Деловодна информация
00510
Изх.1500-14 13/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00510-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
бул. Съединение 78
Девня BG331 9162 България
инж. Нели Павлова +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/kosene-trevni-ploshti-2018


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/kosene-trevni-ploshti-2018
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на услуги по косене на тревни площи на територията на Община Девня
77314000      
Услуги

В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева.
Обекти: Тревни площи в населените места – гр.Девня, с.Кипра и с.Падина – около 305 дка; Залесени общински площи - в землищата на гр. Девня и с.Кипра – 155 дка
Приблизителна площ за косене: 460 дка.
Работата ще се възлага по обекти ежемесечно чрез възлагателни писма според необходимостта и бюджетните средства.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
146232      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, територията на община Девня.

В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности:
• Косене на тревни площи – зелени площи в населените места и терени залесени с горски видове насаждения
• Събиране на окосената трева.
Обекти:
- Тревни площи в населените места – гр.Девня, с.Кипра и с.Падина – около 305 дка.
- Залесени общински площи - в землищата на гр. Девня и с.Кипра – 155 дка
Приблизителна площ за косене: 460 дка.
Работата ще се възлага по обекти ежемесечно чрез възлагателни писма според необходимостта и бюджетните средства.
Косенето се осъществява:
• Тревни площи в населените места - в периода април – ноември 2018 г. с интензитет не по-повече от два пъти месечно. В зависимост от атмосферните и сезонни условия, косенето на тревата може да се осъществи и един път месечно при липса на растеж на тревната настилка.
• Площи, залесени с горски видове насаждения – от един до два пъти годишно.
Изпълнителят контролира своите работници и инспектира техните дейности като гарантира, че не е допуснато замърсяване около обслужваните райони и не допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
146232      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на участника.
3. Участникът трябва да разполага с инструменти и техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.


1. Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
Под „дейности, с предмет и обем, сходни с тези на предмета на поръчката” следва да се разбира: предоставяне на услуги по косене на тревните площина територията на поне едно населено място.
За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя Списък в свободен текст на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участникът следва да разполага с необходимия най-малко със следните ръководни и технически лица:
- 1 бр. технически ръководител, отговарящ и за контрола на качеството на изпълнение на поръчката;
- 4 бр. изпълнителен персонал (косачи);
- 2 бр. правоспособни водачи на товарни автомобили. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, в който като изрично посочва имената и длъжностите на съответните лица, както доказателства за правоспособност на водачите.
3. Участникът трябва да разполага минимум със следните иснтрументи и техническо оборудване за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:
2 бр. товарни автомобили за извозване на отпадъци от зелените площи;
4 бр. моторни косачки за косене на тревни площи.
За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация свободен текст за инструментите и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят контролира своите работници и инспектира техните дейности като гарантира, че не е допуснато замърсяване около обслужваните райони и не допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/04/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, заседателна зала

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, подали оферти, техни законни или изрично упълномощени представители. Изричното упълномощаване следва да бъде с писмено пълномощно, като възложителят не поставя изискване за нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя. Комисията разглежда офертите и класира участниците по реда и правилата на чл. 53 и сл. от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1/ Финансирането на обществената поръчка е със средства от бюджета на Община Девня.
2/ Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 до т. 7, вкл., от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Други изисквания - съгласно забраната на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; съгласно чл. 107, т. 4 от ЗОП.
3/ Критерий за възлагане на поръчката е предложена от участник най-ниска единична цена на един декар обработена площ.
4/ Недопустимо е представянето на оферти, чието ценово предложение надхвърля размера на прогнозната стойност на поръчката.
5/ Възложителят не изисква представяне на гаранция за изпълнение на поръчката.
6/ Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания свързани, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България са: министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/). (В скоби са посочени Интернет страниците на институциите към съответните органи).
7/ Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва