Деловодна информация
00087
 
да
да
28/03/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2018-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Станислава Цветкова +359 29377530
s.tsvetkova@sofia.bg +359 29377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=88493&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Столична община 000696327
ул. Московска №33
София BG411 1000 България
Фронт офис +359 29377505
s.tsvetkova@sofia.bg +359 29377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции
45000000      
Строителство

Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на 26 детски градини и училища, включени в Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ на ИПГВР на Столична община. Чрез настоящата обществена поръчка се възлагат 8 (осем) обекта, включени в обхвата на проектното предложение.
Обновената инфраструктура и материално-техническа база на училищата и детските градини ще допринесат за по-доброто качество на образователния и възпитателен процес.
Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16592235      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” (нова 33 Езикова гимназия „Света София”, ул. „Русе” № 28, район „Илинден” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройство и благоустройство“ и „СОТ“;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
630321      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

II.2) Описание 1

Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля-2”, ул. „Дико Илиев” № 9, район „Връбница” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Подмяна отоплителна инсталация“, „Електро“, „Пожароизвестяване и видеонаблюдение“, „Паркоустройство и благоустройство“;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
2978634      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
370

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

II.2) Описание 1

Основен ремонт/реконструкция на 102 ОУ „Панайот Волов”, ул. „Звезда” № 3, район „Надежда” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Електро“, „Видеонаблюдение и пожароизвестяване“, „Паркоустройство и благоустройство“ и „СОТ“;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
1163044      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
185

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

II.2) Описание 1

Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново 113 СУ) „Сава Филаретов”, бул. „Тодор Александров” № 117 (ул. „Пиротска” № 177), район „Илинден” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестяване и видеонаблюдение“, „Паркоустройство и благоустройство“;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
1955603      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
310

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

II.2) Описание 1

Пристройка на два и един етажа за четири групи, кухненски блок и административно-учебна част към ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройстрояване“;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
2103135      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
430

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

Пристройка на два и един етажа за четири групи, кухненски блок и административно-учебна част към ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света троица”, I етап – административно учебен корпус и изместване на съществуващ топлопровод и абонатна станция, II етап – двуетажен корпус за четири градински групи, ул. „Цар Симеон” № 225, район „Илинден”

II.2) Описание 1

Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка”, ж.к. „Връбница – І” до бл. 507, район „Връбница“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройстрояване“;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
1851338      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
275

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

II.2) Описание 1

Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда” 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройство и благоустройство“;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
978231      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
155

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

II.2) Описание 1

Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на обособената позиция са включени дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестяване и видеонаблюдение“, „Паркоустройство и благоустройство“, „СОТ“.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
4931929      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
700

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”, учебен блок и многофункционален физкултурен салон, нови ВиК външни връзки, ел. захранване с кабел НН и топлозахранване - І етап и Енергийна ефективност на съществуваща сграда - ІІ етап, бул. „Патриарх Евтимий” № 35, район „Средец”
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория строеж по съответната обособена позиция, а за чуждестранни лица- в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, както следва:
-Ако участник подава оферта за обособени позиции 2, 3, 4, 6, и 8 трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група, трета категория строежи
-Ако участник подава оферта за обособени позиции 1, 5 и 7 трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта категория строежи
1.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на вписването си в ЦПРС или аналогичен регистър. За доказване на професионалната годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, за съответната група и категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да имат застраховка по чл.171 от ЗУТ;
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участниците следва да имат застраховка по чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката; 1.1. ДОКАЗВАНЕ: участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя. Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП. 2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации; 2.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя. За доказване на обстоятелствата участникът представя: списък на техническите лица, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. 3. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството;
3.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 ( или еквивалент) с обхват включващ изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен, с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата. Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 с обхват на сертификата, изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен. 4. Участникът трябва да прилага система по отношение на околната среда; 4.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на околната среда по EN ISO 14001 (или еквивалент) с обхват: изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен, с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата. Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001 с обхват на сертификата, изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен. Ако съответните документи по т.3.1 и т.4.1 са на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.


1. 1. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За сходни с предмета на настоящата поръчка се считат СМР/СРР на обект/и от жилищното строителство и/или на жилищни и/или смесени многофункционални сгради и/или сгради за обществено обслужване и други. Участникът следва да докаже изпълнение на дейности по всички части, предвидени в обособената позиция за която участва, както следва: За ОП 1: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройство и благоустройство“ и „СОТ“; ОП 2: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Подмяна отоплителна инсталация“, „Електро“, „Пожароизвестяване и видеонаблюдение“, „Паркоустройство и благоустройство“; За ОП 3: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Електро“, „Видеонаблюдение и пожароизвестяване“, „Паркоустройство и благоустройство“ и „СОТ“; За ОП 4: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестяване и видеонаблюдение“, „Паркоустройство и благоустройство“; За ОП 5: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройстрояване“; За ОП 6: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройстрояване“; За ОП 7: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестителна инсталация“, „Паркоустройство и благоустройство“; За ОП 8: части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“, „Пожароизвестяване и видеонаблюдение“, „Паркоустройство и благоустройство“, „СОТ“. Поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършени от него СМР/СРР с един или няколко обекта.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: Кл. експерт 1: Ръководител на обекта – да притежава квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или еквивалент/, с опит като ръководител минимум 5 обекта; Кл. експерт 2: по част „Архитектура“- Архитект, висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент с минимум 5 г. проф. опит по специалността; Кл. експерт 3: по част „Конструкции“- висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент с минимум 5 г. проф. опит по специалността; Кл. експерт 4: по част: „ВиК“- висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв., специалност ВиК или екв. с минимум 3 г. проф. опит по специалността; Кл. експерт 5: по част: „Електрическа“ - висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или екв. с мин. 3 г. проф. опит по специалността; Кл. експерт 6: по част: „Паркоустройство и благоустройство“ -висше образование, образователна степен “Магистър”, със специалност „Озеленяване” или „Парково и ландшафтно устройство”,ландшафтен архитект или екв., с мин. 3 г. проф. опит по специалността; Кл. експерт 7: по част: „ОВК“ - висше образование, образователна степен “Магистър” със специалност „Отопление и вентилация”, „Топлотехника“ или екв., с мин. 3 г. проф. опит по специалността;
Продължава в Раздел VI, Допълнителна информация...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Изпълнението на дейностите по договорите, сключени в резултат на настоящата поръчка, ще се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“, след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ и получаване на финансиране от Програмата.
2. На основание чл. 46, ал. 5 от ЗОП броят на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един изпълнител е ограничен до 2 (две). Във връзка с чл.46, ал.6 от ЗОП, когато участник е спечелил по-голям от максимално допустимия брой обособени позиции, при определянето на конкретните обособени позиции, които ще му бъдат възложени, се прилагат следните правила, в посочения ред:
- Възлагат се обособените позиции, в които е единствен участник/единствен допуснат участник;
- Възлагат се обособените позиции, по приоритет, посочен от участника в неговата оферта.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/05/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Москвска 33

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.(2) от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение: 1 бр. кл. експерт по „План за управление на строителните отпадъци“ - висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв.; 1 бр. кл. експерт по „Безопасност и здраве“ - висше образование, степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв., да притежава валидно удостоверение “Координатор по безопасност и здраве”, “Специалист по БЗР” или екв. документ; 1 бр. кл. експерт - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. проф. опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството. Забележка: За отговорника по качеството, координатора по безопасност и здраве и ръководителя на обекта е допустимо съвместяване на две длъжности, при изпълнение на една обособена позиция. Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то той следва да осигури различен инженерен състав за всяка от позициите. Не се допуска участие на едни и същи експерти от гореизброените в различни обособени позиции, в офертата на един участник.
3. ИЗИСКВАНЕ: Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен.
4. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да прилага система по отношение на околната среда по EN ISO 14001 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен.
--------
1. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ: 1.1. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ е в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя, както следва: 100% от гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ)/разрешение за ползване (РП) на обекта. 1.2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора за обществена поръчка е в размер на пет на сто (5%) от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя поетапно, както следва: -сумата, съставляваща ? (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на констативен протокол акт обр. 15.- сумата, съставляваща останалата ? (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение, за гаранционно поддържане на извършените СМР, се освобождава в срок от 60 месеца, след издаване на УВЕ/РП.
2. 2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:
2.1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
2.2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
2.3. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
2.4. Ако участник предложи срок за изпълнение, по- дълъг от посочения за съответната обособена позиция, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2.5. Прогнозната стойност на всяка от обособените позиции е максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага. В случай, че участник предложи цена за изпълнение, която е по- висока от посочената, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
3. Плащането се извършва съгласно клаузите в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва