Деловодна информация
04181
7 09/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
04181-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките 175905638
ул. 'Акад. Георги Бончев' блок 25
София BG411 1113 България
Наталия Вучева - гл.счетоводител на ИЕМПАМ +359 29792341
iempam@bas.bg +359 28710107

Интернет адрес/и

www.iempam@bas.bg

www.iempam@bas.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Научна и научно-изследователска дейност.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София.
09323000      
Доставки

1. Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански нужди за административна сграда на Българска академия на науките, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София. 2. Характерът на потреблението е втора категория без резервно захранване. 3. Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление и горещо водоснабдяване. 4. Място на изпълнението на поръчката е Р България, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" блок 25. Сградата е собственост на Българска академия на науките (БАН), но се стопанисва от Възложителя Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. 5. Срокът на договора се предвижда да бъде до 30.09.2020 г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
160000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09323000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Р България, гр. София.

1. Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански нужди за административна сграда на Българска академия на науките, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София. 2. Характерът на потреблението е втора категория без резервно захранване. 3. Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление и горещо водоснабдяване. 4. Място на изпълнението на поръчката е Р България, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" блок 25. Сградата е собственост на Българска академия на науките (БАН), но се стопанисва от Възложителя Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Най-ниска цена.    100.
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
32122 / 201       Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

'Топлофикация-София' ЕАД 831609046
ул.'Ястребец' № 23 Б.
София BG411 1680 България
inf_r@toplo.bg +359 70011111
+359 28599124
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

160000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. 'Витоша' № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

1. Решението за откриване на процедурата и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 2. Ред за подаване на жалби - съгласно Глава двадесет и седма от ЗОП. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата в този случай се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 3. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1. 4. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. 'Витоша' № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Преносът на топлинна енергия е дейност, която съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) подлежи на лицензиране. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. „Топлофикация-София“ ЕАД притежава лицензия № Л-033-05 / 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, издадена от Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) за територията на гр. София и със срок на действие 20 години (виж http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=). С Решениe № И1-Л-033-05 / 23.04.2007 г. на ДКЕВР са изменени границите на териториалния обхват на лицензията, a с Решение № И2-Л- 033 / 12.12.2011 г. на ДКЕВР е изменено приложение № 2 "Списък и технически характеристики на обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност" към лицензията. В територията на действие на лицензията на „Топлофикация - София“ ЕАД попада и сградата на БАН, предмет на настоящата поръчка. Предвид горепосочените обстоятелства се прилага чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с член 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП. „Топлофикация София“ ЕАД има изключителни права на територията на гр. София по смисъла на §2, т. 47 от Допълнителните Разпоредби на ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва