Деловодна информация
00330
0402-58 29/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00330-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД Враца 816090199
ул. Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/publichno-sastezanie-00330-2019-0011-izpalnenie-na-merki-za-informaciya-i-komunikaciya-publichnost-i-vizualizaciya-na-proekt-izgrajdane-na-vik-infrastruktura-na-obosobenata-terit
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца” 00330-2019-0011
79952000      
Услуги

Ще бъдат организирани 2 (две) публични събития (информационни дни) и 2 (две) официални церемонии – „първа копка” или откриване на обекта (1 брой) и „рязане на лента” или приключване на дейностите на обекта (1 брой). По време на изпълнение на проекта ще бъдат направени 17 (седемнадесет) броя публикации в местни медии. Ще бъдат изработени и монтирани 7 (седем) билборда, чиято визия и място ще бъдат предварително съгласувани с УО на ОПОС. По проекта ще бъдат изработени и поставени на мястото на билбордовете 7 (седем) постоянни обяснителни табели. На всички машини, съоръжения и оборудване, закупени за целите на проекта, ще бъдат поставени информационни стикери. Ще бъде изработен информационен банер за интериорна реклама със стойка, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития.
Задължителните мерки за визуализация на документите по проекта трябва да съответстват на Наръчника за информация и комуникация на ОП за периода 2014-2020г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на общините Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй –област Враца. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ще бъдат организирани 2 (две) публични събития (информационни дни) и 2 (две) официални церемонии – „първа копка” или откриване на обекта (1 брой) и „рязане на лента” или приключване на дейностите на обекта (1 брой). По време на изпълнение на проекта ще бъдат направени 17 (седемнадесет) броя публикации в местни медии. Ще бъдат изработени и монтирани 7 (седем) билборда, чиято визия и място ще бъдат предварително съгласувани с УО на ОПОС. По проекта ще бъдат изработени и поставени на мястото на билбордовете 7 (седем) постоянни обяснителни табели. На всички машини, съоръжения и оборудване, закупени за целите на проекта, ще бъдат поставени информационни стикери. Ще бъде изработен информационен банер за интериорна реклама със стойка, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития.
Задължителните мерки за визуализация на документите по проекта трябва да съответстват на Наръчника за информация и комуникация на ОП за периода 2014-2020г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
203374      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16M1OP002-1.016-0002-C01 Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да е реализирал общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 203 374 (двеста и три хиляди триста седемдесет и четири) лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
На етапа на подаване на оферта поставените изисквания се декларират чрез попълване на съответните относими полета в ЕЕДОП.


1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейност с предмет,сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира дейност, която включва изпълнението на следните задачи: организиране на различни публични събития; дизайн и/или изработка на рекламно – информационни материали, като задачите могат да са изпълнени в рамките на една или повече дейности.Няма изискване за обем.
2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват в областта на организирането на събития или в областта на рекламната дейност.
3.Участникът трябва да разполага със следния персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:
1. Експерт „Организатор събития“ (1 бр.) с опит като организатор на поне едно публично събитие /кампания, прояви или друг вид събитие/.
2. Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка (1 бр.) с опит в изпълнението на поне 1 /един/ договор по изработване на печатни презентационни/ материали.
Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една позиция от Екипа за изпълнение.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В процедурата могат да участват лица, за които не са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и о по чл.55, ал.1, т.1 и т. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение на договора може да се представят под формата на:
• банкова гаранция
• парична сума, преведена по следната банкова сметка на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца
“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Враца,
IBAN: BG33CECB97901013161000,
BIC: CECBBGSF
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Начинът на плащане е описан в проекта на договор.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/11/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, ет.4, Заседателна зала на "В и К" ООД гр.Враца

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, в съответствие с чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва