Деловодна информация
02538
ОПИ-706 29/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
02538-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Надя Зарева +359 28036024
nzareva@prb.bg +359 29313834

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-246


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-246
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша2, Съдебна палата, партер, стая 79, Регистратура на Главен прокурор
София BG411 1000 България
Надя Зарева +359 28036024
nzareva@prb.bg +359 29313834

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-246

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от ОПИ-706/29.08.2019
55110000      
Услуги

Организиране и провеждане на конференция за до 79 участници. Дейностите включват:Осигуряване на двупосочни сам. билети (икон. класа) за не повече от 40 представители от Република: Гърция; Турция; Северна Македония; Черна Гора; Хърватска; Словения; Румъния, Босна и Херцеговина; Осигуряване на наземен трансфер; осигуряване на конферентна зала за минимум 100 участника за 2 дни ( кафе-пауза, симултанен превод, лапоп, мултимедия, екран, озв. техника и др.); осиг-не на хотелско наст. ( за до 53 уч-ка за до 3 нощ. на уч-ик); изхранване на участниците (2 вечери и 3 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка за до 54 лица; 2 вечери и 2 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка за до 20 лица и 2 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка за до 5 лица.За 74 лица -една официална вечеря на територията на гр. София извън хотела, в който са настанени участниците.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
94618.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55110000      
55120000      
63500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, Република България

Организиране и провеждане на конференция за до 79 участници. Дейностите включват:Осигуряване на двупосочни сам. билети (икономическа класа) за не повече от 40 представители от Република: Гърция; Турция; Северна Македония; Черна Гора; Хърватска; Словения; Румъния, Босна и Херцеговина; Осигуряване на наземен трансфер летище-хотел-летище и др.; осигуряване на конферентна зала за минимум 100 участника за 2 дни ( кафе-пауза, симултанен превод, лапоп, мултимедия, екран, озвучителна техника и др.); осигуряване на хотелско настаняване ( за до 53 участника за до 3 нощувки на участник); изхранване на участниците в конференцията (обяди и вечери вкл. една официална вечеря • 2 вечери и 3 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка (вода и безалкохолна напитка, вино за вечерите – бяло и червено) за до 54 лица;•2 вечери и 2 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка (вода и безалкохолна напитка, вино за вечерите- бяло и червено) за до 20 лица и •2 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка (вода и безалкохолна напитка) за до 5 лица.•За 74 лица следва да бъде организирана и проведена една официална вечеря на територията на гр. София извън хотела, в който са настанени участниците.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
94618.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 10/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Общ надзор за законност по спазването на законодателството в държавата“ по Програма “Перикъл 2020“ финансиран от Европейската комисия, в изпълнение на Споразумение с реф. № ECFIN-156-2019/SI2.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата трябва да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма. В съответствие с текста на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за туризма, възложителят ще приема и регистрацията на туроператори и/или туристически агенти, извършена по отменения Закон за туризма. За чуждестранните участници – да имат право да правят резервации и издават или да продават самолетни билети и да са вписани в аналогичен регистър (ако е приложимо), съгласно законодателството на държавата, в която са установени. (чл.60, ал. 1 ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор в Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Заверено копие „вярно с оригинала“ на документи за валидна регистрация/вписване, издадени от компетентния орган и удостоверяващи право за извършване на съответната дейност, освен в случай че обстоятелствата, които се доказват с удостоверението не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декл. както сл.:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискв., чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т.1б от ЕЕДОП.В случаите на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга
2.Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декл. както сл.: При подаване на оферта участниците декларират в ЕЕДОП съответствието с мин. изискв., чрез посочване на професионална компетентност на лицето /с посочване на придобитото образование/квалификация/, посочване на дата, № и издател на документа за придобито образование/квалификация и др./, което ще организира логистиката по време на събитието. В ЕЕДОП участникът следва да предостави за предложеното лице информацията, необходима да се установи съответствие с минималните изисквания, поставени от Възложителя.В случаите на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания (чл. 63, ал.1, т.10 ЗОП).Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират чрез попълване на: Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участници със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на поръчката, а именно туроператорски и/или туристически агентски дейности.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил* успешно една дейност, идентична или сходна с предмета** и обема*** на настоящата поръчка. (чл. 63, ал.1, т.1 ЗОП)
* Под „изпълнил” се разбират такива дейности, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
** Под дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира резервиране, издаване и продажба на самолетни билети за превоз по въздух на пътници, осигуряване на хотелски настанявания и осигуряване на логистика при провеждане на събитие.
*** Под дейност, идентична или сходна с обема на настоящата поръчка следва да се разбира осигуряване/продажба на минимум 30 самолетни билети за превоз по въздух на пътници, минимум 40 бр. хотелски настанявания и осигуряване на логистика при провеждане на събитие, в което са взели участие минимум 40 участници.
2. Участникът да разполага с експерт, който ще изпълнява функциите на организатор – логистика. Експертът следва да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент с професионално направление „Икономика“ или „Туризъм“ или „Обществени комуникации и информационни науки“ или „Администрация и управление“ или еквивалентни.
Експертът, който ще изпълнява функциите на организатор следва да притежава професионален опит в организиране и провеждане на минимум едно мероприятие с минимум 50 участници.
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката, а именно туроператорски и/или туристически агентски дейности
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят(В-ят),отстранява от участие(у-е)участник (у-к): За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3 и т.4 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Продължава в раздел VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2)Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; Който не представи Техн. предл. или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово предл, или то не отговаря на обявените условия на поръчката. Който предложи цена за изпълнение на поръчката надвишаваща прогнозната стойност, определена от В-ля.В случай че предл.от участника обща цена без ДДС не съответства на произведението от единична цена и количеството и в случай че посочената от участника обща стойност без ДДС не съответства на сбора от посочените общи цени за конкретната дейност без ДДС уч-кът ще бъде отср. от участие.Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания от:1. НАП: адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, тел.: 02/ 98593821, http://nap.bg/.2. ИА „ГИТ“: адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 3, тел. : 0700 17 670, http://www.gli.government.bg/.3. МТСП: адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, тел.: 02 8119 443, https://www.mlsp.government.bg/.4.Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ с раб. време за посетители всеки работен от 14 до 17 ч.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от общата стойност за изпълнение на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Док-те за гаранцията за изпълнение се представят към момента на сключване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Финансиране - поръчката се обявява в изпълнение на Споразумение с реф. № ECFIN-156-2019/SI2.809493 „Общ надзор за законност по спазването на законодателството в държавата“, финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“. Финансирането е 90 % по Програма “Перикъл 2020” и 10% участие на ПРБ.Заплащане на цената - посочено в проекта на договор.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП В-лят предвижда оценката на техн. и цен. предложения на уч-те, да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП. На основания чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Поръчката се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика и на информация и публичност за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“ по две обособени позиции: ОП№ 1 „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“ и ОП№ 2 „Осигуряване на информация и публичност за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“.
Общата стойност на двете обособени позиции е в размер на 103 332,42 лв. без ДДС., както следва: за ОП 1 - 94 618,42 лв. и за ОП 2 – 8 714,00 лв. Прогнозната стойност на ОП № 1, представлява 91,57% от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на ОП № 2 представлява 8,43% от общата стойност на поръчката. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП,ОП № 2 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане. ОП № 2 не се включва в предмета на настоящата процедура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва