Деловодна информация
02538
ОПИ-345 28/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
02538-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Гергана Чолакова +359 28036035
gcholakova@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-227


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-227
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Гергана Чолакова +359 28036035
gcholakova@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-227

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак ОПИ-345
39717200      
Доставки

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 82 броя климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“. Поръчката включва доставка и монтаж, на климатици, както следва:
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU – 40 броя
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU – 39 броя
Колонен инверторен климатик – не по – малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU – 3 броя
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
87800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39717200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG423

Предвидените за доставка климатици, се доставят и монтират на адрес:• гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42 – 42 бр.; • гр. Батак, УБ „Цигов чарк“-2 бр.; •гр. Бяла, ПД „Изгрев“, ул. „Хан Крум“ –38бр

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 82 броя климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“.
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU – 40 броя
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU – 39 броя
Колонен инверторен климатик – не по – малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU – 3 броя.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок на доставените климатици    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
87800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


По настоящата обществена поръчка възложителят предвижда реализиране на „опция за допълнителни количества“, с прогнозна стойност 3 800 лв.без вкл. ДДС. Прогнозен предмет и обем на опцията - общо 4 броя климатици, от които: - 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU и 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU. Заявените климатиците, в резултат на реализиране на опцията ще бъдат с технически характеристики за съответния вид, съгласно техническите изисквания на възложителя в настоящата процедура и предложението за изпълнение на избрания изпълнител и по цени съгласно ценовото му предложение. Условията за упражняване на опцията са посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. „Опция за допълнителни количества” се реализира, чрез сключването на допълнително споразумение /анекс/ към договора за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвидената „опция за допълнителни количества“ може да се реализира в срок до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предложенията по пок. ГС тр. да бъдат съобразени с изискването, срокът за гар. поддръжка да е не по-малко от 36 месеца от подписване на прот.за изв. монтаж и въвеждане в експлоатация. Уч-ик, предложил срок за гаранц. поддръжка повече от 60 м. за целите на методиката ще бъдат приравнявани на 60 месеца
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са сертифицирани от Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ) за извършване на дейности по монтаж и ремонт, поддръжка или сервизно обслужване и извеждане от експлоатация по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, в съответствие с Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и Наредба №1 от 17.02.2017 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на вътрешните работи (МВР) за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в сила от 07.03.2017 г., или в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Копие на сертификат за валидна регистрация/вписване, издадени от компетентния орган и удостоверяващи право за извършване на съответната дейност, освен в случай че обстоятелствата, които се доказват с удостоверението не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път, а за чуждестранни лица, членки на ЕС – еквивалентен сертификат, издаден при условията на чл.10 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2067 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2015 година. В случай че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП)
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1 т. 6 от ЗОП).
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката.


1. Минимално изискване:Участникът трябва да разполага с минимум един специалист с придобита минимум трета квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” или да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока (или еквивалент) в област „Технически науки“, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (или еквивалент) съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната – в област, еквивалентна на посочените.
2. Минимално изискване:Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват се включва доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В-ят, отстранява от участие(у-е)у-к: За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3,т.4 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл.по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП; Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата инф-ия относно правно - организационната форма под която осъщ-ат дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,ал.2 и чл.55,ал.3 от ЗОП; Който не представи Тех-ко предл-е или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово пред-е, или то не отговаря на обявените условия на поръчката;За когото е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ-Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/08/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2). У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.На основание чл.55,ал.4 от ЗОП, Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП. Участник, който предложи гаранционен срок, който е по-малък от определения от Възложителя минимален срок или оферира различни срокове за гаранционно обслужване за различните съоръжения ще бъде отстранен от участие в процедурата. Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.Когато предложена от участник цена не съответства на сбора от произведенията на единичните цени на отделните съоръжения, умножени по определените количества, същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Предложения за доставка и гаранционно обслужване на климатиците, включени в основния предмет на поръчката (общо 82 броя), които превишават 67 000 лв. без ДДС няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката.
Предложения, надвишаващи единичната прогнозна стойност за доставка и гаранционно обслужване на отделните видове климатици няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката.
Предложения за демонтаж, монтаж и въвеждането в експлоатация на 82 климатици, които превишават 17 000 лв. без ДДС няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.
Гаранцията за изпълнение е 4 % от стойността на договора без ДДС, без стойността на опцията, като две трети от нея гарантира изпълнението на договора, а една трета обезпечава гаранционните задължения на изпълнителя. Гаранцията се представя при подписването на Договора за обществена поръчка.Настоящата ОП се финансира със средства от бюджета на ПРБ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва