Деловодна информация
00087
 
да
да
02/04/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2018-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул.Московска №33
София BG411 1000 България
Елена Анастасова +359 29377246
e.anastasova@sofia.bg +359 29377558

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=84851&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
фронт офис +359 29377506
e.anastasova@sofia.bg +359 29809866

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Рехабилитация на бул.“Асен Йорданов“ и на ул.“Искърско шосе“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов”, по съществуващо положение“
45233000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка е „Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход” до бул. „Христофор Колумб” и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“ “, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“, по съществуващо положение“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45234000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Столична община

1. Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” и ул. „Искърско шосе“.
Дължина 3 560 м, с асфалтова настилка в лошо състояние. Тротоарите са асфалтови с ширина от 2м до 3 м.
СМР включват:
- нивелетно фрезоване, обработка на локални дефекти и пълнеж от плътен асфалтобетон;
- подмяна на бетонови бордюри;
- полагане на неплътен асфалтобетон;
- полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум с дебелина 5 см;
- нова тротоарна настилка е пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см;
- осигуряване на достъпна среда;
- ремонт и възстановяване на уличното осветление.
2. Проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежи по бул. „Шипченски проход и бул. „Асен Йорданов“ от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“.
Дължина 1892.30 м единичен коловоз.
- нов релсов път;
- нова контактна мрежа, вкл. подмяна на всички стълбове;
- отводняване на релсовия път;
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение, К2    10
Оценка по технически показатели, К3 в т.ч.:    30
К3.1 “Технология и организация на изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)”    15
К3.2 "Управление на риска"    6
К3.3 "Организация на ръководството на обекта"    4
К3.4 "Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР"    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
8200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
2. За доказване на професионалната годност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1 Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност съгласно чл.171 от ЗУТ, за строежи III категория.


1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 4 000 000 (четири милиона) лв.
2. За доказване на съответствието по т.1. участниците представят един или няколко от следните документи:
2.1.Удостоверения от банки;
2.2.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
2.3.Справка за общия оборот
3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност съгласно чл.171 от ЗУТ, за строежи III категория.
4. За доказване на съответствието по т.3. участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория.
5. Обстоятелствата по т.1 и т.3 се декларират в ЕЕДОП Част IV, раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.
6. Посочените в т.2 и т.4 документи (доказващи изпълнението на критериите за подбор по т.1 и т.3.) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл.67, ал.6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП.
7. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство.
3 Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации.
4.Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008/2015г. с обхват, включващ строително-монтажни работи


1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (релсов път и контактно-кабелна мрежа), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти (релсов път и контактно-кабелна мрежа). Поне 1 от проектите трябва да включва част „Релсов път“. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от проектите да включва част „Геодезия”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ККМ”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Отводняване на релсов път”.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, т. 1 буква „б” на Раздел В „Технически и професионални способности”, информация за услугите с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите.
2. Доказване на съответствието с изискването на т.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, който съдържа стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършената услуга.
3. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета и обема на поръчката както следва: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътен обект, улица или булевард с дължина не по-малка от 2 000 м в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Улично осветление” и/или „Електро”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Релсов път”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ККМ”, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности”, като посочи вида и обема на изпълнените дейности и датата на която е приключило изпълнението.
4. Доказване на съответствието с изискването на т.3, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, т.1 от ЗОП.
5. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва:
5.1. За изпълнение на проектирането:
• Ръководител на проекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Железопътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
• инженер “Релсов път”: строителен инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил “Железопътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
• инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;
• инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
• инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;
ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VI.3"ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ".
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Дейностите по настоящата обществена поръчка, ще бъдат реализирани след осигуряване на финансиране.
Договорът, сключен в резултат на поръчката, ще бъде Договор под условие, съгласно чл. 114 от ЗОП.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС.
3. Гаранцията се представя в една от следните форми:
3.1. парична сума;
3.2. банкова гаранция;
3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят представя задължително и гаранция за авансово предоставените средства за СМР в размер на 100 % от стойността на искания аванс.(Възложителят предвижда до 20 % /двадесет процента/аванс от стойносттана СМР). Гаранцията за авансово плащане се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.София, ул. „Париж” №3 , етаж 1, стая 109.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ III.1.3.
• електроинженер със степен магистър или еквивалент;
Ръководителят на проекта и членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проект. правоспособност към КИИП или съответен регистър на държавата в която са установени.
5.2. За изпълнение на строителството:
•Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Строителство на транспортни съоръжения” или „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
•инж. – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;
•инж. „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
•инж. “Релсов път”: строителен инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил “Железопътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
•инж „ВиК”: стр. инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;
•електроинженер със степен магистър или еквивалент;
•стр. инженер – отговорник по качеството - да има придобито образ. и проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава мин. 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството.
•инж. – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
Обстоятелствата по т.5.1. и т.5.2. се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част ІV, раздел В, т. 2, като се посочва информация за професионалната компетентност (образование, квалификация и специфичен опит ) на експертите.
* За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.
6. Доказването на съответствието с изискването на т.5.1. и т.5.2., става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, в който е посочена професионалната компетентност (образование, квалификация и специфичен опит) на експертите, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
7. Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008/2015г. с обхват, включващ строително-монтажни работи, като обстоятелствата се декларират в ЕЕДОП, Част ІV, Раздел Г.
8. Доказването на съответствието с изискването на т.7, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с обхват, включващ СМР, съгласно чл. 64 от ЗОП.
I. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
II. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.
III. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
IV.При разминаване между посочените от участника единични цени по количеството и общата предложена цена, същия ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва