Деловодна информация
27122712is
922 11/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
11/09/2018 (дд/мм/гггг)
2712-2018-0042 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРНО ЦЕНТРАЛНО ДП ТП ДЛС РОСИЦА 2016168050189
С.СТОКИТЕ
СЕВЛИВЕО BG322 5462 България
ИВАН СТЕПАНОВ +359 88677350
rositsa@scdp.bg +359 88677350

Интернет адрес/и

www.scdp.bg

https://www.scdp.bg/procedures


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.scdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ААВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА 2016168050189
50110000      
Доставки

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
36500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 3 БРОЯ ГРЕЙТ УОЛЛ СТИЙД 5 , ЕДИН БРОЙ ГРЕЙТ УОЛЛ ХОВЕР И ЕДИН БРОЙ ТОЙОТА ХАЙЛУКС 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

В СЕРВИЗНАТА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НАМИРАЩА СЕ В ГАБРОВСКА ОБЛАСТ.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 3 БРОЯ ГРЕЙТ УОЛЛ СТИЙД 5 , ЕДИН БРОЙ ГРЕЙТ УОЛЛ ХОВЕР И ЕДИН БРОЙ ТОЙОТА ХАЙЛУКС, С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА СРОК ОТ 12 КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОБСЛУЖВА И АВТОМОБИЛИ ПРИДОБИТИ ОТ ВЪЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА,КАТО СПРЯМО ТЯХ СЕ ПРИЛАГАТ СЪЩИТЕ ЦЕНИ И ПРОЦЕНТ ОТСТЪПКА КАКТО СПРЯМО НАЛИЧНИТЕ КЪМ МОМЕНТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА АВТОМОБИЛИ.СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ МПС ПОСОЧЕНИ ПО МАРКИ И МОДЕЛ ,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИЗПЪЛНИ РОСОЧЕНАТА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗАЩОТО СТОЙНОСТТА Е ОПРЕДЕЛЕНА НА БАЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЧЕТИРИ БРОЯ МПС- СИТРОЕН ДЖЪМПЕР,СИТРОЕН БЕРЛИНГО,ИВЕКО И ДЕУ ЛЮБЛИН С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

СЕРВИЗНА БАЗАА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НАМИРАЩ СЕ В ГАБРОВСКА ОБЛАСТ.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЧЕТИРИ БРОЯ МПС- СИТРОЕН ДЖЪМПЕР,СИТРОЕН БЕРЛИНГО,ИВЕКО И ДЕУ ЛЮБЛИН С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.СТОЙНОСТТА НА ПОРЪЧКАТА Е ПРОГНОЗА И СЪЩИЯ НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИЗПЪЛНИ ЦЯЛАТА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА ТЪЙ КАТО РАЗХОДИТЕ СА ПРОГНОЗНИ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Техническо обслужване и ремонт на три броя автомобили ВАЗ с резервни части на възложителя 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Сервизна база на Изпълнителя намиращ се в Габровска област.

Техническо обслужване и ремонт на три броя автомобили ВАЗ с резервни части на възложителя.Стойността на поръчката е прогнозна и същия не се задължава да изпълни цялата стойност на поръчката тъй като разходите са прогнозни.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕДИН БРОЙ БАГЕР ТОВАРАЧ С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

СЕРВИЗНА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НАМИРАЩ СЕ В ГАБРОВСКА ОБЛАСТ.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕДИН БРОЙ БАГЕР ТОВАРАЧ С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ,СТАРТЕРИ И ГЕНЕРАТОРИ НА 34 БРОЯ АВТОМОБИЛ , ТРАКТОРИ И МОТОЦИКЛЕТИ С ВКЛЮЧЕНИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

СЕРВИЗНА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НАМИРАЩ СЕ В ГАБРОВСКА ОБЛАСТ.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ,СТАРТЕРИ И ГЕНЕРАТОРИ НА 34 БРОЯ АВТОМОБИЛ , ТРАКТОРИ И МОТОЦИКЛЕТИ С ВКЛЮЧЕНИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ТЕХНИТЕ ОБИДИНЕНИЯ ,КАКТО И ВСЯКО ОБРАЗУВАНИЕ ,КОЕТО ИМА ПРАВО ДА ИЗПЪЛНЯВА ДОСТАВКИ СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДЪРВЖАВАТА,В КОЯТО ТО Е УСТАНОВЕНО.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЯМА ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОФИСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ ,ВКЛЮЧТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗК С ВПИСВАНЕТО В ПРОФИСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участиникът прилага Справка за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три години 2015,2016 и 2017 г.,в зависимист от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участиникът прилага Справка за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три години 2015,2016 и 2017 г.,в зависимист от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА РАЗПОЛАГА С ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА,КОИТО ДА ПРИТЕЖАВАТ ПРОФИСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА РАЗПОЛАГА С ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА,КОИТО ДА ПРИТЕЖАВАТ ПРОФИСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Да бъде представен съгласно изискванията на чл.67 ал.1 от ЗОП/чрез ЕЕДОП/.В случай че кандидата е посичил,че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители ,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ информацията по чл.67 ал.1 от ЗОП.
2.Участникът следва да разполага с минимум три технически лица,които да притежават профисионална квалификация за изпълнение на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/10/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/10/2018 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС Росица с.Стоките м.Лъгът

На отварянето на офертите могат да присъствуват участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно член 197 ал.1 т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва