Деловодна информация
00330
0402-46 10/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
10/09/2019 (дд/мм/гггг)
00330-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД Враца 816090199
ул. Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661213
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/otkrita-procedura-00330-2019-0007-organizaciya-i-upravlenie-na-proekt-izgrajdane-na-vik-infrastruktura-na-obosobenata-teritoriya-obslujvana-ot-vodosnabdyavane-i-kanalizaciy/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “В и К” ООД, гр. Враца“, финансиран по ОП „Околна среда" 2014-2020" 00330-2019-0007
71541000      
Услуги

Предмет на обществената поръчката е „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности:
-Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във „ВиК” ООД гр. Враца;
-Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта;
-Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта;
-Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта;
Административният капацитет на ВиК ООД гр. Враца не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само.ВиК- Враца ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71541000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Мястото за изпълнение- на територията на общините Враца, Козлодуй, Мездра и Бяла Слатина в Република България. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Предмет на обществената поръчката е „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности:
-Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във „ВиК” ООД гр. Враца;
-Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта;
-Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта;
-Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта;
Административният капацитет на ВиК ООД гр. Враца не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само.ВиК ООД гр. Враца ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител, който ще бъде избран по настоящата обществена поръчка.
Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1693034.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура № BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настощата процедура Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на един или няколко от документи съгласно чл. 62 от ЗОП.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП,а документите за доказване се представят в случаите по чл.67,ал.5 от ЗОП и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП.


Участникът трябва да е реализирал общ оборот в размер не по-малък от 1 700 000 лева без ДДС ,изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуга с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката. Съответствието с критерия за подбор се доказва с предоставянето на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен. Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на копие на валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката, издаден от акредитирана институция.
3.Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с критерия за подбор се доказва с представянето на списък на персонала,който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав,който ще отговаря за изпълнението,както и документи доказващи професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП,а документите за доказване се представят в случаите по чл.67,ал.5 от ЗОП и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП.


1. Услуга с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката да се разбира услуги по управление на проект, включващи дейности по разработване на правила и/или наръчници, отчитане и изготвяне на доклади при изпълнението на проекта, административни,технически и финансови дейности в управление на проекти.Няма изискване, свързано с обема.
2. Участникът да има внедрена с-ма за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на приложение - услуги по управление на проекти.
3. Участникът трябва да разполага със следния персонал:
-Ръководител на проекта 1 бр. – висше образование степен Магистър в областта на Икономиката или „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки” еквивалентно, както и опит като ръководител на проект в изпълнението на мин. 2 проекта, идентични или сходни с предмета на поръчката.
- Координатор 1 бр.–с висше образование в областта на Икономиката или „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика” или „Технич. науки” или еквивалентно, както и опит като координатор на проект при изпълнението на мин. 1 проект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
-Админ. сътрудник 1 бр.- висше образование, в областта на Икономиката или „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки” ,или еквивалентно, както и опит като административен сътрудник при изпълнението на мин. 1 проект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
-Лице с технич. експертиза 6 бр.– висше образование, в област „ВиК”/“ВиК мрежи и съоръжения“ или сходни в областта на строителството в професионално направление „Технически науки” или еквивалентно, както и опит като технически експерт - ВиК инженер при изпълнението на мин. 1 проект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
-Лице с финансова експертиза 1 бр.- висше образование, в области „Финанси” или „Счетоводство” или други в областта на икономиката в професионално направление „Социални, стопански и правни науки” , или еквивалентна и опит в изпълнението на мин. 1 проект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
-Лице със счетоводна експертиза 1 бр. -висше образование, в области „Финанси” или „Счетоводство” или други в областта на икономиката в професионално направление „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно, както и опит като счетоводител при изпълнението на мин. 1 проект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
- Лице по комуникации 1 бр.- висше образование, в една от следните специалности: „Публична администрация“ или „Връзки с обществеността“ или „ПР“ или „Журналистика“ или „Филология“ или "Маркетинг“ или еквивалентно в професионално направление „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентна, както и опит като лице по комуникации в изпълнението на мин.1 проект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
-Юрист 1 бр-висше образование, в области „Социални, стопански и правни науки", професионално направление„Право" или еквивалентно както и опит като юрист в изпълнение на мин. 1 проект,идентичен или сходен с предмета на поръчката.
-Лице с експертиза по ГИС 1 бр-висше техн. образование, в областта на географ. информационни с-ми и/или информационните технологии или еквивалентно както и опит в изпълнението на мин.1 проект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС /не се прилага, когато са налице изключенията по чл.4 от същия нормативен акт/,обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
III.1.7)
Начините на плащане са уредени в проекта на договор.
III.1.8)
Възложителят не поставя изискване за придобиване на определена правна форма.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/10/2019 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, ет.4, Заседателна зала на "В и К" ООД гр.Враца

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва