m водопроводна мрежа (без сградните отклонения) и 3946m канализационна мрежа (без сградните отклонения), както и съоръжения към тях, в населено място гр. Враца.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    30 т.
Срок за изпълнение на строително – монтажните работи    30 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
10667095.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
"Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК"ООД-гр.Враца, с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мездра”; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

град Мездра

По обособената позиция се предвижда проектиране и строителство на 8272 m водопроводна мрежа (без сградни отклонения) и 1821 m канализационна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръжения към тях, в населено място гр. Мездра.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    30 т.
Срок за изпълнение на строително – монтажните работи    30 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
4657250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
"Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК"ООД-гр.Враца, с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Козлодуй” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

град Колодуй

По обособената позиция се предвижда проектиране и строителство на 12 218 m водопроводна мрежа (без сградни отклонения) и 11 411 m канализационна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръжения към тях, в населено място гр.Козлодуй.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    30 т.
Срок за изпълнение на строително – монтажните работи    30 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
13822098.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
"Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК"ООД-гр.Враца, с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина”. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

град Бяла Слатина

По обоосбената позиция се предвижда проектиране и строителство на 10478 m водопроводна мрежа (без сградни отклонения) и 6 505m канализационна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръжения към тях, в населено място гр. Бяла Слатина
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    30 т.
Срок за изпълнение на строително – монтажните работи    30 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
9747066.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
"Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК"ООД-гр.Враца, с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0002-C01

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ) за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория* съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – да е вписано в еквивалентен регистър, съгласно законодателството на държава, в която е установен.
Изискването се отнася за Обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва раздел А: „Годност“, т. 1 в Част IV: „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като посочва данните за вписване в регистъра по чл. 16 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/. Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване на изискването в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа) или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице да изпълни предмета на поръчката.В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът за последните три приключили финансови години следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване на изискването при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: чрез един или няколко от следните документи:
- заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; или
- справка за общия оборот.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Информацията от горепосочените документи обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участникът следва да притежава застраховка "Професионална отговорност в проектирането и в строителството"
При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като в активираното поле „Издаден/о от:“ посочва данни за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (№, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност) за наличие на застраховката.
Доказване на изискването при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: копие на документи, доказващи наличие на валидна застраховка “Професионална отговорност” или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.


1.Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността, трябва да е реализирал минимален общ оборот, както следва:
За обособена позиция № 1 – минимален общ оборот в размер на 10 667 095.00 лева (десет милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди и деветдесет и пет лева);
За обособена позиция № 2 – минимален общ оборот в размер на 4 657 250.00 лева (четири милиона шестстотин петдесет и седем хиляди и двеста и петдесет лева);
За обособена позиция № 3 – минимален общ оборот в размер на 13 822 098.00 лева (тринадесет милиона осемстотин двадесет и две хиляди и деветдесет и осем лева);
За обособена позиция № 4 – минимален общ оборот в размер на 9 747 066.00 лева (девет милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди и шестдесет и шест лева);
При подаване на оферта за повече от една обособена позиция минималното изискване се прилага без натрупване по отношение на позициите, за които участникът кандидатства, т.е. минималните общи обороти за кандидатстваните обособени позиции не се сумират.
2.1.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност в проектирането”, произтичаща от нормативния акт: чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата, в която са установени. Минимално изискване - участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за строежи IV група, II категория* с минималнa застрахователнa сумa в размер на 200 000 лв. Минималното застрахователно покритие включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от лицата, осъществяващи проектирането. За чуждестранни лица – еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.
2.2.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност в строителството”, произтичаща от нормативния акт: чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен.Минимално изискване - участникът трябва да има застраховка Професионална отговорност в строителството за строежи IV група, II категория* с минимална застрахователна сума в размер на 400 000 лв. Минималното застрахователно покритие включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от лицата, осъществяващи строителството. За чуждестранни лица – еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.
Изискването се отнася за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три годиини от датата на подаване на офертата.
1.2. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните пет годиини от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
При подаване на офертата участникът декларира съответните обстоятелства в ЕЕДОП.
Доказване на изискванията при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП чрез представяне на следните документи:
по т. 1.1. - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
по т. 1.2. - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката по съответната обособена позиция съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостоверение/ я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
по т. 2 - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.


1.1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една проектантска дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „проектантски дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ да се разбира дейност по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа.
Възложителят ще приеме проектантски дейности, извършени и в рамките на договор за инженеринг (проектиране и строителство) през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Изискването се отнася за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.Не се поставя изискване, свързано с обема на изпълнените дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката.
1.2. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, както следва:
За обособена позиция № 1:
Под „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и канализационна техническа инфраструктура, изпълнени в урбанизирана територия и с минимална дължина на изпълнените мрежи, както следва: водоснабдителна мрежа минимум 23 000 линейни метра и канализационна мрежа минимум 3 500 линейни метра.За обособена позиция № 2: Под „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и канализационна техническа инфраструктура, изпълнени в урбанизирана територия и с минимална дължина на изпълнените мрежи, както следва: водоснабдителна мрежа минимум 8 000 линейни метра и канализационна мрежа минимум 1 500 линейни метра. За обособена позиция № 3: Под „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и канализационна техническа инфраструктура, изпълнени в урбанизирана територия и с минимална дължина на изпълнените мрежи, както следва: водоснабдителна мрежа минимум 12 000 линейни метра и канализационна мрежа минимум 11 000 линейни метра. За обособена позиция № 4:Под „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и канализационна техническа инфраструктура, изпълнени в урбанизирана територия и с минимална дължина на изпълнените мрежи, както следва: водоснабдителна мрежа минимум 10 000 линейни метра и канализационна мрежа минимум 6 000 линейни метра.При подаване на оферта за повече от една обособена позиция минималното изискване се прилага без натрупване по отношение на позициите, за които участникът кандидатства, т.е. минималните дължини на изпълнените мрежи за кандидатстваните обособени позиции не се сумират. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, изискването за „сходен обем” се отнася към по-големия минимален изискуем обем от минималните изискуеми обеми за тези обособени позиции.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката: Продължава в поле VI.3.) Допълнителна информация
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не могат да участват в процедурата участници, за които са налице условията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 , по чл. 55, ал. 1, т. 1 , т. 5 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на договора под формата застраховка, банкова гаранция или паричен депозит.
2. Гаранцията за технологично оборудване и материали се представя единствено под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното Технологично Оборудване и Материали съгласно под-клауза 14.5. „Механизация и материали, предназначени за работите“ от Специфичните условия на проекта на договор.
III.1.7)
Съгласно проекта на договор.
III.1.8)
Не се изисква специфична правна форма при участие на обединения или група от икономически оператори.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 180

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/02/2020 (дд/мм/гггг)   08:15 (чч:мм)

гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, ет.4, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Проектантски екип за изготвяне на работен инвестиционен проект:- Проектант по част „ВиК“ /1 бр./ с висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентно;Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.- Проектант по част „Конструктивна“ /1 бр./ с висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентно; Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.Проектант по част „Геодезия“ /1 бр./ с висше образование, специалност „Геодезия“ или „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдер“ или „Земеустроител“ или еквивалентно; Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.Проектант по части „Пътна“ и „Временна организация и безопасност на движението /ВОБД/“ /1 бр./ с висше образование, специалност „Пътно строителство“, „Транспортно строителство“ или „Железопътно строителство“ или еквивалентно; Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Проектант по част „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ 1 бр./Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО 1 бр./ Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Технически екип за изпълнение на строително-монтажните работи:- Технически ръководител /1 бр./с висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“, “Строителство и геодезия ”„В и К съоръжения“, „Техника“ или еквивалентно , а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина. Специфичен професионален опит като Технически ръководител при изпълнението на минимум 1 строителен обект,сходен с предмета на поръчката.Инженер „ВиК“ /1 бр./ с висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“ или еквивалентно. Специфичен професионален опит: опит като лице, осъществяващо специализирано техническо ръководство при изпълнението на минимум 1 обект за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.-Специалист „Контрол на качеството“ /КК 1бр./ с наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно; Специалист „ЗБУТ“ 1бр. с наличие на валидно у-ие/сертиф. за ДЛ по БЗ или еквивалентно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва