Деловодна информация
00044АПИ
 
да
да
17/05/2019 (дд/мм/гггг)
00044-2019-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АГЕНЦИЯ Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
Клара Бомбалова/инж. Теодора Славчева - Семерджиева/ инж. Юлия Загорчева +359 9173382
k.bombalova@api.bg +359 9522563

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1140
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план по две обособени позиции“
71320000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка за всяка обособена позиция включва (описание на дейностите по поръчката):
а) Запознаване със Заданието за Разширен идеен проект, (Приложение А); посещение на обекта на място и в случай, че възникне необходимост от извършване на допълнителни проектантски работи по съответна обособена позиция, неупоменати в Заданието, но свързани с изпълнението на предмета на поръчката, касаещи техническата инфраструктура или други, Изпълнителят няма да има никакви претенции към Възложителя.
б) Извършване на: геодезически измервания, полска работа, инженерно - геоложки проучвания и изработване на Разширен идеен проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Заданието за проектиране (Приложение А).
в) Извършване на всички съгласувания на проекта с експлоатационните дружества и административните структури, чието разрешение...Продължава в поле VI.3...
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6669400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-Парцеларен план от км222+000(след пресичането с път I-5...Продължава в Поле II.2.14).. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Област Велико Търново

Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-Парцеларен план от км 222+000 (след пресичането с път І-5) до км 244+200 (след Пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407)
Начало на участъка: Началото на пътния участък е при км 222+000 (след пресичането с път І-5).
Край на участъка: Края на участъка е при км 244+200 (след Пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407)
Дължина на участъка: 22,200 км.
Критериите по-долу
 
ДА Показател-Техническа оценка-ПТ2    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3308000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължава от Поле II.2.1:...до км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407);
Общ.поръчка се възл.въз основа на „иконом. най - изгодната оферта“. Иконом.най-изгод.оферта се опр.въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотн-е качество/цена“по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Показ. за оценяване: КО=ПТ1+ПТ2;ПТ2=Ке =Ke1+ Ke2+ Ke3+ Ke4+ Ke5;ПТ1=(Цmin/Цi )*50

II.2) Описание 1

Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 244+200(след пътен възел „Горски Сеновец...Продължава в Поле II.2.14) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321
BG323
BG334

Област Велико Търново, Русе, Търговище

„Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407) до км 268+209,46 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51)“
Начало на участъка: Началото на пътния участък е при км 244+200 (след пътен възел Горски Сеновец).
Край на участъка: Края на участъка е при км 268+209,46.
Дължина на участъка: 24,009 км
Критериите по-долу
 
ДА Показател-Техническа оценка-ПТ2    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3361400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прод.от поле II.2.1):..пресичане с път III-407) до км 268+209,46 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51)“
Общ.поръчка се възл.въз основа на „иконом. най - изгодната оферта“. Иконом.най-изгод.оферта се опр.въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотн-е качество/цена“по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Показ. за оценяване:КО=ПТ1+ПТ2;ПТ2=Ке =Ke1+ Ke2+ Ke3+ Ke4+ Ke;ПТ1=(Цmin/Цi )*50
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците за настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците за настоящата обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.за вс.обособ.позиции: Изисква се участникът в процедурата, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката.УТОЧН.: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид,че:*Забележка 1: Под „дейности, сходни с тези на поръчката“ се приемат дейности по изработване на технически и/или идеен проект/и за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт (рехабилитация) на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната!
Забележка 2:За „изготвен технически или идеен проект“ се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!
*Забележка 3: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания!
*Забележка 4: Не се приемат Прединвестиционни проучвания!
2.Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ дейности по проектиране на пътища.УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т.2:*Забележка: При доказване на минималното изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването за всяка обособена позиция се доказва с представянето на: ПО Т.1-Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.ПО Т.2-Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието със съответния стандарт.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т.1 се доказва от обединението участник, а по т.2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.


1.Изисква се участникът в процедурата, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва: а) За Обособена позиция № 1 проектиране на път с обща дължина минимум 15 км и с габарит не по-малък от Г20;
б)За Обособена позиция № 2 проектиране на път с обща дължина минимум 15 км и с габарит не по-малък от Г20;
2.Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ дейности по проектиране на пътища.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т.1 се доказва от обединението участник, а по т..2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

чл. 229, ал. 1; чл. 230, ал. 1 и параграф 13 от Преходните разпоредби от ЗУТ

Възл.отстранява от участие участник:за когото са налице основанията по чл.54,ал.1от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1,т.3,т.4 и т.5от ЗОП, усл.по чл.107 от ЗОП,обстоят.по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ,който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя или представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения в Обявлението за обществената поръчка;;чието Ценово предлож.надвиш.прогн.ст/ст на общ.поръчка,опр. от Възл.за настоящата общ.поръчка,за съотв.обос.позиция,както и в сл.предвидени в докум.,в случаите,предвидени в методик.за оц.на оферт.-Критерий за възлагане-Прилож.Б,Изпълн.представя ГОИД-5%от Цената за изп. на дог.в лв. без ДДС за съотв.ОП;Изпълн.представя ГОАПС-10% от Цената за изп.н дог.в лв с ДДС засъотв.ОП; Гаранциите се представят съгл чл.111,ал.5 ЗОП и услов.на документ.за обществената поръчка,предвидени за тях.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Македония 3, Сградата на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА;

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле II.1.4): ..., съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка, за съответната обособена позиция.
г) Осигуряване на екип за изпълнение на обществената поръчка, със следните функции:
г.1) Ръководител на екипа: ще докладва проектната разработка пред Експертен технико – икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя (АПИ) и пред други административни структури, когато и ако е необходимо; ще носи цялата отговорност за качественото и точното изпълнение на проектно - проучвателните работи (ППР) по всички части на проекта и тяхната взаимна обвързаност; ще изготвя обяснителната записка за проекта; ще проверява обобщената количествена сметка, с което ще удостоверява нейната прецизност, пълнота и достоверност и ще подписва проектните материали по всички части на проекта.
г.2) Главен проектант по част „Пътна“: ще носи отговорност за вярното, пълното и точното изпълнение на ППР по част „Пътна”, като ги проверява и подписва, включително количествените сметки, с което ще удостоверява тяхната прецизност, пълнота и достоверност.
г.3) Главен проектант по част „Конструктивна“: ще носи отговорност за вярното, пълното и точното изпълнение на ППР по част „Конструктивна”, като ги проверява и подписва, включително количествените сметки, с което ще удостоверява тяхната прецизност, пълнота и достоверност.
г.4) Главен проектант по част „Геодезия“: ще носи отговорност за вярното, пълното и точното изпълнение на ППР по част „Геодезия”, като ги проверява и подписва, с което ще удостоверява тяхната прецизност, пълнота и достоверност.
д.5) Главен проектант по част „Геология“: ще носи отговорност за вярното, пълното и точното изпълнение на ППР по част „Геология”, като ги проверява и подписва, с което ще удостоверява тяхната прецизност, пълнота и достоверност.
е) Осигуряване на екип от проектанти и по всички други части на Разширеният идеен проект с професионален опит и квалификация, необходими за качественото изпълнение на обществената поръчка.
ж) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва