Деловодна информация
00738
161 04/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
04/12/2018 (дд/мм/гггг)
00738-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова, Яна Младенова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители на услуги оказвани от Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:
55120000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка: “„Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители на услуги оказвани от Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“;
Обособена позиция № 2: „Създаване на образователни видеоклипове относно обектите на индустриална собственост“;
Обособена позиция № 3: „Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП и
Обособена позиция № 4: „Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
349000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52 Б.

„Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“ - в рамките на обособената позиция са включени следните дейности: Дейност 1: Организиране и провеждане на 2 /два/ броя годишни конференции по индустриална собственост – една през 2018 година и една през 2019 година. Дейност 2: Провеждане на 4 /четири/ броя обучителни семинари за системата на закрила на индустриалната собственост – един през 2018 година, два през 2019 година и един през 2020 година. Дейност 3: Провеждане на 3 /три/ броя кръгли маси за обсъждане проблемите на бизнеса, свързани с начините за защита на обектите на индустриалната собственост, процедурите по заявяване на услуги и трудностите, срещани при подготовката на документи – една през 2019 година и две през 2020 година.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Качество на организация на персонала    60%
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01,

II.2) Описание 1

„Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

офиса на изпълнителя за всяка от обособените позиции,като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство,гр. София,бул. „Г.М.Димитров“, №52Б

„Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“ - В рамките на тази обособена позиция се предвижда да се извърши серия от действия и мерки, които ще се осъществят в пълно съответствие на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014-2020, както следва:
Организиране и провеждане на конференции за минимум 30 участника с кафе-паузи
Организиране и провеждане на „информационен ден“
Разпространение на прессъобщение в средствата за масова комуникация, а също и обявени в информационния сайт на ПВ.
Постоянна обяснителна табела с размери не по-малки от 50 х 70см - 2 броя
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Качество на организация на персонала    60%
Цена
40%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01,

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 100-228870 (напр. 2015/S 123-123456)   и  848710 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
90-00-60/27.11.2018    1   „Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СИЕЛА НОРМА АД 130199580
бул. Владимир Вазов № 9
София BG411 1360 България
vania.todorova@ciela.com +359 29030020
+359 29030100
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

280000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
90-00-61/27.11.2018    4   „Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СИЕЛА НОРМА АД 130199580
бул. Владимир Вазов № 9
София BG411 1000 България
vania.todorova@ciela.com +359 29030020
+359 29030100
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
71644      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

69000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно, чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/12/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва