Деловодна информация
00738
13 09/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/05/2019 (дд/мм/гггг)
00738-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. д-р Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова, Яна Младенова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 2, Фаза 1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
48000000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 2, Фаза 1. Общата цел на проекта е повишаване качеството на административното обслужване на потребителите и по-нататъшно хармонизиране с Европейските практики във връзка със заявяването на марки, промишлени дизайни и последващи вписвания за тях, чрез технологичното надграждане, адаптирането, интегрирането и внедряването на разработения от СЕСИС софтуерен пакет 2, фаза 1 на проекта „Съществени подобрения на фронт офиса“ в Патентно ведомство.
За постигане на така формулираната обща цел, настоящият проект има следните специфични цели:
Внедряване на допълнителни и обновени функционалности на софтуерните модули за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични вписвания за тях;
По-нататъшна интеграция на фронт-офиса в цялостната технологична инфраструктура на ведомството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Изпълнението на поръчката обхваща:
? Обновяване на интерфейсите за класификация на стоките и услугите в модула за електронно заявяване на марки, както и в тези модули за електронно заявяване на вторични действия, в които се изисква посочване на стоки и услуги;
? Добавяне на възможност за едновременно избиране на повече от един файл за прикачване изгледи на дизайни в модула за електронно заявяване на промишлени дизайни;
? Функционалност за генериране на доклад за сходство (similarity) при електронно заявяване на марки;
? Интеграция на модула за електронно заявяване на промишлени дизайни с инструментите на EUIPO DSClass;
? Подобряване на финалната страница на модула за електронно заявяване на промишлени дизайни с добавяне на възможност за показване на малки изображения;
? Общи подобрения, конфигуриране на полета и хармонизиране между отделните модули на фронт офис пакета;
? Адаптиране на предоставения от СЕСИС обновен софтуерен пакет към специфичните нужди на ведомството и реализиране на специфични интеграции с останалите компоненти на информационно-технологичната инфраструктура на ведомството и подсигуряване на пълноценното функциониране на фронт офиса като част от една цялостна система;
? Адаптиране на портала за електронни услуги и/или вътрешни системи на ведомството за целите на интеграциите в случай на необходимост.
? Миграция на данни и инсталиране на софтуерните разработки в тестовата и продукционната среда и внедряване в реална експлоатация;
? Взаимодействие с екипа на СЕСИС, координиране и участие в дейностите по внедряване на новата версия на фронт офис пакета на място във ведомството, участие в работни срещи с представители на СЕСИС, включително на място в седалището им в гр. Аликанте, Испания.
? Горният списък с промени следва да бъде проверен и допълнен при необходимост от Изпълнителя след анализ на предоставената проектна документация и програмни кодове.
? Изпълнението трябва да съответства на изискванията, дефинирани в техническото задание и приложената техническа документация на фронт офис пакета. Изпълнението трябва да е съобразено и с описаната съществуваща софтуерна инфраструктура, използвани технологии и принципи на сътрудничество със СЕСИС.
5.4. Очаквани резултати - Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:
? Адаптирана нова версия на фронт офиса – софтуерен пакет 2, фаза 1, съгласно функционалните изисквания на настоящото Техническо задание и приложените документи от СЕСИС;
? Реализирани интеграции със съществуващата информационна инфраструктура на ведомството съгласно функционалните изисквания на настоящото техническо задание;
? Мигрирани данни от сегашната версия на фронт офис пакета;
? Успешно проведени тестове в тестовата среда на Патентно ведомство, съвместно с екипа на ведомството и СЕСИС;
? Внедрен в реална експлоатация фронт офис – софтуерен пакет 2, фаза 1;
? Разработена/актуализирана техническа и експлоатационна документация съгласно изискванията на раздел 8.1 от настоящото техническо задание.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка - Качество    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

П2 – КАЧЕСТВО - Показател П2 „Качество” с максимален брой точки - 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 0,60.
Показател „Качество“ се формира от следните подпоказатели:
ПП1- Предложение за оперативно управление на поръчката. Управление на качеството. Управление на комуникациите. - 40
ПП2 - Предложение за изпълнение на дейностите по софтуерна разработка. - 60
П2 = ПП1 + ПП2
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП).
За доказване на изискването участникът представя:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
В случай,че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Tърговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 2. могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.


Минимално изискване:
Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 80 000,00 лева. без вкл. ДДС
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл.63,ал.1,т.1 от ЗОП).За доказване на изискването по т.1 участникът представя:При подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискване,чрез посочване на дейностите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,за която се участва,с посочване на описание на дейностите,стойностите,датите и получателите.Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV,б.„В“ на ЕЕДОП.В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 отЗОП,документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл.63, ал.1,т.10 от ЗОП).За доказване на изискването по т.2 участникът представя:При подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискване,чрез посочване на стандарта,съгл. който прилагат внедрена и сертифицирана СУК с с обхват включващ: разработване и внедряване на софтуерни решения.Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV,б.„Г“на ЕЕДОП.Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа.В случаите на чл.67,ал.5 и чл.112, ал.1,т.2 от ЗОП,документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на СУК на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:20ХХ или екв.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица,които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция БСА или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгл.чл.5а,ал.2 отЗакона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема екв.сертификати,издадени от органи,установени в други държави членки,и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда,когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже,че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3.Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена проф. компетентност (чл.63,ал.1,т.5 от ЗОП);За доказване на изискването по т. 3 участникът представя:При подаване на офертата,Участникът попълва поле 6 от раздел В: Техн. и проф. способности в ЧастIV: Критерии за подбор от ЕЕДОП,в който подробно описва данните за образованието и професионалния опит за всяко лице от персонала,който ще изпълнява поръчката и на изискуемия ръководен състав,така че да се удостовери съответствие с мин. поставените изисквания за проф. компетентност.Посочта се данни за образование (степен,специалност,година на дипломиране,№ на диплома,учебно заведение),проф. квалификация (направление,година на придобиване,№ на издадения документ,издател),професионален опит в съответната област(месторабота,работодател/възложител период,длъжност,основни функции,начален и краен срок на изпълнение),както и подробна инф. за изискваните сертификати(дата наиздаване,валидност,обхват,организация,издала сертификата и т.н).В случаите на чл.67,ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, заедно с документи, коит доказват професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64ал.1т.6 от ЗОП. .Прод. в РаздеVI 3. Доп.инф.


Минимално изискване по т. 1: Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност през последните три години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива,при които независимо от датата на възлагането им, услугата е приключила в посочения по-горе период.
* Под дейности с „идентичен или сходен“ предмет да се разбира изпълнението на минимум следните услуги: анализ, разработване и внедряване на уеб базирано софтуерно приложение; една услуга/дейност включваща миграция на данни и една услуга/дейност, включваща системна интеграция.
Минимално изискване по т. 2:Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен, с обхват разработване и внедряване на софтуерни решения.
Минимално изискване по т. 3:
Ключов експерт № 1 – Ръководител на екип, отговарящ на следните изисквания:Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно;Практически опит като ръководител или помощник ръководител на екип/проект в поне един успешно приключени проект в областта на информационните технологии, включващи разработка и внедряване на уеб базиран програмен продукт.Да притежава международно признат сертификат по управление на проекти като PMP (сертификат за управление на проекти от PMI), MSF, Prince2 или еквивалентна;Ключов експерт № 2 – Бизнес аналитик, отговарящ на следните изисквания: Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно;Опит в бизнес анализа на поне 1 /един/ приключил проект/отделна дейност в областта на информационните технологии, включващ разработка и внедряване на уеб базиран програмен продукт;Опит като бизнес аналитик в изпълнението на поне 1 /един/ проект включващ разработване, интегриране и внедряване на софтуерни приложения и/или модули в областта на индустриалната или интелектуалната собственост;Да притежава сертификат за преминато обучение по моделиране на бизнес процеси.Ключов експерт 3 - Програмист- 2 бр., отговарящи на следните изисквания:Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни;Професионален опит на всеки един от експертите в минимум 1 /един/ успешно приключени проекта/отделни дейности за разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи и/или портали и/или приложен софтуер;Поне един да има опит в изпълнението на 1 /един/ проект/дейност, свързан с миграция на данни;Поне един от експертите да има опит в изпълнението на 1 /един/ проект/дейност, свързан с интеграция на системи и/или софтуерни приложения;Професионален опит в проектиране, разработване, внедряване и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java2 технологии или еквивалентни;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1,т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника,определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/06/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б - етаж 1 - Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прод. от Раздел III.1.3. Допълнителни условия (в приложимите случаи):
1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
2. Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
5. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
6. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 5.
7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 3 и т. 4.
8. Когато участникът ползва подизпълнители последните трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
9. Когато клон на чуждестранно лице е самостоятелен участник в процедурата, за доказване на съответствие с изискванията за технически способности, той може да се позовава на ресурсите на търговеца, ако представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси (арг. от чл. 36 от ППЗОП).
10. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности, ако то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага, по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
11. Преди сключването на договор за възлагане изпълнението на съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Важно: В приложимите случаи по т. 3 - т. 6 се попълва част II, буква „B“ и приложимите полета на Част ІV на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен към документацията за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва