Деловодна информация
00195
12-00-301 17/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00195-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Айтос 000056764
ул.Цар Освободитгел № 3
Айтос BG341 8500 България
Кина Димова - гл.експерт в отдел Общинска собственост +359 55825786
op_aytos@abv.bg +359 55822133

Интернет адрес/и

www.aytos.bg

http://aytos.bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://aytos.bg/op-imno-poddarzhane-snegopochistvane-obshtinskata-3838.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„3имно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2020 год.”
90620000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за „3имно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2020 год.”. Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Айтос

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за „3имно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2020 год.”. Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Техническа спецификация., която е неразделна част от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Време на реакция за започване на дейностите по почистване след подаване на сигнал за снеговалеж от възложителя или упълномощено от него лице    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Цената на поръчката се определя в лева, без ДДС и включва необходимите разходи за осъществяването й.Посочената стойност е прогнозна, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява обема на възложените дейности,съответно и да възлага на същият изпълнител допълнителни дейности до 10% от първоначалната стойност и не надвишава прага за възлагане на поръчка чрез публично състезание.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
* Под услуги с предмет сходен и/или идентичен с този на настоящата поръчка да се разбира снегопочистване и/или зимно поддържане на пътна мрежа.
При подаване на оферта участникът попълва в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности в т. 1б), като посочва данни за възложителя, наименование на обекта, стойност, дата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат вида на услугата, стойността, датата на която е приключило изпълнението, получател на услугата.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия персонал/технически лица за осъществяване на поръчката.
Участникът следва да осигури най-малко 3 (три) лица, наети по трудов и/или граждански договор, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Лицата да имат опит на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
* Под обект, идентичен или сходен с този на поръчката да се разбира снегопочистване и/или зимно поддържане на пътна мрежа.
При подаване на оферта участниците попълват в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В, l т.6 се посочваj служителите, които ще използват за изпълнение на поръчката.
При деклариране на посоченото изискване участниците следва да представят следната информация:
а) по отношение на опита се посочва: наименование на възложителя на услугата с лице за контакт с телефон, електронна поща и длъжност, период на заетост, заемана позиция.
Преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната им компетентност.
3. Участникът трябва да Да разполагат с минимално количество техника (собствена и/или наета) за изпълнение на поръчката:
- АТС с гребло и лебедка - 1 бр.;
- високопроходим микробус - 1 бр.;
- тежка верижна техника - 3 бр.;
- челен товарач - 1 бр.;
- комбинирани багери - 2 бр.;
- товарни автомобили с гребло - 2 бр.;
- пясъкоразпръсквачи - 2 бр.;
- лугоразпръсквачка - 1 бр.;
- високопроходим автомобил - 2бр.
В това число се включва собствената и/или наета техника на участника, както и собствената и/или наета техника на подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на такива.
При подаване на оферта участникът попълва само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В, в т.9) се описва притежаваната техника, собствени или наети
Преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител следва да представи списък на техниката.


1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
* Под услуги с предмет сходен и/или идентичен с този на настоящата поръчка да се разбира снегопочистване и/или зимно поддържане на пътна мрежа.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия персонал/технически лица за осъществяване на поръчката.
Участникът следва да осигури най-малко 3 (три) лица, наети по трудов и/или граждански договор, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Лицата да имат опит на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
* Под обект, идентичен или сходен с този на поръчката да се разбира снегопочистване и/или зимно поддържане на пътна мрежа.
3. Участникът трябва да Да разполагат с минимално количество техника (собствена и/или наета) за изпълнение на поръчката:
- АТС с гребло и лебедка - 1 бр.;
- високопроходим микробус - 1 бр.;
- тежка верижна техника - 3 бр.;
- челен товарач - 1 бр.;
- комбинирани багери - 2 бр.;
- товарни автомобили с гребло - 2 бр.;
- пясъкоразпръсквачи - 2 бр.;
- лугоразпръсквачка - 1 бр.;
- високопроходим автомобил - 2бр.
В това число се включва собствената и/или наета техника на участника, както и собствената и/или наета техника на подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на такива.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането е осигурено със средства от бюджета за 2020 год. на община Айтос.
Схема на плащане: Заплащането се извършва за свършена работа, чрез банков превод, в срок от 20 дни след представяне и заверяване на Акт обр.19 и заверени от кметовете на населени места пътни листи и/или товарителници, и след превеждане от Републиканския бюджет на съответната сума. Заплащането се осъществява след издаване на фактура от страна на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/10/2019 (дд/мм/гггг)   12:30 (чч:мм)

в Заседателна зала на община Айтос на адрес : гр.Айтос, ул."Цар Освободител" № 3

Заседанието на комисията е публично и по време на заседанията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранцията за изпълнение на договора в размер 3% (три процент) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Възложителят отстранява участник за който са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката и/или който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 3. участници, които са свързани лица.Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл.112, ал.1,т.2 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, на основание чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва