Деловодна информация
0652
9600-10 03/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
0652-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ива Дачева +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/199-96-00-10-19


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/199-96-00-10-19
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зaкриване и рекултиващия за общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември”
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности:
• Подготовка на строителната площадка разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.:
• Демонтажни работи:
• Доставка на необходимите материали и оборудване;
• Строително-монтажни работи;
• Благоустрояване на терена;
• Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба:
• Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
• Подготовка на документи за издаване на Разрешение за ползване на обекта;
• Извозване на отпадъци и почистване на терена;
• Гаранционна отговорност на изпълнените СМР.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението па обществената поръчка е подробно описан и регламентиран в технически спецификации, неразделна част към настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
920739.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

местност „Горни Башали“, землището на гр. Ветрен

Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности:
• Подготовка на строителната площадка разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.:
• Демонтажни работи:
• Доставка на необходимите материали и оборудване;
• Строително-монтажни работи;
• Благоустрояване на терена;
• Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба:
• Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
• Подготовка на документи за издаване на Разрешение за ползване на обекта;
• Извозване на отпадъци и почистване на терена;
• Гаранционна отговорност на изпълнените СМР.
Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени дейности подробно описани в техническата спецификация.
Строежът е втора категория съгласно издадено Разрешение за строеж № 82 от 10.09.2018 г. от Главен архитект на Община Септември.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението па обществената поръчка е подробно описан и регламентиран в технически спецификации, неразделна част към настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА „Организации на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”    40%
„Срок за извършване на техническата рекултивация”    5%
Цена
55%
II.2.6) Прогнозна стойност
920739.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
39

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности но обекти IV група, II категория или по- висока, съгласно Наредба № 1 от 30.07,2003 1. за номенклатурата па видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието ни лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят ни горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При подаване на офертата Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор с попълване на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 2),като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Документът с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър, за изпълнение на строежи, със следния обхват:
строителни дейности по обекти IV трупа, II категория или по-висока, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ,(за повече информация: http://register.ksb.bg/).
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител при подписване на договора или при поискване в хода на процедурата-в случаите на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите , ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.При подаване на офертата Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор с попълване на поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор" от ЕЕДОП (Образец №2).Документи за доказване на изискването-съгласно чл.62, ал.1,т.2 от ЗОП - копие от застрахователна полица или еквивалент, доказващи наличието на застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, в случаи, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване съответствието е поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител при подписване па договора или при поискване в хода на процедурата-в случаите на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.


За участник, установен/регистриран в Република България застраховката „Професионална отговорност“, следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137,ал. 1, т. 2 от ЗУТ в размер на 400 000 лв.съгласно чл. 5, ал.2,т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ,но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1) Участникът следва да разполага най-малко със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение предмета на поръчката (собствено, наето или друго основание за ползване):
1. Булдозер……………………… 2 бр:
2. Багер с кофа - над 2.00 м3 2 бр;
3. Самосвал с общо тегло 40 t 2 бр;
4. Кран автомобилен 16t. 20 м стрела 1 бр;
5. Валяк (обикновен)_ 2 бр;
6. Челен товарач с кофа- над 4.00 м3 1 бр;
7. Колесен трактор 1 бр.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор с попълване на т.9 от раздел „В“ Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП (Образец №2).
Доказване на посоченото изискване: Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител при подписване на договора или при поискване в хода на процедурата-в случаите на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят н за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.
При участие на обединения, които не са юридически лица. съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности по т.3.3.се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение ни критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.


1) Участникът следва да разполага най-малко със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение предмета на поръчката (собствено, наето или друго основание за ползване):
1. Булдозер……………………… 2 бр:
2. Багер с кофа - над 2.00 м3 2 бр;
3. Самосвал с общо тегло 40 t 2 бр;
4. Кран автомобилен 16t. 20 м стрела 1 бр;
5. Валяк (обикновен)_ 2 бр;
6. Челен товарач с кофа- над 4.00 м3 1 бр;
7. Колесен трактор 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изпълнението на СМР на обект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“ ще се финансира от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда на МОСВ (ПУДООС) и Община Септември. • Изпълнение на техническата рекултивация – 886 581,89 лева (осемстотин осемдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и един лв. и осемдесет и девет стотинки) без ДДС; средствата ще бъдат осигурени от бюджета на ПУДООС.
• Изпълнение на биологична рекултивация – 34 157,73 лева (тридесет и четири хиляди сто петдесет и седем лв. и седемдесет и три стотинки) без ДДС, средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Септември за съответната година.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
• Парична сума;
• Банкова гаранция:
• Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документът за предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
• Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере гаранцията за изпълнение на договора да бъдат предоставени под формата на парична сума,стойността на гаранцията се превежда по банков път по следната банкова сметка на Община Септември:
IВАN: BG69 SOMB 9130 3347055701
ВIС: SOMBBGSF
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център ПАЗАРДЖИК
• Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва