Деловодна информация
3559
ДА-02-04 16/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
16.09.2019 14:44 ч. :  служебно вписване
затвори
 История 03559-2019-0001
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СУ Максим Райкович 000209992
ул. Васил Левски 16
Дряново BG322 5370 България
Боряна Данкова +676 72156
roska30@abv.bg +676 72156

Интернет адрес/и

http://sou-dryanovo.com/

http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на закуски и обяди за учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година
55524000      
Услуги

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя закуски и обяди ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора. Броят на закуските за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от Възложителя и варира според бройката на децата в класовете от I до IV. Към настоящия момент те са 220, т.е. прогнозният брой закуски, които изпълнителят следва да доставя са до 220 закуски дневно. Прогнозният брой закуски с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2019/2020 г. – 166, е 36 520. Броя на обядите, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене, хляб и салата, за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от възложителя и варира според бройката на децата в класовете от І до VІI. Към настоящия момент те са 240, т.е. прогнозният брой обяди, които изпълнителят следва да доставя са до 240 обяда дневно. Прогнозният брой обяди с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2019/2020 г. – 176, е 42 240.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
103835.60      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка закуски на учениците от І до ІV клас 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Сградата на СУ Максим Райкович град Дряново

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя закуски ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора. Броят на закуските за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от Възложителя и варира според бройката на децата в класовете от I до IV. Към настоящия момент те са 220, т.е. прогнозният брой закуски, които изпълнителят следва да доставя са до 220 закуски дневно. Прогнозният брой закуски с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2019/2020 г. – 166, е 36 520. Посочената бройка е прогнозна и възложителят не е длъжен да заяви и заплати цялото прогнозно количество. В случай на увеличение на бройката на децата изпълнителят, по заявка на възложителя, следва да увеличи и броя на закуските, които ще доставя.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател, отразяващ относителната тежест на продуктите, включени в предлаганата храна, в рамките на седмичните менюта    25
Показател, отразяващ относителната тежест на броя на седмичните менюта    20
Показател, отразяващ относителната тежест на времето за реакция след рекламация    15
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обяди на ученици от І до VIІ клас целодневно обучение 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Сградата на су Максим Райкович Дряново

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора обяди, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене, хляб и салата за ученици от І до VІI клас. Броя на обядите за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от възложителя и варира според бройката на децата в класовете от І до VІI. Към настоящия момент те са 240, т.е. прогнозният брой обяди, които изпълнителят следва да доставя са до 240 обяда дневно. Прогнозният брой обяди с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2019/2020 г. – 176, е 42 240. Посочената бройка е прогнозна и възложителят не е длъжен да заяви и заплати цялото прогнозно количество. В случай на увеличение на бройката на учениците изпълнителят, по заявка на възложителя следва да увеличи и броя на обядите, които ще доставя.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател, отразяващ относителната тежест на продуктите, включени в предлаганата храна, в рамките на седмичните менюта    25
Показател, отразяващ относителната тежест на броя на седмичните менюта    20
Показател, отразяващ относителната тежест на времето за реакция след рекламация    15
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  921483 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1    1   Доставка закуски на учениците от І до ІV клас
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/09/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ 104020987
ул. Мир 13
Велико Търново BG321 5000 България
aznik96@abv.bg +359 888-739853
http://www.nik.bg/ +359 888-739853
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
19355.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

19355.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2    2   Доставка на обяди на ученици от І до VIІ клас целодневно обучение
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/09/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мамбо Тур 2019 205460168
ул. Хризантема №7, вх.А, ет.4, ап.7
Габрово BG322 5300 България
mambo_tur1@abv.bg +359 12345678-0001
http://www.mambotur.bg/ +359 12345678-0001
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
84480.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

84480.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва