Деловодна информация
27122712is
РД04006 04/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/09/2019 (дд/мм/гггг)
2712-2019-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРНО ЦЕНТРАЛНО ДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА 2016168050189
С.СТОКИТЕ
СЕВЛИВЕО BG322 5462 България
ИВАН СТЕПАНОВ +359 886767350
rositsa@scdp.bg +359 886767350

Интернет адрес/и

www.scdp.bg

https://www.scdp.bg/procedures


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.scdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ ,СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ГАБРОВО СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДЛС РОСИЦА ЗА 12 МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ПОЗИЦИИ 2016168050189
50100000      
Услуги

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ ,СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ГАБРОВО СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДЛС РОСИЦА ЗА 12 МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ПОЗИЦИИ
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
40000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 2 БРОЯ ТОВ.АВТОМОБИЛ ГРЕЙТ УОЛЛ СТИЙД 5,1 БРОЙ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ГРЕЙТ УОЛЛ ХОВЕР ,1 БРОЙ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ТОЙОТА ХАЙЛУКС И 1 ЛЕК АВТОМОБИЛ ТОЙОТА ХАЙЛУКС 2,4Д 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

В СЕРВИЗНАТА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 2 БРОЯ ТОВ.АВТОМОБИЛ ГРЕЙТ УОЛЛ СТИЙД 5,1 БРОЙ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ГРЕЙТ УОЛЛ ХОВЕР ,1 БРОЙ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ТОЙОТА ХАЙЛУКС И 1 ЛЕК АВТОМОБИЛ ТОЙОТА ХАЙЛУКС 2,4Д
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 3 БРОЯ МПС -СИТРОЕН ДЖЪМПЕР,СИТРОЕН БЕРЛИНГО И ИВЕКО С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВИ ЧАСТИ И ,МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

СЕРВИЗНАТА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 3 БРОЯ МПС -СИТРОЕН ДЖЪМПЕР,СИТРОЕН БЕРЛИНГО И ИВЕКО С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВИ ЧАСТИ И ,МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 3 БРОЯ ЛЕКИ АВТОМОБИЛ ВАЗ И 1 БРОЙ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЛАДА 2121 СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС РОСИЦА 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

В СЕРВИЗНАТА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 3 БРОЯ ЛЕКИ АВТОМОБИЛ ВАЗ И 1 БРОЙ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЛАДА 2121 СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС РОСИЦА
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА 1 БРОЙ БАГЕР ТОВАРАЧ КАТЕРПИЛАР 428 С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

В СЕРВИЗНАТА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА 1 БРОЙ БАГЕР ТОВАРАЧ КАТЕРПИЛАР 428Ф С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ,СТАРТЕРИ И ГЕНЕРАТОРИ НА 33 БРОЯ ТРАКТОРИ,АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

СЕРВИЗНА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ,СТАРТЕРИ И ГЕНЕРАТОРИ НА 33 БРОЯ ТРАКТОРИ,АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ТЕХНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ,КАКТО И ВСЯКО ОБРАЗУВАНИЕ КОЕТО ИМА ПРАВО ДА ИЗПЪЛНЯВА УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА,В КОЯТО ТО Е УСТАНОВЕНО.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЯМА ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОФИСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФИСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участиникът прилага Справка за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три години 2016,2017 и 2018 г.,в зависимист от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участиникът прилага Справка за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три години 2016,2017 и 2018 г.,в зависимист от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък на техническите лица,с посочване на профисионалната компетентност на лицата ,които отговарят за доставката на резервните части.

Списък на техническите лица,с посочване на профисионалната компетентност на лицата ,които отговарят за доставката на резервните части.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Да бъде представен съгласно изискванията на чл.67 ал.1 от ЗОП/чрез ЕЕДОП/.В случай че кандидата е посичил,че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители ,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ информацията по чл.67 ал.1 от ЗОП.
2.Участникът следва да разполага с минимум три технически лица,които да притежават профисионална квалификация за изпълнение на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС Росица с.Стоките м.Лъгът

На отварянето на офертите могат да присъствуват участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно член 197 ал.1 т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва