Деловодна информация
00122
11-00-266 18/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00122-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I №1
Червен Бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова - началник отдел ОП +359 065992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 065992351

Интернет адрес/и

www.chervenbryag.bg

http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2019/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2019/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане по проекти на Община Червен бряг“ в пет обособени позиции:
30000000      
Доставки

„Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане по проекти на Община Червен бряг“ в пет обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Оборудване по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“, Договор за БФП №: BG05M9OP001-2.040-0092-С01 на ОП РЧР 2014-2020;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Обзавеждане по проект „Социално
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95546.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  5

II.2) Описание 1

Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ №1.

„Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане по проекти на Община Червен бряг“ в пет обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020.
Доставката включва:
- Мултифункционалнo устройствo – 2 бр.
- Лаптоп – 6 бр
- Лаптоп – 1 бр.
- Аудио система – 1 бр.
- Купулна камера – 1 бр.
- Управляема купулна камера – 1 бр.
- Записващо устройство(DVR) – 1 бр.
- Климатик – 2 бр.
- Монитор – 1 бр.
- Мишка – 1 бр.
- Аудио миксер – 1 бр.
- Аварийно захранване – 1 бр.
- Безжичен микрофон в стая за изслушване – 1 бр.
- Безжични слушалки с микрофон on-ear – 13 бр.
- Скрит микрофон – 1 бр.
- HDD Хард диск 1 бр. , Тип: HDD, външен
- Телевизор – 1 бр.
- Кафе машина – еспресо – 1 бр.
- Електрическа кана за вода – 1 бр.
- Проектор – 1 бр.
- Флипчарт – 1 бр.
- Домакинска печка – 1 бр.
- Шевна машина 1 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставката    40 т.
Срок за рекламации    20 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
12525.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
13

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01

II.2) Описание 1

Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Червен бряг, гр. Червен бряг.

2) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020.
Доставката включва:
- Лаптоп – 45 бр.
- Маса за проектор и лаптоп – 3 бр.
- Интерактивна дъска – 3 бр.
- Флипчарт – 3 бр.
- Аудио система – 3 бр.
- Лазерно мултифункционално устройство – 3 бр.
- Лазерна показалка – 3 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставка    40 т.
Срок за рекламации    20 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
36200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
13

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01

II.2) Описание 1

Оборудване по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“, Договор за БФП №: BG05M9OP001-2.040-0092-С01 на ОП РЧР 2014-2020. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Червен бряг, гр. Червен бряг

3) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Оборудване по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“, Договор за БФП №: BG05M9OP001-2.040-0092-С01 на ОП РЧР 2014-2020.
Доставката включва:
- Лаптоп – 4 бр.
- Лазерно мултифункционално устройство – 1бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставка    40 т.
Срок за рекламации    20 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
3431.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
13

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“, Договор за БФП №: BG05M9OP001-2.040-0092-С01

II.2) Описание 1

Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Червен бряг, гр. Червен бряг

1) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020.
Доставката включва:
- Голяма работна заседателна маса – 1 бр.
- Работен стол с кожена дамаска – 5 бр.
- Шкаф Етажерка – 5 бр.
- Килим – 1 бр.
- Осветителни тела- 3 бр.
- Диван – 1 бр.
- Маса холна – 1 бр.
- Фотьол – 2 бр.
- Табуретки – 2 бр.
- Пердета - Височина(СМ): 280 – 1 бр.
- Офис модул - отворени и затворени рафтове + подвижен контейнер – 2 бр.
- Столове посетителски – 22 бр.
- Бюро – 7 бр.
- Столове /трапезни/ - 20 бр.
- Маси /трапезни/ - 6 бр.
- Кухня – горен и долен ред – 1 бр.
- шкафове с 2 врати и чекмедже – 4 бр.
- Мека постелка за детски кът – 2 бр.
- Детска кошарка – 2 бр.
- Комплект маса с 2 столчета – 2 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставка    40 т.
Срок за рекламации    20 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
6763.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
13

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01

II.2) Описание 1

Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Червен бряг, гр. Червен бряг

Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020.
Доставката включва:
- Бюро учителско + подвижен контейнер с 4 заключващи се чекмеджета – 3 бр.
- Модулни маси - единични – 45 бр.
- Учителски стол - работен стол – 3 бр.
- Конферентен стол – 45 бр.
- Диван кожа - двоен – 3 бр.
- Модулни шкафове – 45 бр.
- Цветен килим – 3 бр.
- Барбарони – 45 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставка    40 т.
Срок за рекламации    20 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
36625.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
13

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да разполагат със следния опит за изпълнение на поръчката:
- да имат минимум изпълнени дейности през последните три години до датата на подаване на офертата, поне една доставка с предмет, идентичен или сходен на предмета на обособената позиция към настоящата обществена поръчка.
Участникът доказва съответствието си с критериите за подбор със Списък на доставките, които са идентични или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършените услуги, което се посочва в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.1 б от ЕЕДОП, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключено изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Забележки:
- Под „доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се разбират доставки:
Оборудване – следва да са извършвани доставки на компютърно оборудване, оборудване за компютърни кабинети, техника за възпроизвеждане на звук и картина и др. подобни
Обзавеждане – следва да са извършвани доставки на офис оборудване или училищно обзавеждане и др. подобни.
- „изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й.
Всеки участник следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, включващ най- малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрола на качеството при изпълнението.
Участникът доказва съответствието си с критериите за подбор със Списък на лица които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, в който се посочва професионалната компетентност на лицата, посочен в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.6 от ЕЕДОП.


- поне една доставка с предмет, идентичен или сходен на предмета на обособената позиция към настоящата обществена поръчка.
- най- малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрола на качеството при изпълнението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществената поръчка. По отношение на нея важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция;в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/11/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 6 на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Антим І, № 1

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва