Деловодна информация
00274
ОП-25 29/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00274-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Руен 000057211
ул. Първи май № 18
село Руен BG341 8540 България
Йовка Маринска +359 59446233
obstina_ruen@mail.bg +359 59446476

Интернет адрес/и

http://www.obstinaruen.com

http://obstinaruen.com/opsipk/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obstinaruen.com/opsipk/00274-2019-0024/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Руен за зимния период 2019 г. – 2020 г.”
90620000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за предоставянето на услуги по зимното поддържане, включващо почистване от сняг и лед, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, включително възстановителни работи при аварийни ситуации на общинската пътна мрежа и местни пътища/улици на територията на Община Руен.
Община Руен е във високопланински район с опасност от снегонавяване и заледяване почти по всички и пътища.
Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 118,700 км. Подробен списък с наименованията на пътищата, тяхната дължина са приложени към Техническата спецификация.
Целта на обществената поръчка е осигуряване на нормална проходимост по поддържаната общинска пътна мрежа и улици в населени места.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
188333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Населените места на територията на Община Руен.

Община Руен е във високопланински район с опасност от снегонавяване и заледяване почти по всички и пътища. Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 118,700 км. Улиците в населените места, които ще бъдат почиствани са тези, които осигуряват достъп до обществени сгради (кметства, училища, детски градини и други). Участъците за снегопочистване на общинските местни пътища са следните: 1. BGS1145 - /III -906, Оризаре - Каблешково/ - Медово-Бата-Страцин-Граница общ. (Поморие-Руен) - Просеник - /III-2085/; 2. BGS1184 - /III - 208, Билка - Дъскотна/ - Трънак - Соколец – Каравельово; 3. BGS1186 - /III - 208/ - Дъскотна - Планиница - Рупча – Люляково; 4. BGS1188 - /III - 2085/ - Руен - Добра поляна – Каменяк; 5. BGS1191 - /III - 7305, Череша - Вресово/ - Зайчар; 6. BGS1192 - /BGS1188, Руен - Добра поляна/ - Средна махала – Топчийско; 7. BGS1193 - /III - 2085, Преображенци - Просеник/ - Разбойна; 8. BGS1194 - /III - 7305, Люляково - Череша/ - Скалак; 9. BGS1195 - /III - 2085, Преображенци - Просеник/ - Сини рид - Подгорец - Припек – Мрежичко; 10. BGS2180 - /III - 208, Билка - Дъскотна/ - Ясеново - Снежа – Заимчево; 11. BGS2181 - /BGS2180, Ясеново - Снежа/ - Речица; 12. BGS2182 - /III - 208, Комунари - Билка/ - Струя; 13. BGS2183 - /III - 208, Билка - Дъскотна/ - Дропла; 14. BGS2185 - /BGS1186, Планиница - Рупча / - Листец; 15. BGS2187 - /III - 2085, п.к. III - 208 -Руен/ - Ябълчево; 16. BGS2189 - /III - 208, Дъскотна - Китка/ - Шиварово; 17. BGS2190 - /BGS1188, Руен - Добра поляна/ - Снягово; 18. BGS2196 - /BGS1195, Просеник - Сини рид/ - Рожден; 19. BGS2198 - /BGS2196, Сини рид - Рожден/ - Рудина; 20. BGS2200 - /III - 208, Билка - Дъскотна / - Вишна - Планиница - /BGS1186/; 21. BGS3009 - /III - 208 / Айтос - Граница общ. (Айтос - Руен) - Ръжица-/ III - 2085/; 22. BGS3199 - /BGS1195, Припек - Мрежичко/ - Топчийско /BGS1192/.Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включени в настоящата обществена поръчка са следните: Тези подготвителни работи се извършват с цел бързо отводняване на пътната настилка. - Профилиране /подравняване/стабилизиране на банкетите с подходяща техника.Заравняването на банкетите да се извършва с подходяща техника с цел подготовка на зоната около пътното платно за зимни условия.- Подготовка на зоната около пътното платно за зимни условия обхващаща: отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания и възпрепятстват движението.2. Освежаване на хоризонталната маркировка на пътищата, с бяла боя, с перли.II. Дейности по снегопочистване и опесъчаване.1. Снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане.
Снегопочистването на пътищата включва дейности, свързани с отстраняване на снега от пътното платно, снежни валове върху банкетите, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове от общинската пътна мрежа по заявка от Възложителя при възникнала необходимост от изпълнението им с осигурена от Изпълнителя техника за снегопочистване.
За бързото, ефективно и качествено извършване на работите при разчистване на снежната покривка върху пътното платно, същите следва да се извършват по механичен начин със снегоринни машини, пътни машини с общо предназначение и др.2. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане /опесъчаване.Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на пясък (опесъчаване). Опесъчаването на пътищата през зимата се извършва с:- минерални материали (за опесъчаване),химични вещества за стопяване на леда и снега, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.Материалът за опесъчаване трябва да отговаря на изискванията за качество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
188333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за Годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, с оглед изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка, е необходимо да разполага със следния минимален брой инструменти, съоръжения и техническо оборудване, а именно:
- Комбиниран багер – 12 бр.;
- Товарен автомобил за ръчно опесъчаване - 6 бр.;
Описаната техника може да бъде собственост на участника, закупена на лизинг, наета, капацитет на трети лица или представляваща ресурс на подизпълнител.


* При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, където участникът посочва информация относно инструментите, съоръженията и техническото оборудване, с което ще разполага за изпълнение на поръчката, с описание и основания за ползване (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, капацитет на трети лица, използване на подизпълнител или друго основание, конкретизирано от участника).
Доказване: За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техничексото оборудване, които ще бъдат използвани за изпъление на поръчката. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларацията се представя преди сключване на договор за възлагане на обществена поръчка от избрания за изпълнител участник.
Забележка: В случай на участие на обединение/консорциум, приложение намира разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Забележка: Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договора, избраният изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение на договора з в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Руен;банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

16/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/11/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Общинска администрация - село Руен, ул. Първи май № 18, ет. 2, стая 42 - Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 от ЗОП и не следва да попадат в хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС),освен когато са налице изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Участникът да не е свързано лице по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП и да идентифицира физическите лица,които са действителни собственици на ЮЛ, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. Отстранява се участник,който участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник,и представя самостоятелно оферта.Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява и от процедурата участници на основанията предвидени в чл.107 от ЗОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54,ал.1 от ЗОП,участниците следва да декларират в Част III от ЕЕДОП в приложимите полета.Информация относно липсата или наличието на:осъждания за престъпления по чл. 172, 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се декларира в Част III,Раздел Г "Други основания за изключване..." от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва