Деловодна информация
00831
ОП-224 25/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00831-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив 115214445
ул. Колхида - продължение
Пловдив BG421 4004 България
инж. Н. Василева +359 32277607
zop@mtb-plovdiv.com +359 32674659

Интернет адрес/и

www.mtb-plovdiv.com

https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0002702.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив
33696500      
Доставки

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи по 11 обособени позиции
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
9371.85      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

СК – МВ /имуноинхибиране/ / реактив + калибратор+ контрол / 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

6.1 Реактив за СК – МВ /имуноинхибиране/ 50 мл мл. 500
6.2 Калибратор за СК – МВ /имуноинхибиране/ 1 х 3 мл мл. 6
6.3 Контрол за CK – MB – нормален 1 х 3 мл мл. 6
6.4 Контрол за CK – MB – патологичен 1 х 3 мл мл. 6
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Hb A 1c – турбидиметричен/ реактив+калибратор + контрол/ - директен метод 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

9.1 Реактив за Hb A1c – турбидиметричен- директен метод 20 мл мл. 300
9.2 Калибратор за HbA1c /турбидиметрия /- директен метод 5 х 1 мл мл. 10
9.3 Контрол за Hb A1c / турбидиметричен/- в референтната област 4 х 0,5 мл мл. 4
9.4 Контрол за Hba1c / турбидиметричен / - в патологичната област 4 х 0,5 мл мл. 4
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за високоспециализирани изследвания: 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

12.1 Реактив за имуноглобулин Е / турбидиметрия/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 50
12.2 Реактив за имуноглобулин M/ турбидиметрия/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 100
12.3 Реактив за имуноглобулин G/ турбидиметрия//+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 100
12.4 Реактив за имуноглобулин A/ турбидиметрия//+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 100
12.5 Мултикалибратор за индивидуални белтъци /турбидиметрия / 5 х 1 мл мл. 10
12.6 Контрол нормален за индивидуални белтъци / турбидиметрия/- 1 ниво 2 х 3 мл мл. 6
12.7 Контрол патологичен за индивидуални белтъци /турбидиметрия /- 2 ниво 2 х 3 мл мл. 6
12.8 Реактив за фракции на комплемента -С3/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 50
12.9 Реактив за фракции на комплемента -С4/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 50
12.10 Контроли нормален и патологичен за С3 и С4 5 х 1 мл мл. 5
12.11 Калибратор за С3 и С4 - нива 5 х 1 мл мл. 5
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Захари ампулирани 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

14.1 Захароза 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.2 Лактоза 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.3 Малтоза 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.4 Манит 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.5 Декстроза 1 % кутия по 100 бр бр. 100
14.6 Среда за определяне на декарбоксилаза и дехидролаза с L- аргинин –ампули течни кутия по 50 бр бр. 50
14.7 Среда за определяне на декарбоксилаза с L- орнитин- ампули течни кутия по 50 бр бр. 50
14.8 Среда за определяне на декарбоксилаза с L- лизин- ампули течни кутия по 50 бр бр. 50
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Диагностични аглутиниращи серуми за салмонела -стъкло 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

15.1 -Поливалентен ОА-ОЕ 1мл мл. 3
15.2 -ОА(О2,12) 2мл мл. 3
15.3 -ОВ(04,5,12) 2мл мл. 3
15.4 -ОС(06,7,8) 2мл мл. 3
15.5 -ОД(09,12) 2мл мл. 3
15.6 -ОЕ(03,10,15) 2мл мл. 3
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Шигелни аглутиниращи серуми 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

16.1 -Шигела дизентерия 1(Шига) мл. 3
16.2 -Шигела дизентерия 2(Шмитц) мл. 3
16.3 -Шигела дизентерия 3 мл. 3
16.4 -Шигела дизентерия 4 мл. 3
16.5 -Шигела дизентерия 11 мл. 3
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Шигелни групови 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

17.1 - шигела флекснери(1-6,X,Y,Z) поливалентен мл. 3
17.2 - шигела бойдии поливалентен І (за тип 2,5,7,12,14) мл. 3
17.3 - шигела бойдии поливалентен ІІ (за тип 1,4,9,10,11) мл. 3
17.4 - шигела бойдии поливалентен ІІІ (за тип 3,6,8,13,15) мл. 3
17.5 - шигела зоней(S+R) мл. 3
17.6 - шигела флекснери 6(Нюкасъл) мл. 3
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Диагностични аглутиниращи серуми за E.coli-стъкло 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида-продължение

18.1 E.coli –поливалентен тип 1 мл. 3
18.2 E.coli поливалентен тип 2 мл. 3
18.3 E.coli поливалентен тип 3 мл. 3
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Диагностични тестове за идентификация 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

19.1 Сем. Енеробактерицея кит бр 2
19.2 Стафилококи кит бр 2
19.3 Стрептококи кит бр 2
19.4 Гъби кит бр 2
19.5 Неферментативни гр(-) кит бр 2
19.6 Тест за диагностика на сифилис(бърз тест) кит бр 2
19.7 Тест за диагностика на хламидия(бърз тест) кит бр 2
19.8 Тест за диагностика на гонорея(бърз тест) кит бр 2
19.9 Тест за диагностика на микоплазма(бърз тест) кит бр 2
19.10 Тест за диагностика на хеликобактер(бърз тест) кит бр 2
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антибиотични дискове 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

20.1 ампицилин 2 500 саше 500
20.2 ампицилин 10 500 саше 500
20.3 бацитрацин 2 500 саше 500
20.4 бацитрацин 10 500 саше 500
20.5 цефалотин 30 500 саше 500
20.6 хлорамфеникол 500 саше 500
20.7 клиндамицин 2 500 саше 500
20.8 клоксацилин cx -1 500 саше 500
20.9 колистин 10 500 саше 500
20.10 доксациклин30 500 саше 500
20.11 оксацилин1 500 саше 500
20.12 еритромицин15 500 саше 500
20.13 нитрофурантоин 100 500 саше 500
20.14 гентамицин 10 500 саше 500
20.15 гентамицин 120 50 саше 100
20.16 канамицин 30 500 саше 500
20.17 линкомицин 2 500 саше 500
20.18 налидиксова киселина30 500 саше 500
20.19 неомицин 30 500 саше 500
20.20 новобиоцин 5 500 саше 500
20.21 пеницилин 10 500 саше 500
20.22 полимиксин300 500 саше 500
20.23 тетрациклин 30 500 саше 500
20.24 ванкомицин 30 500 саше 500
20.25 Бисептол 500 саше 500
20.26 карбеницилин 100 500 саше 500
20.27 тобрамицин10 500 саше 500
20.28 цефокситин30 500 саше 1000
20.29 цефазолин30 500 саше 500
20.30 амикацин30 500 саш
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

20.30 амикацин30 500 саше 1000
20.31 триметроприм5 500 саше 500
20.32 метронидазол80 500 саше 500
20.33 цефотаксим 30 500 саше 500
20.34 пиперацилин 100 500 саше 500
20.35 цефоперазон 75 500 саше 500
20.36 цефуроксим 30 500 саше 500
20.37 азлоцилин 75 500 саше 500
20.38 аугментин 30 500 саше 1000
20.39 цефтазидим 30 500 саше 1000
20.40 цефтриаксон 30 500 саше 1000
20.41 астреонам 30 500

II.2) Описание 1

Контактни плаки за контрол на дезинфекцията 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

21.1 Контактни плаки за контрол на дезинфекцията опаковка бр. 150
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  800332 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
79    14, 19, 20   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ридаком ЕООД 175040885
ул. Коломан 1
София BG412 1000 България
op@ridacom.com +359 29559998
+359 29559998
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
6055      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5516.55      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
80    9   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Диасистемс ЕООД 200182932
ул. Мургаш 3
София BG412 1000 България
info@diasystems.biz +359 24214144
+359 24214144
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1079.70      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
81    15,16,17,18   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Бул Био НЦЗПБ ЕООД 130428132
бул. Янко Сакъзов 26
София BG412 1000 България
bulbio@bulbio.com +359 29446191
+359 29446191
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3025      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2775.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    6   СК – МВ /имуноинхибиране/ / реактив + калибратор+ контрол /
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    12   Реактиви за високоспециализирани изследвания:
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    21   Контактни плаки за контрол на дезинфекцията
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгл. чл. 197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва