Деловодна информация
652
9600-2 27/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
652-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/205-96-00-2-20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/205-96-00-2-20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в Община Септември” с 9 обособени позиции.
45232151      
Строителство

Предмета на обществената поръчка се изразява в изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в община Септември. Намерението на община Септември, област Пазарджик е да се извърши подмяна на уличната водопроводна мрежа в проблемните участъци в границите на община Септември.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1962232.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Септември 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември - бул. „Съединение“ /запад/ с дължина 1640 м.; бул. „Съединение“ /изток/ с дължина 280 м.; ул. „20-ти Април“ с дължина 415 м.“.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на три улици в гр. Септември.
- Подобект „1а“: бул. „Съединение“ /запад/ - от о.т.616 /бул.“България“/ -636-253-288-284-281-280 до о.т.277 /бул.“Възраждане“/, с дължина 1640м.
- Подобект „1б“: бул. „Съединение“ /изток/ - от о.т.277 /бул.“Възраждане“/ -370-371-494- до о.т.514 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 280м.
- Подобект „1в“: ул. „20-ти Април“ - от о.т.276-275-274-273-495 до о.т.496 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 415м.
Настоящата обособена позиция предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена