Деловодна информация
02696ДГ № 91 Слънчев кът
71 11/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02696-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина № 91 „Слънчев кът” 000666746
ж.к.”Левски-Г”, ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 25
София BG411 1836 България
Таня Кечева - Директор +359 884-801490
dg_91@abv.bg +359 884-801490

Интернет адрес/и

www.odz91.com

www.odz91.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.odz91.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ № 91 „Слънчев кът”, гр.София
15800000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ № 91 „Слънчев кът”, гр.София, ж.к.”Левски-Г”, ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 25“, с място на изпълнение на доставките: същия адрес
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ж.к.”Левски-Г”, ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 25

Доставки по заявки на възложителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Участникът се представя, като попълва част II, буква „А“ и „Б“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят ще отстранява от процедурата участници, за които са налице някое от основанията по чл.54, ал.1 и ал.2 и чл.55, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева, от който 50 000 (петдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. сходни с обекта на доставката, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение (подписана, датирана и подпечатана). Референциите да съдържат данни за: срока на изпълнение на договора/начална и крайна дата/, предмета на поръчката и че същия е изпълнен без забележки.

Участникът следва да представи, че има поне четири броя собствени транспортни средства за превоз на хранителни продукти, от които два броя хладилни товарни или лекотоварни автомобила, или ако същите не са собствени, за представените такива, следва да се приложат копия от сключени договори за финансов или оперативен лизинг. За всяко от тези транспортни средства следва да се представят и издадени удостоверения с разрешения за превоз на хранителни продукти (представя се списък-декларация с всички транспортни средства, които са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката;Участниците следва да разполагат на територията на град София с минимум един обект за търговия на едро (складова база с необходимата хладилна техника) за всички хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран по реда на чл. 12 и сл. от ЗХ.Участникът трябва да има внедрена система за управление на безопасност на храните по стандарт БДС ЕН ISO 22000-2006 или еквивалентен, или внедрена система за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставки след предварителна заявка на Възложителя
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2019 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/09/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Методичния кабинет на ДГ № 91 „Слънчев кът”, гр.София, ж.к.”Левски-Г”, ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 25

Отварянето на офертите е публично, съгласно одобрената документация и там могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.196 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва