Деловодна информация
00330
0402-49 20/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/09/2019 (дд/мм/гггг)
00330-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД - Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

http://vik-vratza.eu/

http://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/otkrita-procedura-00330-2019-0008-izbor-na-dostavchik-na-netno-kolichestvo-aktivna-elektricheska-energiya-i-koordinator-na-balansirasta-grupa-za-nujdite-na-v-i-k-ood-v/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“ 00330-2019-0008
09310000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца в 155 обекта на възложителя. Доставката се извършва чрез покупка на електрическа енергия. Предвижда се възможност за включване на допълнителни обекти, чиято прогнозна стойност е включена в общата прогнозна стойност.Доставките по отношение на допълнително включените обекти се извършва при същите условия. Прогнозното количество на доставяната електрическа енергия за срока на договора е 10 100 MWh за НН 0,4 kV и 4 900,000 MWh за CpH 20 kV.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313
BG312

Доставките се извършват за обекти на възложителя разположени на територията на областите Враца и Монтана

Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца в 155 обекта на възложителя. Доставката се извършва чрез покупка на електрическа енергия. Предвижда се възможност за включване на допълнителни обекти, чиято прогнозна стойност е включена в общата прогнозна стойност.Доставките по отношение на допълнително включените обекти се извършва при същите условия. Прогнозното количество на доставяната електрическа енергия за срока на договора е 10 100 MWh за НН 0,4 kV и 4 900,000 MWh за CpH 20 kV.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент за срока на действие на договора. Това обстоятелство той отразява в ЕЕДОП.
Съответствието с критерия за подбор се доказва от участник с представяне на заверено копие на Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от КЕВР, или представен валиден еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, отнасящи се за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Не се изискват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 /три/ дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите.Съответствието с критерия за подбор се доказва с предоставянето на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, както и списъци на балансиращи групи, на които участникът е координатор, в който се посочва консумация на електрическа енергия заедно с доказателства за извършената доставка.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството относима към предмета на поръчката.Съответствието с този критерий за подбор се доказва с предоставянето на заверено копие от сертификат, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието със съответните спецификации или стандарти.
3.Участникът трябва да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката.Съответствието се доказва чрез предоставяне на декларация, че участникът разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка on-line, като предоставя на възложителя възможност в срок от 3 работни дни за достъп до информацията, удостоверяваща съответните почасови графици на количествата доставена и получена електроенергия.


1.Под дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира доставката на електрическа енергия и координиране на балансираща група, като в поне една от тях поне един от участниците имат консумация на електрическа енергия отделно за двата вида равна или по-висока от съответното прогнозно количество по тази поръчка.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008/2015/ или еквивалент с обхват на дейност "доставка на електрическа енергия".
3. Участникът трябва да разполага със изградена системата за мониторинг за измерване на точката on-line, която предоставя на Възложителя в срок от 3 работни дни възможност за достъп до информацията, удостоверяваща съответните почасови графици на количествата доставяна и получена енергия.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите – предмет на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Участникът може да използва подизпълнители или капацитета на трети лица.
Не се допуска до участие и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелствата:
1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
2.обстоятелствата по чл.55,ал.1, т.1 от ЗОП;
3. участник, който е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
4. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
5. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1.Изпълнителят следва да представи гаранция в размер на 2 % /два/ от прогнозната стойност = 42 800 /четиридесет и две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми /по избор на изпълнителя/: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Ако гаранцията се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на „В и К“ ООД - Враца, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай, че гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата следва да е с валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изпълнение на договора. При предоставяне на гаранция "Застраховка" тя трябва да е платена еднократно и да е в полза на Възложителя. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция или застраховката, изрично се посочва предмета на договора, за която се представя гаранцията в съответствие с определеното в него.
III.1.7)
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обществената поръчка се изпълнява в обекти, разположени на територията на областите Враца и Монтана. Пълният списък на обектите е представен в Техническата спецификация.
В цената се включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на изпълнителя за осигуряване на доставките. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/10/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул."Александър Стамболийски" № 2, ет.4, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощение представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец септември 2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва