Деловодна информация
00042
РД-14-14 26/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/02/2019 (дд/мм/гггг)
00042-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 000695388
ул. Дякон Игнатий № 9
София BG411 1000 България
Николай Дечев - началник на отдел в дирекция Координация на програми и проекти +359 29409319
mail@mtitc.government.bg +359 29885094

Интернет адрес/и

https://www.mtitc.government.bg/

https://www.mtitc.government.bg/pk/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 000695388
ул. Дякон Игнатий № 9
София BG411 1000 България
Емилия Йосифова - отдел Деловодство +359 29409650
mail@mtitc.government.bg +359 29885094

Интернет адрес/и

https://www.mtitc.government.bg/

https://www.mtitc.government.bg/pk/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

транспорт, информационни технологии и съобщения

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС"
79419000      
Услуги

С настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изготвени:
1. оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.;
2. оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“.
Оценките, които ще бъдат извършени, имат за цел да изследват и анализират постигнатите ефекти от осъществените в предишния програмен цикъл проекти, да се проследи напредъкът по ОПТТИ, както и приносът на ОПТТИ към Стратегията на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Услугата обхваща посочените по-горе две оценки, както и представяне на резултатите от извършените оценки пред различните целеви групи с участието на ръководителя на екипа на избрания изпълнител и предложените от него ключови експерти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79419000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9-11

С настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изготвени:
1. оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.;
2. оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“.
Оценките, които ще бъдат извършени, имат за цел да изследват и анализират постигнатите ефекти от осъществените в предишния програмен цикъл проекти, да се проследи напредъкът по ОПТТИ, както и приносът на ОПТТИ към Стратегията на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Услугата обхваща посочените по-горе две оценки, както и представяне на резултатите от извършените оценки пред различните целеви групи с участието на ръководителя на екипа на избрания изпълнител и предложените от него ключови експерти.
В резултат от извършените оценки от страна на изпълнителя се изготвят два оценителни доклада на тема „Оценка на въздействието и ефекта от изпълнението на ОПТ 2007-2013 г.” и „Оценка на напредъка по ОПТТИ и принос към Стратегията на ЕС”. Докладите се изготвят в съответствие със следните изисквания:
• Съответствие на потребностите: докладите трябва адекватно да отразяват събраната информация и да отговарят на Техническата спецификация и Техническото предложение на изпълнителя.
• Съответствие на обхвата: обосновката, продуктите, резултатите, въздействието, взаимовръзките с други политики, както и непредвидените ползи трябва да са правилно и задълбочено изследвани (в зависимост от обхвата на оценката и формулираните за провеждането на оценката въпроси).
• Отвореност на процеса: заинтересованите страни трябва да са включени в изготвянето на оценката и в обсъждането на резултатите от нея, с цел да се вземат предвид всички гледни точки.
• Съответствие на проекта: концепцията на оценката трябва да съответства на търсените резултати, които да отговорят на основните въпроси за оценка.
• Надеждност на данните: първичните и вторичните данни трябва да бъдат събрани и селектирани по подходящ и надежден за тяхното използване начин.
• Логически анализ: количествените и качествените данни трябва да бъдат анализирани в съответствие с установените практики и по такъв начин, че да дадат отговор на основните въпроси при оценката.
• Надеждност на резултатите: същите трябва да са логични и доказуеми от анализа на данните и да са интерпретирани с подходящите логика и хипотези.
• Независими заключения: заключенията трябва да са обосновани и безпристрастни.
• Яснота: докладите трябва да описват контекста и целите, както и организацията и резултатите на ОП, като предоставят лесно разбираема информация. Всеки доклад трябва да съдържа изчерпателно резюме, което да обобщава резултатите от проведената оценка на достъпен за широката аудитория език и да подпомага обмяната на добри практики.
• Приложимост на препоръките: докладите трябва да предоставят препоръки, които да са приложими в процеса на вземане на решения, както и на съответните заинтересовани страни. Препоръките следва да бъдат ясни, конкретни и мотивирани и същевременно достатъчно подробно описани, за да се приложат лесно на практика. В случай, че за определени действия се представят варианти, то изпълнителят следва да опише детайлно и да предложи своето виждане за предимствата и недостатъците на всеки от предложените варианти.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка със следните показатели:    тежест 60%
Показател 1 - Допълнително проучване – на ниво проект, финансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., при извършване на:    Макс. брой точки 25
Участникът да извърши проучване на 3 големи инвестиционни проекта (по един от приоритетните оси от 1 до 3)    1 точка
Участникът да извърши проучване на два големи инвестиционни проекта по всяка една от приоритетните оси от 1 до 3 и два малки инвестиционни проекта по приоритетна ос 4    13 точки
Участникът да извърши проучване на мин. 3 гол. инв. проекта за всяка една от приоритетните оси 1 и 2; 2 големи проекта и мин. един малък проект по приоритетна ос 3; 3 малки проекта по приоритетна ос 4    25 точки
Показател 2 - Представяне на извършената/ите оценка/и пред различните целеви групи след приключване изпълнението на оценките, както следва:    Макс. брой точки 10
Участникът е заявил готовност да представя извършената/ите оценка/и пред различните целеви групи за период от 6 месеца след изпълнението на оценките.    1 точка
Участникът е заявил готовност да представя извършената/ите оценка/и пред различните целеви групи за период от 12 месеца след изпълнението на оценките.    5 точки
Участникът е заявил готовност да представя извършената/ите оценка/и пред различните целеви групи за период от 18 месеца след изпълнението на оценките    10 точки
Показател 3 - Участие на екипа на участника в представянията на извършената оценка/извършените оценки пред различни целеви групи в експертен състав, както следва:    Макс. брой точко 10
Участникът е заявил присъствието на ръководителя на екипа и един ключов експерт, подходящи за темата, пред различните целеви групи    1 точка
Участникът е заявил присъствието на ръководителя на екипа и двама ключови експертa, подходящи за темата, пред различните целеви групи    4 точки
Участникът е заявил присъствието на ръководителя на екипа и трима ключови експертa, подходящи за темата, пред различните целеви групи    7 точки
Участникът е заявил присъствието на ръководителя на екипа и на останалите 4 ключови експертa за представянията на извършената/ите оценка/и пред различните целеви групи    10 точки
Показател 4 - Организация на работата на Изпълнителя (Начина на оценка е посочен в поле VI.3. Допълнителна информация, т. 7    Макс. брой точки 15
Цена
40 %
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средства на ОПТТИ, приоритетна ос V „Техническа помощ“, бюджетна линия № BG16M1OP001-5.002-0008 „Извършване на оценки по ОПТТИ и ОПТ”.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП съответствието се доказва със справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Легална дефиниция за „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е дадена в §2, т. 67 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
Доказателствата се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.


Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 200 000,00 лева, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците да са изпълнили дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
„Дейност, сходна с предмета на поръчката“ е дейност, която включва оценка на инфраструктурни програми и/или проекти.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
Доказателствата се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.


Участниците да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Начин на плащане:
а. авансово плащане, в размер на 10% от стойността на договора, в случай, че изпълнителят се възползва от тази възможност – в срок до 30 дни от влизане в сила на договора, срещу представяне на гаранция за пълния размер на аванса и на оригинална фактура, издадена от изпълнителя;
б. междинно плащане в размер на 80% от стойността на договора – в срок до 30 дни, считано от приемане на изпълнението и на двата оценителни доклада.
В случай, че се приеме само единия оценителен доклад, междинното плащане ще бъде в размер на 30% от цената.
В случай, че Възложителят не приеме и двете дейности не се дължи междинно и окончателно плащане.
в. окончателно плащане в размер на 20% от стойността на договора, в случай, че Изпълнителят не се възползва от възможността по т. „а“ или 10% от стойността на договора в случаите, когато е използвано авансово финансиране – в срок до 30 работни дни след окончателното приемане на изпълнението по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

В сградата на МТИТС - гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9-11

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Относно личното състояние на участниците: 1.1. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя; 1.2. Възложителя отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС, както и обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
2. Прогнозната стойност на поръчката, съвпада с макс. финансов ресурс на Възложителя.
3. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от процедурата.
4. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди скл. на договора следва да представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
5. Гаранции: 5.1. Изпълнителите могат да се възползва от възможност за авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора с/у представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства до размера на тези средства с включен ДДС. 5.2. Преди сключване на съответния договор, изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от посочените форми в чл. 111, ал. 5 от ЗОП по избор на изпълнителя. В случай че изпълнителя избере гаранциите да са под формата на банкова гаранция или застраховка, формата и съдържанието на съответния документ се съгласува предварително с Възложителя, като се вземат предвид изискванията посочени в документацията.
6. Органите по чл.47, ал.4 от ЗОП са: За задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП - Информационен телефон - 0700 18 700; www.nap.bg ; За задълженията по закрила на заетостта и условията на труд: МТСП - http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2, тел: 8119 443; За задълженията по опазване на околната среда: МОСВ: http://www3.moew.government.bg/, 1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 тел: 02/ 940 6331.
7. Продължение от Раздел II.2.5, ред 15: 1: Предложената от участника организация на ключовите експерти (КЕ) осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (ТС), а именно: Участникът е направил предложение по отношение на всички дейности, необходими за изпъл. на поръчката. Посочени са начините за комуникация с Възл., координация и съгласуване на дейностите - 1 точка;
2: Предложената от участника организация на КЕ осигурява изпълнението на миним. изисквания на Възл., посочени в ТС и в допълнение е представил механизмите за координация и взаимодействие със заинтересованите страни (бенефициенти и УО). - 8 точки
3: Предложената от участника организация на КЕ осигурява изпълнението на миним. изисквания на Възл., посочени в ТС. В допълнение е представил механизмите за координация и взаимодействие със заинтересованите страни (бенефициенти и УО) и са описани механизми за контрол на качеството и контрол върху сроковете за изпъл. на дейностите, свързани с осъществяването на оценките. Участникът е представил подробно разпределение на дейностите и задачите между КЕ от екипа за изпълнение на поръчката, в което са описани задълженията на всеки КЕ и механизмите за координация и взаимодействие м/у експертите при изпълнение на дейностите - 15 точки

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва