Деловодна информация
00738
26 18/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00738-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
Г. М. Димитров № 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова, Яна Младенова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

http://www.bpo.bg/

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Централната патентна библиотека“.
39000000      
Доставки

доставка и монтаж на следното обзавеждане: дивани – две седящи места, ес. кожа - 8 бр., ниска маса – 8 бр., столове за аудитория, еко кожа – 110 бр.; подлакътник за всеки ред, еко кожа – 13 бр., лекторска катедра – 1 бр., бюро със затварящ панел – 1 бр., подиум по чертеж – 1 бр., основа за маса – 4 бр., директорски стол – 4 бр., посетителски стол – 4 бр., библиотека по задание, материал МДФ – 1 бр., основа за маса + плот – 2 бр., гардеробна, метална конструкция – 1 бр.;
Техническите параметри на обзавеждането, предмет на доставка и монтаж, са подробно посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част (Приложение № 1) към настоящата документация за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
109944      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Доставките и монтажът на артикулите следва да се извършат в сградата на Централна патентна библиотека с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50.

доставка и монтаж на следното обзавеждане: дивани – две седящи места, ес. кожа - 8 бр., ниска маса – 8 бр., столове за аудитория, еко кожа – 110 бр.; подлакътник за всеки ред, еко кожа – 13 бр., лекторска катедра – 1 бр., бюро със затварящ панел – 1 бр., подиум по чертеж – 1 бр., основа за маса – 4 бр., директорски стол – 4 бр., посетителски стол – 4 бр., библиотека по задание, материал МДФ – 1 бр., основа за маса + плот – 2 бр., гардеробна, метална конструкция – 1 бр.;
Техническите параметри на обзавеждането, предмет на доставка и монтаж, са подробно посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част (Приложение № 1) към настоящата документация за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката    40%
Предложен срок за изпълнение на доставката    20%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
109944      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 - ОПИК

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП).
За доказване на изискването участникът представя:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Tърговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 2. могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.


Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 219 000 лв. (двеста и деветнадесет хиляди лв.) без вкл. ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал.1, т. 1 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.


Минимално изискване:
Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на възлагането им, услугата е приключила в посочения по-горе период.
* Под дейности с „идентичен или сходен“ предмет да се разбира: доставка на мебели и/или мебелно обзавеждане и осигуряване на монтаж.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице следните обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване:
1. наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 13 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП ;
2. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон;
3. наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗЗПКОНПИ.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото е налице някое от следните обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

06/01/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, Г. М. Димитров 52 Б, етаж 1 - приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или технич упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Да се представи мостра на стол за аудитория с пластмасова сгъваема маса за писане (артикул № 3 по описа на Техническата спецификация).
На основание чл. 52, ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква мостра на стол за аудитория с пластмасова сгъваема маса за писане, като съответствието на стоката трябва да бъде доказано при искане от страна на Възложителя. Мострата се поставя в устойчива опаковка (кашон) и с приложен опис, в който се посочва: 1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. номер на офертата, когато мострата се представя заедно с офертата или след като офертата е вече подадена; 3. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 4. наименованието на поръчката. В случаите, когато мострите са изпратени преди офертата, в нея се посочва входящият номер при регистрация в деловодството на възложителя, а когато са изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга - номерът на пратката.
При приемане на мострата върху опаковката се отбелязва от служител в деловодството на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците мостри, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Възложителят ще използва мострите за тестване и проверка на параметрите на предлагания артикул за съответствие с изискванията на настоящата техническа спецификация, в т.ч. за тестване на параметри, като стабилност и възможност за свобода на движенията и удобна работна поза; ергономичност, удобство, здравина и устойчивост. Показателите, които ще бъдат изследвани са: височина, широчина и дълбочина на седалката; облегалката да осигурява опора на гръбначния стълб; устойчивост и издръжливост на металната конструкция, устойчивост на покритието, устойчивост и комфорт на тапицерията, устойчивост и комфорт на подлакътника, в т.ч. твърдост на повърхността (препоръчително е да има покритие с пластични въздухопроницаеми материали или кожа с омекотяваш материал, за да се предотврати контактния стрес в лакътя и предмишницата), височината на подлакътниците; възможност за разглобяване; устойчивост и комфорт на пластмасовия пад и др.
В резултат на изследването на мострите няма да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид!
Възложителят ще върне всички мостри в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на процедурата. Възложителят ще задържи мострата на участника, с който е сключен договорът за обществена поръчка, до приключване на договора.
В случай на невърнати мостри същите подлежат на заплащане на представилите ги лица съгласно тяхната стойност, определена по един от следните начини: 1. за предмети с оферирана единична стойност - съгласно посочената стойност в офертата на съответния участник; 2. за предмети, чиято стойност не може да се определи по т. 1, но е наличен официален каталог или ценоразпис, поддържан от съответния участник, по единичната стойност, посочена в съответния каталог или ценоразпис; 3. за предмети, чиято единична стойност не може да се определи по т. 1 или 2, на базата на доказана себестойност, като се вземат под внимание необходимите разходи за труд и материали или доставната цена.
При липса или несъответствие на доставените мостри и снимков материал с изискванията на Възложителя, посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕСИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА, неразделна част от документацията, участникът се отстранява от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сългасно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва