Деловодна информация
00712
ОП-007 03/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/04/2018 (дд/мм/гггг)
00712-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Поморие 000057179
Град Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. Солна № 5
Поморие BG341 8200 България
Кунчо Гайдов-зам.-кмет +359 59622004
mayor@pomorie.bg +359 59625236

Интернет адрес/и

www.pomorie.bg

http://e-uslugi.pomorie.bg:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=351


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-uslugi.pomorie.bg:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=351
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 "Реконструкция на общински път BGS1149/III 906 ,Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие”
45233142      
Строителство

Проектът е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в настоящата техническа спецификация и проектни документации.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5478505.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Пътят свързва, както с. Каменар с път I-9 и гр. Поморие, така и с. Каменар с път III-906. Трасето преминава през регулациите на две населени места: с. Каменар и гр. Поморие

Предвидените ремонтни работи включват:
•Земни работи
-Отстраняване на 15 см неподходящ материал за банкети
-Изкоп земни почва
-Изкоп за окопи и дренажи
•Пътни работи
-Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка
-Изпълнение на основни пластове от зърнести материали преди студено рециклиране
-Студено рециклиране на същестуваща пътна конструкция
-Доставка и полагане на нови бордюри 18/35/50 см
-Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 25/10/50 см
-Доставка и полагане на нови тротоарни плочи
-Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за банкети
-Доставка и полагане на ЕО 1,5 за окопи
-Направа на тръбени водостоци съгласно проектната документация
•Асфалтови работи
-Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон
-Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50
-Направа на първи (свързващ) битумен разлив от разреден битум за връзка с различна ширина
-Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина
•Кофражни армировъчни и бетонови работи
-Кофражни работи за уширение на съществуващи съоръжения
-Армировъчни работи за уширение на съществуващи съоръжения
-Бетонови работи за уширение на съществуващи съоръжения
•Електромонтажни работи
-Полагане на HDPE тръба ф 40 мм за слаботокова инсталация
-Доставка и монтаж на улични стълбове 7м. окомплектовани съгласно изискванията на проекта
-Доставка и полагане на тръба - PVC Ф110
-Доставка и набиване на поцинкован заземителен кол L63/63/6мм
•Разбивни и демонтажни работи
-Разваляне на съществуващ стоманобетонов бордюр
-Разбиване на съществуващи тротоар
-Демонтаж на съществуващи стоманен парапет
-Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци
•Хидроизолационни работи
-Доставка и полагане на обмазна хидроизолация върху бетонни повърхности, които се засипват
-Доставка и полагане на листова хидроизолация върху пътната плоча и преходни плочи, неизискваща полагането на предпазни пластове
•Организация на движението
-Въвеждане и поддържане на временна организация по време на строителството
-Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно проект за ПОД
-Доставка и полагане на бяла боя за хоризонтална маркировка с различна конфигурация
- Доставка и полагане на СПО
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    35
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
5478505.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
80

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № 02/07/2/0/00726 "Реконструкция на общински път BGS1149/III 906 ,Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от втора група, трета категория или по-висока съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Информацията, свързана със съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, се посочва чрез попълване на част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство.
Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответна регистрация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за „Професионална отговорност” с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обекта на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е втора група, трета категория строеж).

Участниците следва да притежават валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за „Професионална отговорност” с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обекта на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е втора група, трета категория строеж).
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, т. 5) от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответната застраховка. Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Преди сключване на договора с избрания изпълнител се представя заверено копие от валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ на участника, валидна за периода на изпълнение на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с професионална компетентност, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка.
3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството и на околната среда и да притежава следните валидни сертификати, с обхват в областта на изпълнение на строителство.
4.Да има възможност да осигури техническо оборудване за изпълнение на строително-монтажните работи за обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум дейност/и с предмет, идентичeн или сходeн с този на поръчката, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие.
Под дейност/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се има предвид: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, чрез регенериране на качествата и повторното им влагане в обекта, на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или улици, и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата).
Възложителят не се интересува от обема на изпълнените дейности.
При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП.
2. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с професионална компетентност, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко:
А)Ръководител на обекта - 1 (един) брой:Проф.област (квалификация): строителен инженер, специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобни специалности);Общ проф. опит: 5 (пет) г.;Спец. опит: участие на подобна ръководна позиция при изпълнение на минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, чрез регенериране на качествата и повторното им влагане в обекта, на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или улици, и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата).Б) Инженер по част „Пътна” - 1 (един) брой:Проф. област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобни специалности);Общ проф. опит: 3 (три) г.;Спец. опит: участие на подобна позиция при изпълнение на минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, чрез регенериране на качествата и повторното им влагане в обекта, на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или улици, и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на ЗП).В)Инженер по част: „Геодезия” - 1 (един) брой:Проф. област (квалификация): инженер геодезист, специалност „Геодезия” или еквивалентна на същата или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност);Общ проф. опит: 3 (три) г.;Спец. опит: участие на подобна позиция при изпълнение на минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, чрез регенериране на качествата и повторното им влагане в обекта, на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или улици, и/или пътища с ... Продължава в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията, която следва да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
2. Гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, под формата на депозит на парична сума/банкова гаранция/застраховка (свободна форма), което е 30 % от възнаграждението по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Поморие, находяща се на адрес: гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. "Солна" №5

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

аналогични характеристики извън страната, и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на ЗП).Г)Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 (един) брой:Проф. област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник или аналогична квалификация (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобни квалификации), със завършен курс за КБЗ;Общ проф. опит: 1 (една) година;Спец.опит: участие на подобна позиция при изпълнение на минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, чрез регенериране на качествата и повторното им влагане в обекта, на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или улици, и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на ЗП).При подаване на офертата участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност, който списък се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.6 от ЕЕДОП.
3.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството и на околната среда и да притежава следните валидни сертификати, с обхват в областта на изпълнение на строителство: Сертификат EN ISO 9001:2015 за въведена система за управление на качество или еквивалент или да прилага еквивалентни мерки за управление на качеството; Сертификат EN ISO 14001:2015 за въведена система за управление на околната среда или еквивалент или да прилага еквивалентни мерки за управление на околната среда. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябвада да е в състояние да докаже, че предлагание мерки са еквивалентни на изискваните.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.
4.Да има възможност да осигури техническо оборудване за изпълнение на строително-монтажните работи за обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, но не по-малко от:Багер - 1 бр.;Челен товарач - 1 бр.;Грейдер - 2 бр.;Валяк мин.18т. - 2 бр.;Асфалтополагач - 1 бр.;Двубандажен валяк - асфалтови работи - 2 бр.;Пневматичен валяк - 1 бр.;Машина за студено рециклиране на пътна настилка (рециклатор) - 1 бр.;Машина за разпръскване на свързващо вещество - 1 бр.;Акредитирана строителна лаборатория - 1 бр.При подаване на офертата участниците представят Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, която декларация се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.9 от ЕЕДОП.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1, т.1 и 4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва