Деловодна информация
0652
9600-21 11/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
0652-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/171-96-00-21-18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/171-96-00-21-18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември” по две обособени позиции
45232151      
Строителство

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Септември - ул. „Васил Левски” с дължина 1275 м.; ул. „Бузлуджа” с дължина 340 м.; ул. „Стефан Захариев” с дължина 170 м.“.
Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Карабунар - улица „16 -та” с дължина 615 м.“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
616143.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Септември - ул. „Васил Левски” с дължина 1275 м.; ул. „Бузлуджа” с дължина 340 м.; ул. „Стефан Захариев” с дължина 170 м.“. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, гр. Септември - ул. „Васил Левски”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Стефан Захариев”.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на три улици в гр. Септември;
- Подобект „1а“: ул. „Васил Левски“ - от о.т.251 /ул.“Ив. Вазов“/ -256-289-393-395-481-480-479-483-484-490 до о.т.492 /бул.“Възраждане“/, с дължина 1275м.
- Подобект „1б“: ул. „Бузлуджа“ /кв. Юг/ от о.т.2540-1540-540-543-548 до о.т.546 /бул.“Възраждане“/, с дължина 340м.
- Подобект „1в“: ул. „Стефан Захариев“ /кв. Юг/ от о.т.541 /ул.“Хан Аспарух“/ -542- до о.т.544 /ул.“П. Берон“/, с дължина 170м.
Цел: Основната цел на настоящата обособена позиция е за частично решение за оптимално използване на наличните водни ресурси за пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на жителите в Община Септември и спиране на водопроводните аварии по улиците предвидени за последващо благоустрояване.
Очакван резултат: С изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се постигне намаляване на зачестилите аварии и загубите на питейна вода общо в района, и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Проектното решение предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е ІІІ-та категория – за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране. Договорът за строителство с избрания изпълнител ще породи своето действие след осигуряване на финансиране за обекта. В случай че в рамките на 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за строителство, Възложителят не осигури финансиране, договора се прекратява без страните да си дължат неустойки или пропуснати ползи от какъвто и да било характер, вид или предмет. При осигуряване на финансиране по договора, Възложителят уведомява избрания Изпълнител с писмено известие/уведомление за полученото финансиране. Подготовката за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка, поражда действие за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на получаване при него на известието/уведомлението за полученото финансиране. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми/извести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получено финансиране на обществената поръчка. При условията на чл. 114 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат право да поискат прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Критериите по-долу
 
ДА управление на критични точки    30
програма за управление на дейностите    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
487295.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Карабунар - улица „16 -та” с дължина 615 м.“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, с. Карабунар.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа изцяло по една улица, която се явява пресечка в западна посока на главната улица в селото /шосето за Велинград/;
- Подобект „2“: ул. „16-та“ от о.т.96 /главна ул. „1-ва“/ -109-69- 183/модт/ - 186-189 до о.т.191 /изход за с. Калугерово и Памидово/, с дължина 615м.
Цел: Основната цел на настоящата обособена позиция е за частично решение за оптимално използване на наличните водни ресурси за пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на жителите в Община Септември и спиране на водопроводните аварии по улиците предвидени за последващо благоустрояване.
Очакван резултат: С изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се постигне намаляване на зачестилите аварии и загубите на питейна вода общо в района, и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Проектното решение предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е ІІІ-та категория – за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране. Договорът за строителство с избрания изпълнител ще породи своето действие след осигуряване на финансиране за обекта. В случай че в рамките на 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за строителство, Възложителят не осигури финансиране, договора се прекратява без страните да си дължат неустойки или пропуснати ползи от какъвто и да било характер, вид или предмет. При осигуряване на финансиране по договора, Възложителят уведомява избрания Изпълнител с писмено известие/уведомление за полученото финансиране. Подготовката за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка, поражда действие за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на получаване при него на известието/уведомлението за полученото финансиране. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми/извести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получено финансиране на обществената поръчка. При условията на чл. 114 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат право да поискат прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Критериите по-долу
 
ДА управление на критични точки    30
програма за управление на дейностите    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
128847.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Прилага се общо за обособените позиции:
Участника, да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg/) на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи по чл.137 ал. 1, т. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) – ІІІ-та (трета) категория.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПРС, за изпълнение на съответната категория строеж.
Изпълнителя, подизпълнителите и онези съдружници в обединението за които се изисква вписване в ЦПРС, са длъжни през целия период на изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от Възложителя към Изпълнителя, да поддържа(-т) валидно(-и) вписването си в ЦПРС.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на изискването по настоящата точка се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Чуждестранните участници следва да отговарят по аналогичен начин на изискванията, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“. Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор, свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при участник - обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват строителните дейности.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Прилага се общо за обособените позиции:
1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участника избран за изпълнител представят на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, копие на валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти ІІІ-та категория, с минимална застрахователна сума в размер на 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителя може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”, т. 5) от ЕЕДОП.
* Разяснение:
- следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”, „строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/.


Прилага се общо за обособените позиции:
1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти ІІІ-та категория, с минимална застрахователна сума в размер на 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, както и със застрахователна сума съответстваща на тази по чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителство.
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Прилага се общо за обособените позиции:
1. Участникът да има опит в изпълнение на строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участника избран за изпълнител представят на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителя може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а).


Прилага се общо за обособените позиции:
1.Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 (една) строителна дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 5 (пет) години назад, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходен“ предмет се разбира строителна дейност, по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионални способности. Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с технически и професионални възможности. При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по конкретната обособена позиция да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1 (един) % от стойността на договора за обособената позиция без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Всеки участник може да подава оферта за една или повече или за всички обособени позиции.
6.При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, участникът представя една опаковка с оферта, върху която задължително посочва номерата и наименованието на обособените позиции, за които участва. В този случай опаковката трябва да съдържа отделно техническо предложение, както и отделно ценово предложение (поставено в отделен запечатан непрозрачен плик в опаковката) за всяка от обособените позиции, за които се подава оферта.
7. Срокът за изпълнение на СМР за всяка една обособена позиция по отделно е по предложение на участника но не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Минималният срок за изпълнение на всяка една обособена позиция по отделно е 60 (шестдесет) календарни дни.
Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи по съответната обособена позиция, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количествено-стойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на вложените материали. Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от възложителя минимален или над определеният максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.
8.При подаване на оферта, всеки един участник следва да спазва условията на чл. 101, ал. 13 от ЗОП.
9. С оглед на факта, че критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се допуска представяне на един брой от документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, общо за обособените позиции – чл. 47, ал. 10 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва