Деловодна информация
04622
 
не
04622-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Народно читалище Напредък 1895, гр. Радомир 000379408
пл. Свобода № 1
Радомир BG414 2400 България
Георги Щалиянов - председател +359 898704584
napredak_1895@abv.bg +359 77782502

Интернет адрес/и

http://www.napredak.info

https://napredak.info/buyer-profile/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://napredak.info/buyer-profile/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
ДА https://napredak.info/buyer-profile/

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и реконструкция на НЧ „Напредък - 1895“ гр.Радомир
45000000      
Строителство

Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на договор за изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за подобряване на условията за осъществяване на дейността на читалището.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
309746      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр.Радомир, обл.Перник, пл."Свобода" №1

Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за подобряване на условията за осъществяване на дейността на читалището.
Критериите по-долу
 
ДА Внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008/ISO 9001:2015    100%
Критерий, свързан с разходи 1 20
цена    100%
II.2.6) Прогнозна стойност
309746      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
№14/07/2/0/00106/13.09.2017

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи от четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „е” от ЗУТ и правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка по установяване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност при строителство”.
2. Участникът трябва да има реализиран обем от изпълнение на строителни обекти.


1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност при строителство”, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171а, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата където е установен/ регистриран участника.
2. Участникът трябва да е реализирал сумарно за последните три финансово приключили години или в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си минимален оборот в сферата на предмета на поръчката, изчислен на база годишни обороти* не по-малко от 309000 лева без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.
При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.


1 Участникът да е изпълнил минимум един обект със СМР и/или СРР и/или КРР в обем и по вид дейности, сходни* с дейностите, включени в предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;
2. Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти и персонал за изпълнение на дейностите:
2.1 Технически ръководител на строително-монтажни, ремонтни и консервационно-реставрационни работи – строителен инженер, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството, или строителен техник със средно техническо или еквивалентно образование, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, с професионален опит минимум 5 години, от който участие като „технически ръководител” на поне един обект, сходен с предмета на поръчката. За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата по установяване на участника.
2.2. Ръководител на консервационно-реставрационните работи – притежаващ удостоверение за регистрация по чл. 165 от ЗКН в регистъра към Министерство на културата, с професионален опит минимум 5 години, от който участие като ръководител на дейности по КРР на поне един обект, сходен с предмета на поръчката.
2.3. Координатор по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. от За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с професионален опит минимум 3 години, от който участие като „координатор по безопасност и здраве” на поне един обект, сходен с предмета на поръчката.. За чуждестранен участник изискването се прилага съгласно националното законодателство на държавата по установяване на участника.
В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен експерт за тази дейност.
2.4. Контрольор по качеството на строително-ремонтните работи - да има валидно удостоверение и професионален опит минимум 3 години.
2.5. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват строителни/ремонтни дейности. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП.
2.6 Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват строителни/ремонтни дейности. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП.
2.7. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, минимум:
- товарен автомобил - 1 бр.;
- самосвал - 1 бр.;
- фасадно тръбно скеле - 300 м2;
- асансьорен подемник - 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Град Радомир, пл. Свобода № 1, голям салон

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат
да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва