Деловодна информация
00738
102 11/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
00738-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Избор на експерти, членове на екипа за управление на проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на оредлаганите от ПВ на РБ услуги за бизнеса..
75112100      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на експерти, членове на екип за управление на проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие., разделена в две обособени позиции :
Обособена позиция № 1 „Експерт Отчетност на дейностите по проекта“;
Обособена позиция № 2 „Експерт „Финансова отчетност на дейностите по проекта“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Експерт Отчетност на дейностите по проекта“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
75112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б

По обособена позиция № 1 Чрез възлагане на настоящата поръчка Възложителят цели да осигури външна услуга за изпълнение на отчетност на дейностите по проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като с това се очаква:
• Привличане на изпълнители, които притежават компетентност по управление на проекти и/или специални знания в областта на проектно финансиране, комуникация с управляващ орган, мониторинг на изпълнението и координация на комуникация между възложител, изпълнител и управляващ орган;
• Осигуряване на адекватна подкрепа на екипа за управление на проекта
• Осигуряване на постигане целите на проекта
Отговорности на експерта „Отчетност на дейностите по проекта“ са както следва:Подпомага екипа по проекта в процеса по отчетност по всички дейности;Подпомага екипа и лицата, ангажирани в изпълнението на дейностите за правилното оформяне на всички документи, които се създават в рамките на проекта, необходими за техническата отчетност на всяка от дейностите;Наблюдава изпълнението на дейностите, осъществявани от външни изпълнители, като участва с експертно мнение в процесите за отчитане на планираните дейности;Съблюдава изпълнението на Плана за действие;Подпомага Ръководителя на проекта при изготвянето на отчетните документи. Конкретните проектни дейности са достъпни на официалната интернет страница на ИСУН, в раздел публична информация.
Всички посочени задължения на експертите произтичат от естеството на възлаганата услуга, като паралелно с посочените (като минимум) изпълнителят следва своевременно да осигурява коректно изготвени отчетни документи във връзка с изпълнената от него работа и в съответствие с правилата на финансиращата програма. Изпълнителят следва да бъде запознат с приложимите правила и да познава механизма на работа и комуникация при изпълнение на проекти по Оперативните програми и/или други подобни с грантово финансиране.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

II.2) Описание 1

„Експерт „Финансова отчетност на дейностите по проекта“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
75112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б

По обособена позиция № 2 - чрез възлагане на настоящата поръчка Възложителят цели да осигури външна услуга за изпълнение на отчетност на дейностите по проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като с това се очаква:
• Привличане на изпълнители, които притежават компетентност по управление на проекти и/или специални знания в областта на проектно финансиране, комуникация с управляващ орган, мониторинг на изпълнението и координация на комуникация между възложител, изпълнител и управляващ орган;
• Осигуряване на адекватна подкрепа на екипа за управление на проекта
• Осигуряване на постигане целите на проекта
Отговорности на експерта „Финансова отчетност на дейностите по проекта“ са както следва:Изготвя финансовата част на изискваните доклади за изпълнението на проекта, съвместно с координатора и експерта, отговарящ за отчетността на проекта и с помощта на Техническия асистент; Изготвя подробен график и разчет (по месеци), който да се актуализира на тримесечие, за необходимите финансови средства (паричните потоци на проекта) за осигуряване навременно финансовия ресурс, необходим за пре-финансиране на изпълнението на проекта; Подпомага работата на екипа по проекта по отношение планиране, отчетност и коректно разходване на бюджета в съответствие със заложеното в договора за предоставяне на безвъзмездна финансов помощ.
Предоставя се концепция за изпълнението на посочените отговорности, последователност на действията, обосновка на взаимодействието с другите членове на екипа, конкретните задължения и отговорности, и начина по –който те ще доведат до успешна реализация на проекта.
Конкретните проектни дейности са достъпни на официалната интернет страница на ИСУН, в раздел публична информация.
Всички посочени задължения на експертите произтичат от естеството на възлаганата услуга, като паралелно с посочените (като минимум) изпълнителят следва своевременно да осигурява коректно изготвени отчетни документи във връзка с изпълнената от него работа и в съответствие с правилата на финансиращата програма. Изпълнителят следва да бъде запознат с приложимите правила и да познава механизма на работа и комуникация при изпълнение на проекти по Оперативните програми и/или други подобни с грантово финансиране.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност/правоспособност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По ОП № 1
1.Участникът следва да е изпълнил дейности или услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, независимо от това дали услугите са възложена от един или повече възложители,в един или повече договори.Идентичен или сходен предмет на поръчката е, както следва:За ОП № 1 – Услуги, свързани с изготвяне и съгласуване на документи, касаещи техническата отчетност на проекти.Възложителят не поставя изискване за сходен обем изпълнени дейности.
2.Участникът следва да осигури за изпълнение на възлаганата услуга: Експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“, в област на висшето образование: „право” или „икономика”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката;Под предмет,идентичен или сходен с предмета на дейностите по поръчката се разбира предоставяне на услуги по отчитане на проекти,директни и/или индиректни бенефициенти.
По ОП № 2
1.Участникът следва да е изпълнил дейности или услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, независимо от това дали услугите са възложени от един или повече възложители,в един или повече договори.Идентичен или сходен предмет на поръчката е, както следва:За ОП № 2- Услуги, свързани с изготвяне и съгласуване на документи, касаещи финансова отчетност на проекти.Възложителят не поставя изискване за сходен обем изпълнени дейности.
2.Участникът следва да осигури за изпълнение на възлаганата услуга: Експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“, в област на висшето образование: „икономика”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката;Под предмет, идентичен или сходен с предмета на дейностите по поръчката се разбира предоставяне на услуги по отчитане на проекти, директни и/ли индиректни бенефициенти.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия и на изискванията на чл.6,ал. 2 от ЗМИП и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи гаранция за обезпечаване на изпълнението в размер на 0,5 % от стойността на договора без вкл. ДДС преди неговото сключване.Гаранцията се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в една от следните форми:Парична сума;Банкова гаранция;Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по следната сметка на Патентно ведомство:IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, приемна - етаж 1

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел III. 1.3) При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, Раздел В, т.1.б информация за изпълнените услуги.В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.Участникът избран за изпълнител при сключването на договор представя списък на експерта/ти, с посочване на доказателства за професионалната им квалификация и опит.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сългасно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедура и/или решението за одобряв3ане на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва