Деловодна информация
00738
135 02/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/07/2018 (дд/мм/гггг)
00738-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николожа +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания - външна патентна експертиза,свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти”
79311000      
Услуги

Предметът на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания - външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти”. Патентната експертиза е неразделна част от процедурата по издаване на патент за изобретение. На патентна експертиза се подлага всяка заявка за патент за изобретение, която успешно е преминала през формална експертиза и предварителна експертиза,и за която има редовно подадена молба за проучване и експертиза и са заплатени предвидените такси за публикация на заявката и експертиза по чл.46б от ЗПРПМ.
Патентната експертиза се извършва от експерт, който следва да направи проучване на състоянието на техниката по чл.8 от ЗПРПМ, да изготви доклад за проучването, и въз основа на резултатите от проучването да направи преценка и да състави писмено мотивирано становище относно патентоспособността на изобретението в съответствие с чл. 6, ал. 1 и чл. 7а във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗПРПМ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
266660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Местонахождението на Възложителя на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Предметът на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания - външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти”. Патентната експертиза е неразделна част от процедурата по издаване на патент за изобретение. На патентна експертиза се подлага всяка заявка за патент за изобретение, която успешно е преминала през формална експертиза и предварителна експертиза, и за която има редовно подадена молба за проучване и експертиза и са заплатени предвидените такси за публикация на заявката и експертиза по чл. 46б от ЗПРПМ.
Патентната експертиза се извършва от експерт, който следва да направи проучване на състоянието на техниката по чл. 8 от ЗПРПМ, да изготви доклад за проучването, и въз основа на резултатите от проучването да направи преценка и да състави писмено мотивирано становище относно патентоспособността на изобретението в съответствие с чл. 6, ал. 1 и чл. 7а във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗПРПМ. Процедурата предвижда обем на проучванията – 250 броя заявки.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на 1 бр. проучване    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
266660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за професионална пригодност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за финансово икономически възможности.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на поръчката.„Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на поръчката“ е „дейност, свързана с извършване на проучване по патентни експертизи в полза на трети лица“.
За сходен обем възложителят ще възприема извършването на поне 100 проучвания за последните три години преди датата на подаване на офертата.Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата процедура, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори.За доказване на изискването участникът представя: При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП
Участникът да разполага с достъп до системи и/или бази данни с възможности за търсене в патентна и непатентна литература.Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 3 от ЕЕДОП; Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение с разпечатка от достъпа до системата, с копие от споразумение за присъединяване към системата или договор за ползването и/или друг подходящ документ.
Участникът следва да разполага с екип от експерти, в следните направления:
1. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“, в област на висшето образование „Химия”, или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката;
2. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“, в област на висшето образование „Машиностроене”, или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности, по извършване на патентни проучвания за новост и изобретателска стъпка и подготовка на експертни становища за патентоспособност;
3. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“, в област на висшето образование „Биотехнологии”, или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности, по извършване на патентни проучвания за новост и изобретателска стъпка и подготовка на експертни становища за патентоспособност;
4. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност висше образование, придобита степен „магистър“, в област на висшето образование „Електроника“ , „Електротехника“ или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности, по извършване на патентни проучвания за новост и изобретателска стъпка и подготовка на експертни становища за патентоспособност.
Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със списък на експертите с посочване на професионалната им квалификация и опит. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка,ако не отговаря на критериите за подбор.
Продължава Раздел VI.3.- доп.инф.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал, или парична сума (платежно нареждане в копие), или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б -етаж 1 -Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители той посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. В този случай той трябва да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, в противен случай възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва