Деловодна информация
00330
0402-61 11/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00330-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/publichno-sastezanie-00330-2019-0012-inkasirane-na-parichni-sumi-za-v-i-k-ood-gr-vraca/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Инкасиране на парични суми за "В и К"ООД - Враца" 00330-2019-0012
79940000      
Услуги

Предметът на поръчката е „Инкасиране на суми за “В и К” ООД гр.Враца”.
Изпълнителят събира суми за ВиК услуги от потребителите от името на Възложителя, които превежда по негова банкова сметка. За предоставените услуги от Изпълнителя, Възложителя дължи възнаграждение /комисионна/.
Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:
-Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой в стационарни пунктове, разположени в населени места на територията на областта, чрез софтуер на възложителя и чрез софтуер на изпълнителя”
-Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми в брой в обособени пунктове и безкасово чрез средствата на Интернет-пространството /Уеб-интерфейс, банкомат, кратко текстово съобщение SMS/ - със софтуер на изпълнителя“. Пунктовете, в които изпълнителят инкасира суми, не са ограничени по географски принцип.
Основните характеристики на изпълнението на поръчката по двете обособени позиции са описани в Техническата спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Инкасиране на суми в брой в стационарни пунктове, разположени в населени места на територията на областта, чрез софтуер на възложителя и чрез софтуер на изпълнителя” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79940000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Поръчката се изпълнява по банковата сметка на Възложителя в гр. Враца.

Изпълнителят инкасира суми в стационарните пунктове в закрити помещения през всеки работен ден не по-малко от 4 часа дневно по обявено работно време. Населените места, в които изпълнителят трябва да организира стационарни пунктове, са посочени изчерпателно в Техническата спецификация и изключват пунктовете в гр. Враца, гр. Криводол, гр. Мездра, гр. Бяла Слатина, гр. Козлодуй, гр. Оряхово, гр. Мизия, гр.Роман, с. Борован, с. Селановци и с. Хайредин. Инкасирането се извършва със софтуер на изпълнителя.
Изпълнителят организира компютърни on line каси, разположени в закрити помещения в гр. Враца, гр. Криводол, гр. Мездра, гр. Бяла Слатина, гр. Козлодуй, гр. Оряхово, гр. Мизия, гр.Роман, с. Борован, с. Селановци и с. Хайредин. Касите трябва да работят с клиенти не по-малко от 8 часа през всеки работен ден. Инкасирането се извършва със софтуер на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране на суми в брой в обособени пунктове и безкасово чрез средствата на Интернет-пространството /Уеб-интерфейс, банкомат, кратко текстово съобщение SMS/ - със софтуер на изпълнителя“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79940000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Поръчката се изпълнява по банковата сметка на Възложителя в гр. Враца.

1. Участникът трябва да инкасира суми в брой в обособени пунктове и безкасово чрез средствата на Интернет- пространството, а именно: през Уеб-интерфейс, чрез банкомат, чрез кратко текстово съобщение – SMS, като използва собствени технически средства и софтуер. Сумите по посочените способи се инкасират без географски ограничения и се превеждат по сметката на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166636      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За Обособена позиция № 1:
Участникът следва да е вписан в регистъра по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), воден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като лице притежаващо валидно Удостоверение за администратор на лични данни, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на заверено копие на валидно Удостоверение за администратор на лични данни или еквивалентно.
За Обособена позиция № 2:
1.Участникът следва да е вписан в регистъра по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), воден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като лице притежаващо валидно Удостоверение за администратор на лични данни, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на заверено копие на валидно Удостоверение за администратор на лични данни или еквивалентно.
2.Участникът трябва да е вписан в публичния регистър по чл.17 от Закона за платежните услуги и платежни системи (ЗПУПС), воден от Българска Народна Банка (БНБ), като лице притежаващо валиден Лиценз за извършване на дейност като платежна институция от ЗПУПС, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на заверено копие на валиден Лиценз за извършване на дейност като платежна институция от ЗПУПС или еквивалент.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

По обособена позиция № 1 и № 2:
Не се поставят изисквания относно финансовото и икономическото състояние на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция № 1 и № 2:
Участниците трябва да са изпълнявали дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата. Не се поставя изискване за обем.
Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.


Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбират: инкасиране на парични суми.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се допускат до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице:
1.обстоятелствата по чл.54,ал.1
2.обстоятелствата по чл.55,ал.1,т.1 и т.5
3.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП
4.обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
5.обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция се вписва като клауза в него и е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора за всяка обособена позиция.
III.1.7)
Обществената поръчка е финансирана със собствени средства на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Враца.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/12/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, ет.4 Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.11.2022г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва