Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
351 16/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен 2016174120111
кв.Север
Провадия BG331 9200 България
Марин Маринов- РСО-Гл.счетоводител при ТП ДГС Провадия +359 51842170
dgs.provadia@dpshumen.bg +359 51842176

Интернет адрес/и

www.sidp.bg.

https://wp.me/p82ovF-cyt.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция
79713000      
Услуги

„Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” Извършване на услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция. Режим на охрана – 24 часов, денонощен, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни дни. Срок за изпълнение на услугата – до 31.12.2018г. Срок на валидност на предложенията – 30 дни от крайната дата за депозиране на оферти
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

дминистративна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север”

„Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” Извършване на услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция. Режим на охрана – 24 часов, денонощен, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни дни. Срок за изпълнение на услугата – до 31.12.2018г
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  824761 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

С Решение №58/20.03.2018г. на Възложителя , на основание чл.22, ал.1, т.8 , чл.110 , ал.5 от ЗОП , във вр с чл.110, ал.1 т. 6 от
ЗОП, във вр. с чл.112, ал.2, т.3 от ЗОП , чл.54, ал.1, т.1, и т.6 от ЗОП , процедурата с посочения предмет е прекратена.Подробна информация на интернет адреса на поръчката , посочен по- горе в настоящото обявление

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.7, б."д" от ЗОП - 10 дневен пред Комисия за защита на конкуренцията
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА


Изборът на процедурата – изпращане на покана до определени лица съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, съгласно който възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП. Дейностите, предмет на поръчката (услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника) са включени в списъка на социалните услуги и други специфични услуги по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП под описание „Детективски и охранителни услуги”. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 ЗОП (публично състезание или пряко договаряне), когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при услугите по Приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1, в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Предвид факта, че възложителят е публичен, то прогнозната стойност на услугата е от 70 000 лв. до 500 000 лв. Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2018 година в размер от 86440 лева без ДДС по т.13- услуга по охрана СОТ и физическа охрана на обекти от Раздел "Услуги" на Приложение №1 към Заповед №467/19.12.2017г на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен и стойността на настоящата процедура по отношение на ТП ДГС Провадия в размер до 300,00 лева без ДДС съответно попада в указания в цитираната норма интервал от стойности.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва