Деловодна информация
00738
5 22/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/03/2019 (дд/мм/гггг)
00738-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова, Яна Младенова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

И“„ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО“ с четири обособени позиции:
79300000      
Услуги

„ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО“ с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на анализ относно добрите практики в други патентни ведомства в Европа”;
Обособена позиция № 2: „Изготвяне на преглед и анализ на европейското законодателство и правоприлагане в областта на закрилата на индустриалната собственост “;
Обособена позиция № 3: „Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели“;
Обособена позиция № 4: „Проучване на отношението на потребителите към стоки и продукти, обозначени с търговски марки или географски означения“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изготвяне на анализ относно добрите практики в други патентни ведомства в Европа” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

• Извършено проучване на опита на СЕСИС, ЕПВ и на избраните структури (институции) по отношение на услугите за закрила на индустриалната собственост, предоставяни на икономическите оператори;
• Изготвен доклад, обобщаващ добрите практики от проучването на опита на СЕСИС, ЕПВ и на избраните структури по въпросите на закрила на индустриалната собственост, съдържащ препоръки за възприемане на добри практики и препоръки за сродни институции, с които да бъде установено сътрудничество на Патентно ведомство на Република България.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
42500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Подпоказатели на Техн.оценка:
Пкn1 – Подход за изпълнение на поръчката с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в КО – 0,40;
Пкn2 – Проучване на практики в други страни от ЕС - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в КО– 0,30;
Пкn3 – Предложение за управление и контрол на риска - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в КО – 0,30;

II.2) Описание 1

„Изготвяне на преглед и анализ на европейското законодателство и правоприлагане в областта на закрилата на индустриалната собственост “ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

• Изготвен преглед на законодателствата на СЕСИС, ЕПВ и на избраните държави по въпроси, касаещи закрилата на индустриалната собственост;
• Изготвен доклад, обобщаващ извършения преглед на законодателствата на СЕСИС, ЕПВ и на анализираните държави в областта на закрилата на индустриалната собственост, съдържащ препоръки за законодателни и правоприлагащи практики в областта на закрилата на индустриалната собственост, приложими за България.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Подпоказатели на Техн.оценка:
Пкn1 – Подход за изпълнение на поръчката с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в КО – 0,40;
Пкn2 – Проучване на практики в други страни от ЕС - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в КО– 0,30;
Пкn3 – Предложение за управление и контрол на риска - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в КО – 0,30;

II.2) Описание 1

„Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели“; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Услугите следва да се извършват в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров“, № 52 Б.

• 1 проведено социологическо изследване;
• 1 брой доклад с анализ на резултатите от социологическото изследване.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
44000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Подпоказатели на Техн.оценка:
Пкn1 – Предложение за изпълнение на поръчката - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,80;
Пкn2 – Методи за събиране и анализиране на данни - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,20;

II.2) Описание 1

„Проучване на отношението на потребителите към стоки и продукти, обозначени с търговски марки или географски означения“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Услугите следва да се извършват в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров“, № 52 Б.

• 1 проведено социологическо изследване;
• 1 брой доклад с анализ на резултатите от социологическото изследване.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Подпоказатели на Техническа оценка:
Пкn1 – Предложение за изпълнение на поръчката - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,80;
Пкn2 – Методи за събиране и анализиране на данни - с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,20;
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП).
За доказване на изискването участникът представя:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Tърговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 2. могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.


Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на:
І-ва обособена позиция – 50 000 лв. ( петдесет хиляди лв.) без вкл. ДДС;
ІІ-ра обособена позиция – 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лв.) без вкл. ДДС;
ІІІ-та обособена позиция – 50 000 лв. ( петдесет хиляди лв.) без вкл. ДДС;
І¬V-та обособена позиция – 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лв.) без вкл. ДДС;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал.1, т.1 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират по т.1 както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират по т. 2, както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват извършване на анализи и/или проучвания, включени в предмета на обществената поръчка.
Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „Г“ на ЕЕДОП. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП)Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират т.3 както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на данните за образованието, професионалния и специфичния опит за всяко лице от персонала, който ще изпълнява поръчката, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки.В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на персонала (екипа), който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват проф.компет. на лицата.


Минимално изискване по т. 1:
Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните три години, чийто предмет и обем е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на възлагането им, услугата е приключила в посочения по-горе период.
* Под дейности с „идентичен или сходен“ предмет и обем да се разбира изпълнението на минимум следните услуги:
За Обособена позиция № 1: изготвяне на един анализ относно добрите практики в дадена област;
За Обособена позиция № 2: изготвяне на един преглед и един анализ на европейско законодателство и правоприлагане в дадена област;
За Обособена позиция № 3: изготвяне на едно проучване за степен на удовлетвореност на клиентите;
За Обособена позиция № 4: изготвяне на едно проучване на отношението на потребителите към стоки и/или продукти и/или услуги.
Минимални изисквания по т. 2:
Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен, с обхват извършване на анализи и/или проучвания.
Минимално изискване по т. 3:
За Обособена позиция № 1: „Изготвяне на анализ относно добрите практики в други патентни ведомства в Европа”
Ръководител на екипа - 1 (един) брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.); Общ професионален опит: минимум 3 години опит по специалността;Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една услуга по изготвяне на анализи или проучвания или еквивалентно.Експерт „Индустриална собственост“- 1 брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);Общ професионален опит: мин. 3 години опит по специалността;Специфичен опит: опит при изпълнението на минимум три услуги по изготвянето на административни, нормативни, стратегически и/или аналитични документи в областта на закрилата на индустриалната собственост;Правен експерт - 1брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Право” или еквивалентно (съгл. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.); Общ професионален опит: минимум 3 години опит по специалността;Специфичен опит: опит като член на екип при изпълнението на минимум една услуга по изготвянето на административни, нормативни, стратегически и/или аналитични документи или еквив.
За Обособена позиция № 2:„Изготвяне на преглед и анализ на Европейското законодателство и правоприлагане в областта на закрилата на индустриалната собственост“ Ръководител на екипа-1 брой:Образование и квалификация:Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални,стопански и правни науки” или еквивалентно,(съгл. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления,утвърден с ПМС№125 /24.06.2002г.);Общ професионален опит:минимум 3 години опит по специалността;Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една услуга по изготвяне на анализи или проучвания или екв. продъл. в Раздел VI.3.-доп.информ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника,определен за изпълнител на обществената поръчка по отделната обособена позиция, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б - етаж 1 - Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продъл. от Разд.III.1.3. мин. изисквания т. 3-ОП2 Експерт„Индустриална собственост“ - 1брой: Образ.и квалиф.:висше образование,с мин.образ.-квалиф. степен „магистър” или екв в област на висше образование„Социални,стопански и правни науки”/екв (съгл. Класификатор, утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.);Общ проф.опит: мин. 3 г. опит по специалността;Специфичен опит: опит при изпълнението на мин.3 услуги по изготвянето на админ.,нормативни,стратег. и/или аналитични документи в областта на закрилата на индуст. собственост;Правен експерт 1брой: Образ.и квалиф.:висше образ., с мин. образователно-квалиф. степен „магистър” или екв. в област на висше образование „Социални,стопански и правни науки”,проф. направление „Право” или еквивалентно, (съгласно Класификатор, утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.);Общ проф. опит: мин. 3г опит по специалността;Специф. опит: опит като член на екип при изпълнението на мин. 1услуга,свързана с анализ на нормативна рамка.За ОП № 3: Ръководител на екипа-1брой:Образ. и квалиф.: висше образование, с мин. образователно-квалиф. степен „магистър” или екв. в област на висше образование „Социални,стопански и правни науки” или „Природни науки,математика и информатика” или екв.(съгл.Класификатор, утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.);Общ проф.опит:мин. 3 г. опит по специалността;Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на мин.1 услуга по изготвяне на анализи или проучвания или екв.Експерт „Социолог“ 1 брой:Образование и квалификация:висше образование, с мин. образователно-квалиф. степен „магистър” или екв.в област на висше образование„Социални,стопански и правни науки” по специалност: „Социология“,„Социологически изследвания и политически маркетинг“,„Социологическа диагностика на съвременността“ или екв. (съгл. Класификатор,утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.);Общ проф.опит: мин.3 г. опит по специалността;Специф. опит: опит в най-малко три представителни изследвания сред граждани и/или юридически лица.Анализатор-1брой: Образ. и квалиф.:висше образование, смин. образователно-квалификационна степен „бакалавър” в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика” или „Икономика” или „Администрация и управление” или екв. (съгласно Класификатор, утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.); Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността;Специф. опит: опит като член на екип при изпълнението на мин. 1 дейност по обобщаване и обработване на информация,свързана с проучвания/екв.За ОП № 4:Ръководител на екипа-1брой: Образ.и квалиф.:висше образование, с мин.образователно-квалиф. степен „магистър” или екв.в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика” или екв.(съгл. Класификатор, утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.);Общ проф. опит: мин. 3г. опит по специалността;Специф. опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум 1услуга по изготвяне на анализи/проучвания/екв.Експерт „Социолог“ 1брой:Образ.и квалиф.:висше образ.,с мин. образователно-квалиф. степен „магистър” или екв. в област на висше образование „Социални,стопански и правни науки” по специалност:„Социология“ и/или „Социологически изследвания и политически маркетинг“ и/или „Социологическа диагностика на съвременността“/екв.(съгл. Класификатор, утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.);Общ проф. опит: мин.3г. опит по специалността;Спец. опит: опит в най-малко 3 представителни изследвания сред граждани и/или юридически лица.Анализатор 1брой: Образ. и квалиф.: висше образование, с мин. образователно-квалификационна степен „бакалавър” в област на висше образ. „Социални,стопански и правни науки”/„Природни науки,математика и и информатика”/„Икономика"/"Администрация и управление”/екв.(съгл. Класификатор, утвърден с ПМС№125 от 24.06.2002 г.)Общ проф. опит: мин. 3г. опит по специалността;Специф.опит:опит като член на екип при изпълнението на мин. 1дейност по обобщаване и обработване на информация,свързана с проучвания/екв

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва