Деловодна информация
01666
 
да
да
13/01/2020 (дд/мм/гггг)
01666-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
София BG411 1407 България
Иван Кръстев, Нина Христова +359 28147752/ +359 28147729
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

http://www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

национална сигурност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация
32581000      
Доставки

Oбществена поръчка за доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника, седем обособени позиции:
- Обособена позиция № 1 – Комуникационно оборудване тип 1 - аналогов телефонен адаптер, комутатори и др. - общо 27 артикула;
- Обособена позиция № 2 – Комуникационни материали - оптична кутия за адаптери, оптичен адаптер и др. - общо 631 артикула;
- Обособена позиция № 3 – Електронни компоненти - кондензатори, диоди и др. - общо 610 артикула;
- Обособена позиция № 4 – Мрежово оборудване - предпазител за LAN мрежа, 10 GB BASE-T модул, рутер - общо 50 артикула;
- Обособена позиция № 5 – Устройство за комуникация - мобилен телефон - общо 3 артикула;
- Обособена позиция № 6 – Устройства за комуникация LTE - 5 артикула;
- Обособена позиция № 7 – Комуникационно оборудване тип 2 - комуникационен шкаф, комутатор - общо 4 артикула.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
53483      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Комуникационно оборудване тип 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх № 45

1. Аналогов телефонен адаптер - 2 бр.
2. Адаптивен уред за сигурност - 11 бр.
3. Управляем мрежов комутатор, 48 порта, PoE - 4 бр.
4. Управляем комутатор - 5 бр.
5. Управляем комутатор 48 порта - 1 бр.
6. Soho рутер - 4 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комуникационни материали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх № 45

1. Оптична кутия за адаптери, комплект - 31 бр.
2. Оптичен адаптер, SC/SC, duplex, MM - 100 бр.
3. Пигтейл, SC, MM - 100 бр.
4. Сплайс протектор, 60мм - 400 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Електронни компоненти 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32580000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1.Кондензатор алуминиев електролитен 4700µF,35V,105°C, Low ESR-20бр.;2.Конд. алум. електр., 2200µF,35V,105°C, Low ESR-20бр.;3.Конд. алум. електр. 2200µF, 16V, 105°C, Low ESR-50бр.;4.Конд. алум. електр. 1000µF,35V, 105°C, Low ESR-20бр.;5.Конд. алум. електр. 1000µF, 16V, 105°C, Low ESR-50бр.;6.Конд. алум. електр. 680µF, 35V, 105°C, Low ESR-20бр.;7.Конд. алум. електр. 470µF, 16V, 105°C, Low ESR-50бр.;8.Конд. алум. електр. 330µF, 50V, 105°C, Low ESR-50бр.;9.Конд. алум. електр. 220µF, 50V, 105°C, Low ESR-20бр.;10.Конд. алум. електр. 220µF, 16V, 105°C, Low ESR-50бр.;11.Конд. алум. електр. 100µF, 16V, 105°C, Low ESR-50бр.;12.Транзистор MOSFET N-канал, 11A, 800V, IPAN80R450P7XKSA1-20бр.;13.Интегралн схема NCP1253BSN65T1G-10бр.;14.Интегр. сх. UC3845BN-20бр.;15.Интегр. сх. SN75176BP-10бр.;16.Интегр. сх. SN65HVD1781DR-10бр.;17.Ценеров диод 15V, 1,3W–40бр.;18.Цен. диод 18V, 1,3W-40бр.;19.Резистор 0,22 ?, 5W-20бр.;20.Предпазител бързодействащ 6,3A, 250V-3бр.;21.Предп. бързодействащ 2,5A, 63V-10 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мрежово оборудване 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. Предпазител за LAN мрежа - 40 бр.
2. 10 GB BASE-T модул - 8 бр.
3. РУТЕР ТИП I - 2 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Устройство за комуникация 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

Мобилен телефон - 3 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Устройства за комуникация LTE 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32580000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 1 - 1 бр.
2. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 2 - 1 бр.
3. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 3 - 1 бр.
4. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 4 - 2 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комуникационно оборудване тип 2 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. Комуникационен шкаф 42U, 19 инча - 2 бр.
2. Комутатор (16 port gigabit switch) - 2 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 204-496152 (напр. 2015/S 123-123456)   и  939581 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-6166    1   Комуникационно оборудване тип 1
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

17/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОНТРАКС АД 175415627
гр. София, п.к. 1113, ул. „Тинтява” № 13
София BG411 1113 България
tenders@kontrax.bg +359 2960977
www.kontrax.bg +359 29609797
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
40750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

40738      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-6165    5,6 и 7   Устройство за комуникация, Устройства за комуникация LTE и Комуникационно оборудване тип 2
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

17/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СИТИ ЕС БГ ЕООД 204585382
гр. София, ул. „Люлин планина” 22А, ет. 1, ап. 1
София BG411 1606 България
citys@citys-bg.com +359 29504090
www.citys-bg.com +359 29504091
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
13164.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

12745      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2,3 и 4   Комуникационни материали, Електронни компоненти и Мрежово оборудване
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807370
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/01/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва