Деловодна информация
00857
06-11-38(6) 11/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00857-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Областен управител на област Благоевград 101146105
пл.Георги Измирлиев №9
Благоевград BG413 2700 България
инж.Стилияна Ерделска +359 73827067
Fidanka.Ivanova@bl.government.bg +359 73881403

Интернет адрес/и

http://www.bl.government.bg

http://www.bl.government.bg/bg/2014-09-03-09-25-23


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции:
45243000      
Строителство

Цел на обществената поръчка е Областна управа Благоевград да проведе публично състезание за избор на изпълнител, с цел да се реализират предвидените в Проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 мерки за предотвратяване на наводнения чрез изпълнение на инженеринг Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. Проект “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION)” за всяка от обособените позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1104063.78      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45243000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Поречието на река Струма на територията на област Благоевград.

Предметът на обществената поръчка за обособена позиция 1 включва изпълнение на следните дейности, които са свързани с изпълнението на Етап I – изпълнение на проектантските работи и представляват условие, следствие или допълнение към него:
а). Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в утвърденото Задание за проектиране и изготвения идеен проект.
б). Извършване на всички съгласувания с институции и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.
Изпълнение на II етап – изпълнение на строително-монтажните работи на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него.
Авторски надзор по време на строителството.
Подробно описани в документацията за участие и приложенията към нея.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Оценка по качествени показатели за проектиране и строителство - Предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор №B3.5b.01/11.09.2017, Cooperation Programme.Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”Проект “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION)”

II.2) Описание 1

Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45243000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Поречието на река Струма на територията на област Благоевград.

Предметът на обществената поръчка за обособена позиция 2 включва изпълнение на следните дейности, които са свързани с изпълнението на Етап I – изпълнение на проектантските работи и представляват условие, следствие или допълнение към него:
а). Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в утвърденото Задание за проектиране и изготвения идеен проект.
б). Извършване на всички съгласувания с институции и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.
Изпълнение на II етап – изпълнение на строително-монтажните работи на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него.
Авторски надзор по време на строителството.
Подробно описани в документацията за участие и приложенията към нея.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Оценка по качествени показатели за проектиране и строителство - Предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор №B3.5b.01/11.09.2017, Cooperation Programme.Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”Проект “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION)”

II.2) Описание 1

Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45243000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Поречието на река Струма на територията на област Благоевград.

Предметът на обществената поръчка за обособена позиция 3 включва изпълнение на следните дейности, които са свързани с изпълнението на Етап I – изпълнение на проектантските работи и представляват условие, следствие или допълнение към него:
а). Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в утвърденото Задание за проектиране и изготвения идеен проект.
б). Извършване на всички съгласувания с институции и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.
Изпълнение на II етап – изпълнение на строително-монтажните работи на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него.
Авторски надзор по време на строителството.
Подробно описани в документацията за участие и приложенията към нея.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Оценка по качествени показатели за проектиране и строителство - Предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор №B3.5b.01/11.09.2017, Cooperation Programme.Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”Проект “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION)”

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  821584 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РК-14    1   Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Растер - Юг ООД 020767877
ул.Тодор Каблешков №4
Благоевград BG413 2700 България
raster@rasteryug.com +359 73885688
www.rasteryug.com +359 73885690
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
306683.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

306604.55      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РК-15    2   Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли,
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Растер -Юг ООД 020767877
ул.Тодор Каблешков №4
Благоевград BG413 2700 България
raster@rasteryug.com +359 73885688
www.rasteryug.com +359 73885690
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
330399.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

330170.54      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РК-16    3   Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД –
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Растер -Юг ООД 020767877
ул.Тодор Каблешков №4
Благоевград BG413 2700 България
raster@rasteryug.com +359 73885688
www.rasteryug.com +359 73885690
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
467951.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

467288.69      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/04/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва