Деловодна информация
3129
478 26/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
3129-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

“ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III – ВАРНА” ЕООД 813154554
жк.”Вл. Варненчик”, бул.”Константин и Фружин”
Варна BG331 9023 България
Славка Пешева +359 052510322
dkc3@abv.bg +359 052510282

Интернет адрес/и

www.dkc3.com

www.dkc3.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dkc3.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД”
09310000      
Доставки

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на Техническите изисквания и спецификации, приложение към настоящата документация, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. 2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
88000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна, бул. „Константин и Фружин”,„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД

Описание на обектите на доставка
Захранвания обект е с основно потребление на електрическа енергия в рамките на общоприетото работното време за страната. В годишен разрез потреблението е разпределено по месеци относително равномерно с отклонения в диапазона +/- 10%.Обекта на Възложителя е присъединен към разпределителна мрежа НН на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД.
Участникът, избран за изпълнител следва да изиска от мрежовия оператор допълнителна информация за обекта относно категорията на електрозахранване, вид на захранването - основно/резервно, предоставена мощност, както и при необходимост да направи оглед на мястото на присъединяване на обекта.
Прогнозни количества на необходимата електрическа енергия за двугодишен период за обектите на възложителя
Прогнозното количество активна електрическа енергия за 24 (двадесет и четири) месеца е определено на базата на измерените количества потребена електрическа енергия през минал период от 24 месеца, съгласно техническите изисквания и спецификации. Посоченото прогнозно количество за потребление на електроенергия за срока на договора от 24 (двадесет и четири) месеца не ангажира Възложителя да го потреби. За срока на договора Възложителят има право да присъединява и нови обекти, като си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост.
1. Изисквания към изпълнението на поръчката.
Изпълнителят следва да изпълни поръчката качествено и в съответствие с условията и Техническите изисквания на възложителя, което включва:
1.1. Да изготви всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия.
1.2. Да включи Възложителя в своя балансираща група с координатор избрания за изпълнител участник, без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
1.3. Да продава на Възложителя договорените и измерени реално потребени количества нетна активна електрическата енергия на ниско напрежение по оферирана цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и Техническата спецификация на Възложителя.
1.4. В качеството си на координатор на балансираща група да:
прогнозира потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ);изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия като се съобразява с очаквания часови товар за обектите;изпраща почасовите дневни графици към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ;осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в почасовите дневни графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя, са за сметка на изпълнителя.
1.5. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по договора;
1.6. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора;
1.7. Да издава оригинални фактури за реално потребените количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, отчетена от средствата за търговско измерване в обектите на Възложителя съгласно Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ);
1.8. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ, ПТЕЕ и разпорежданията на Операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежи, така че да не бъде отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група.
1.9. Да приеме правото на Възложителя да присъединява нови обекти и да прави промяна в прогнозното количество
Критериите по-долу
 
ДА брой членове в балансираща група (Т)    максимална оценка 30
Цена
70 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
88000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

3.1.1. Участниците следва да притежават Лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.
За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“, т. 2 в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР.
3.1.2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.
За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“, т. 2 в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.1.3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както следва:
- По т. 3.1.1. се представя заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.
- По т. 3.1.2. се представя заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.
Документите по т. 3.1.1 и т. 3.1.2. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „В“, т. 1б в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.2.2. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии технически и професионални способности, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Документите по т. 3.2.2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Участникът трябва да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% /пет/ от стойността на договора без включен ДДС.
2. Гаранцията се представя в една от формите:
- оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на "ДКЦ III-Варна" ЕООД, със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.
Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.
- Парична сума, преведена по банкова сметка на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД”, съгласно документацията.
ПРОДЪЛЖАВА в поле VI.3 "Допълнителнаинформация".
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Варна, жк.”Вл. Варненчик”, бул.”Константин и Фружин”, „ДКЦ III –Варна” ЕООД

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощение представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите
упълномощените лица представят на комисията нотариално заверено пълномощно от законния представител/и на участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ ПОЛЕ III.2.2........
- застрахователна полица за застраховка, която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.
1. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
2. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
3. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за отркриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва