Деловодна информация
5397
ДАЕУ - 5629 13/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/11/2017 (дд/мм/гггг)
05397-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна Агенция Електронно Управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко №6
София BG411 1000 България
Димитър Дулев +359 29492324
ddulev@e-gov.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

www.e-gov.bg

www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ДАЕУ, ОБОСОБЕНА В ДВЕ ПОЗИЦИИ
09310000      
Доставки

В обема на обществената поръчка се включва доставката на нетна активна енергия и координиране на балансираща група за нуждите на ДА ЕУ. Изпълнителят поема и разходите за мрежови услуги, надбавките за реактивна енергия, акцизът, задълженията към обществото и всички други такси, които са определени със закон или решение на КЕВР. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. Във връзка с горното, с Изпълнителя ще бъде сключен Договор за комбинирани услуги, съгласно чл.11, т.10 от ПТЕЕ /Правила за търговия с ел. енергия/.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
4410000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ С ПОЧАСОВО ИЗМЕРВАНЕ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България, като отделните обекти по обособените позиции са описани подробно в Приложение 1 и 2 към Техническата спецификация

- Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДАЕУ за 33 броя обекти с почасово измерване. Стойностите за комбинираните услуги, са както следва:
1. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 5 800 MWh, прогнозна стойност на поръчката за една година: 580 000 лв. без ДДС.
2. Прогнозна стойност за мрежовите услуги и свързани с тях разходи, 230 000 лв. без ДДС. за година. Общо за Обособена позиция №1 – 810 000лв. без ДДС.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


Ежегодно опционално подновяване предвидено в поръчката в срок до 5 (пет) години
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ СЪС СТАНДАРТИЗИРАН ТОВАРОВ ПРОФИЛ (СТП)“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България, като отделните обекти по обособените позиции са описани подробно в Приложение 1 и 2 към Техническата спецификация.

- Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДАЕУ за 28 броя обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). Стойностите за комбинираните услуги, са както следва:
1. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 520 MWh, прогнозна стойност на поръчката за една година: 52 000 лв. без ДДС;
2. Прогнозна стойност за мрежовите услуги и свързани с тях разходи, предмет на договора за комбинирани услуги - 20 000лв без ДДС за година.
Общо за обособена позиция № 2 – 72 000лв. без ДДС.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


Ежегодно опционално подновяване предвидено в поръчката в срок до 5 (пет) години
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 119-239146 (напр. 2015/S 123-123456)   и  792631 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
63    1   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти със стандартизиран товаров профил”, за Обособена позиция №.1
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МОСТ ЕНЕРДЖИ АД 201325372
бул. „България“ №118
София BG411 1000 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
www.mostenergy.eu +359 24169843
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4050000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
64    2   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти със стандартизиран товаров профил”, за Обособена позиция №2
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МОСТ ЕНЕРДЖИ АД 201325372
бул. „България“ №118
София BG411 1000 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
www.mostenergy.eu +359 24169843
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

360000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 229884070
www.cpc.bg +359 229887315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държава Агенция Електронно Управление
ул. Ген. Й. В. Гурко №6
София 1000 България
ddulev@e-gov.bg +359 29492472
www.e-gov.bg +359 29492158

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/11/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва