Деловодна информация
00738
7 27/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/03/2019 (дд/мм/гггг)
00738-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. д-р Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова, Яна Младенова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно Ведомство на Република България”
48000000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
3.1. Общи дейности по поддръжка на сървърната и комуникационна инфраструктура;
3.2. Дейности по поддръжка на сървърна инфраструктура;
3.3. Дейности по мрежова инфраструктура;
3.4. Общи дейности по софтуерната поддръжка;
3.5. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните системи.
Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествена поддръжка на цялата сървърна, комуникационна и софтуерна инфраструктура на Ведомството, включително развитие на отделните софтуерни приложения за постигане на непрекъсваемост и високо качество на работа на вътрешните и публично достъпните системи на ведомството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
3.1. Общи дейности по поддръжка на сървърната и комуникационна инфраструктура;
3.2. Дейности по поддръжка на сървърна инфраструктура;
3.3. Дейности по мрежова инфраструктура;
3.4. Общи дейности по софтуерната поддръжка;
3.5. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните системи.
Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествена поддръжка на цялата сървърна, комуникационна и софтуерна инфраструктура на Ведомството, включително развитие на отделните софтуерни приложения за постигане на непрекъсваемост и високо качество на работа на вътрешните и публично достъпните системи на ведомството. Така формулираната цел е подчинена на общата цел на Ведомството непрекъснато да подобрява качеството на своята работа и на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса.
Един от основните инструменти за постигане на тази цел е поддържане на постоянна работоспособност на инфраструктурата, информационните системи и бази данни, непрекъснато развитие и усъвършенстване на приложния софтуер в условията на променяща се правна рамка и оптимизиране на работните процеси във ведомството, проучване и адекватно посрещане на нуждите и изискванията на потребителите, внедряването на нови функционалности и периодично привеждане на системите в съответствие с развитието на технологиите.
Конкретните дейности, които трябва да изпълнява избраният изпълнител за постигането на така формулираната цел, се разпростират върху значителен брой съществуващи системи във ведомството – както в рамките на фронт-офис системите, така и в бек-офис частта и обхващат техническа поддръжка и развитие на:
• Бек-офис система: Специализираната администрираща система IPAS;
• Фронт-офис системи:
o Портал за електронни услуги;
o Софтуерно приложение за електронно заявяване на марки;
o Софтуерно приложение за електронно заявяване на промишлени дизайни;
o 23 електронни услуги по заявяване на вторични действия във връзка с марки и промишлени дизайни;
o 4 електронни услуги по заявяване на проучвания и справки за обектите на индустриалната собственост;
o Софтуерни приложения за обработка на електронно постъпилите заявки и прехвърлянето им в бек-офис системата IPAS;
o Софтуерни приложения за ръчно приемане на заявки, подадени на гише;
o Справочна система BPO Online;
• Интеграционни компоненти за двупосочна връзка на фронт-офис и бек-офис приложенията със системата за документо-оборот на ведомството.
• Технологична инфраструктура:
o Сървъри;
o Комуникационни устройства - защитни стени, маршрутизатори.
Извън обхвата на настоящата поръчка е:
• Хардуерна поддръжка на сървъри, работни станции, периферна техника, окабеляване и комутатори;
• Счетоводен софтуер, деловодна система, правно-информационни системни и други стандартни софтуерни пакети;
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ТО (техническа оценка)
Т1. Подход за създаване и поддържане на тестовата среда
Т2. Процедура и система за поддръжка (хелп-деск)
Т3. Предложение за общи дейности по поддръжката
Т4. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните и публичните системи на ведомството
Т5. Поддръжка на сървърната и комуникационната инфраструктура
Т6. Оценка на идентифицираните от Възложителя рискове
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП).
За доказване на изискването участникът представя:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; - справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, . 2 от ЗОП.
В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 2. могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.


Минимално изискване:
Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 300 000,00 лв. без включен ДДС
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал.1, т.1 от ЗОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът да прилага Системи за управление на качеството (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП), като в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64 ал.1 т.6 от ЗОП.
В списъка на персонала следва да са посочени образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение), както и подробна информация за изискваните сертификати (дата на издаване, валидност, обхват, организация, издала сертификата и т.н). Към списъка се представят и съответните документи, които доказват професионална компетентност на лицата.


Минимално изискване по т. 1:
Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните три години, чийто предмет и обем е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на възлагането им, услугата е приключила в посочения по-горе период.
* Под дейности с „идентичен или сходен“ предмет и обем да се разбира изпълнението на минимум следните услуги: поддръжка на ИТ инфраструктура и/или поддръжка на информационни системи и/или портали и/или електронни административни услуги и/или приложен софтуер.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на ЕЕДОП, изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка.
Минимални изисквания по т. 2: Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ: предоставяне на услуги в областта на ИКТ /информационни и комуникационни технологии/, анализ, администриране и поддръжка на информационни и комуникационни системи.При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват извършване на анализи и/или проучвания, включени в предмета на обществената поръчка.Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „Г“ на ЕЕДОП, изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Минимално изискване по т. 3:Ключов експерт №1 – Ръководител на екип, отговарящ на следните изисквания-Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки;комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно;Практически опит като ръководител или помощник ръководител на проект/екип в поне два успешно приключени проекта в областта на информационните технологии, включващи поддръжка на уеб базирани информационни системи, от които поне 1проект да е свързан със софтуер в областта на индустриалната или интелектуалната собственост и минимум 1проект/дейност да е свързан с информационни системи и/или портали и/или електронни административни услуги.Да притежава международно признат сертификат по управление на проекти като PMP (сертификат за управление на проекти от PMI), MSF, Prince2 или екв.;Да притежава сертификат по някоя от методологиите за управление на софтуерна разработка и/или предоставяне на ИТ услуги (RUP, SCRUM, ITIL или еквивалентни). Ключов експерт №2 – Бизнес аналитик, отговарящ на следните изисквания:Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно;Опит в бизнес анализа на поне 2 приключили проекта/отделни дейности в областта на информационните технологии, включващ внедряване и поддръжка на уеб базиран програмен продукт;Опит в анализа и моделирането на работните процеси във връзка със заявяването, експертизата и регистрацията на обектите на индустриалната собственост;Да притежава сертификат за преминато обучение по моделиране на бизнес процеси.Продължава в Раздел VI 3. Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1,т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника,определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б - етаж 1 - Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3. - Ключов експерт №3 – Бази данни, отговарящи на следните изисквания:Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни;Познания и професионален опит в областта на проектиране и поддръжка на бази данни със средствата на MS SQL Server 2008, които ще се използват за изпълнението на дейностите по договора. Наличието на сертификатите MCTS: SQL Server 2008, Database Development, MCITP: Database Developer 2008 или еквивалентни се доказва чрез описването им в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, в който следва да бъде представената цялостна информация за изброените сертификати: дата на издаване, валидност, обхват, организация, издала сертификата и т.н;Участие в най-малко в 2 проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на уеб базирана информационна система и/или портал и/или електронни административни услуги и/или приложен софтуер.Ключов експерт 4 -Програмист- 2 бр., отговарящи на следните изисквания:Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника,електроника и автоматика или еквивалентни;Професионален опит на всеки един от експертите в минимум 3 успешно приключени проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на уеб базирани информационни системи и/или регистри и/или приложен софтуер;Да имат опит в изпълнението на поне 2 проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на софтуер в областта на индустриалната или интелектуалната собственост;Минимум един от експертите да притежава валиден сертификат за Java: Sun Certified Java Associate или Sun Certified Java Programmer или Sun Certified Java Developer или Sun Certified Business Component Developer или Sun Certified Enterprise Architect или Oracle Certified Associate, Java SE Programmer или Oracle Certified Professional, Java SE Programmer или Oracle Certified Master, Java SE Developer или Oracle Certified Professional, Java EE Business Component Developer или Oracle Certified Master, Java EE Enterprise Architect или еквивалентен;Професионален опит на всеки един от експертите в поддръжка и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java2 технологии;Ключов експерт № 5 – Системен администратор, отговарящ на следните изисквания:Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни;Опит като системен администратор/инженер на най-малко 3 завършени и внедрени проекта в областта на изграждането на информационни системи, мрежи и инфраструктури;Наличие на сертификат в областта на Microsoft операционни системи и внедряването им: MCSA:Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, Administering Windows Server 2012, Installing and configuring Windows Server 2012 или еквиваленти;Опит в поддръжката на сървърна инфраструктура - наличие на сертификат за поддръжка на Windows базирани системи MCSE: Server Infrastructure или еквивалентен.Същият следва да има най-малко 3 успешно изпълнени проекта/дейности за доставка, инсталация, конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация на технологично оборудване (сървъри, работни станции, дискови масиви, мрежово оборудване или друг вид хардуер).Ключов експерт №6–ИТ специалист -Висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника;електротехника,електроника и автоматика или еквивалентни;най-малко 2 успешно изпълнени проекта/дейности за доставка, инсталация, конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация на технологично оборудване (сървъри, работни станции, дискови масиви, мрежово оборудване или друг вид хардуер).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва