Деловодна информация
0652
9600-38 11/12/2017 (дд/мм/гггг)
не
0652-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/138-96-00-38-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/138-96-00-38-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции”
71521000      
Услуги

Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител за всяка обособена позиция, който да изпълни дейностите от предмета на поръчката, чиито резултати са постигане на законосъобразно ремонтиране на елементи и части от ВиК и инфраструктурата на общ. Септември.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
22906.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. По улици в 11 (единадесет) на брой населени места в община Септември, област Пазарджик” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Бошуля, ул. „13-та” /о.т.68-30-29/ и ул. „30-та” /о.т.133-134-135-т.135-.3/; с. Карабунар, ул.„29-та” /о.т.72-259-71-69-68-67/; с. Семчиново, ул.„38-ма” /о.т.69б-99-97-94-91/; с. Лозен, ул.„4-та”

Вследствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати в посочения по-долу обем за всяка конкретна обособена позиция:
- изготвени окончателен доклад и технически паспорт на строежа;
- въведен в експлоатация строеж.
Освен горното, като резултати от изпълнението на услугата се очаква:
• Качествено изпълнени строително-монтажни дейности, в съответствие с изискванията на техническия проект и клаузите на договора за строителство;
• Подписани всички актове, протоколи и др. документи във връзка с извършеното строителство;
• Упражнeн строителен надзор, при спазване на относимото законодателство.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17671.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на минерален водопровод - дължина 315м (Ф 300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод, с дължина 900м (Ф 200) за общински сгради, с. Ветрен дол, община Септемвр 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Варвара, ул. „32-ра” /о.т.185-178/ и с. Ветрен дол, ул.„13-та” и ул. „16-та“ /о.т.87-16/, които ще бъдат обект на бъдеща реконструкция на надземната инфраструктура...

Вследствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати в посочения по-долу обем за всяка конкретна обособена позиция:
- изготвени окончателен доклад и технически паспорт на строежа;
- въведен в експлоатация строеж.
Освен горното, като резултати от изпълнението на услугата се очаква:
• Качествено изпълнени строително-монтажни дейности, в съответствие с изискванията на техническия проект и клаузите на договора за строителство;
• Подписани всички актове, протоколи и др. документи във връзка с извършеното строителство;
• Упражнeн строителен надзор, при спазване на относимото законодателство.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5235.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност за упражняване на професионална дейност:
На основание чл. 60 от ЗОП, участниците следва да са вписани в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл.166, ал.1, т.1, предложение второ от ЗУТ, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на дейността, съгласно Пар. 128 ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в което е установен, за участниците – чуждестранни лица.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част IV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност”, т.1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват!

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнявал дейности (услуги)с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Минимално изискуемо ниво
Участникът да има опит в изпълнение на поне 2 (две) услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ дейности/услуги, следва да се има предвид: упражняване на строителен надзор по подмяна на водопроводната мрежа.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на услугите/дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите/количеството, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б).
2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти/специалисти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката:
Част: ВиК
Част: Пътна
Част: План за безопасност и здраве
Минимално изискуемо ниво
Участникът следва да разполага със следният минимален екип и със съответната професионална квалификация:
1) Ръководител екип
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност “ВиК” или еквивалент;
- опит като ръководител екип на услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка на поне един завършен обект;
2) Експерт по част Пътна
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър",специалност “Пътно строителство” или еквивалент;
- опит като експерт по част пътна на услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка на поне един завършен обект;
3) Експерт по част ВиК
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност “ВиК” или еквивалент;
- опит като експерт по част ВиК на услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка на поне един завършен обект;
4) Експерт Координатор по безопасност и здраве
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър" – строителен инженер или еквивалент;
- опит като координатор по безопасност и здраве на услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка на поне един завършен обект;
- Да притежава валидно удостоверение за завършен курс Координатор по безопасност и здраве в строителството
5) Експерт Контрол на качеството
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър" – строителен инженер или еквивалент;
- опит като експерт по контрол на качеството на услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка на поне един завършен обект;
- Да притежава валидно удостоверение за завършен курс по Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти.
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6.
Възложителят има право да проверява в процеса на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, техническите способности на участниците и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя (63, ал. 3 от ЗОП).


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701,BIC код:SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/01/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Община Септември - гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” №37А, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5.Срокът за изпълнение е по предложение на участника, като цяло число, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, след датата на регистриране на договора за обществена поръчка в деловодната система на Възложителя и получаване на Възлагателно писмо при Изпълнителя за започване изпълнение на дейностите/услугите по договора. В случай, че участник предложи срок за изпълнение по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни или не като цяло число или в друга мерна единица, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
6. Продължение от Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности:
За позициите от минималното изискуемо ниво, предложените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от работния проект или еквивалент.
За частите от работния проект, които не са посочени в минималното изискуемо ниво, участникът има право да ангажира лица от проектантския си екип, които лица задължително трябва да притежават пълна проектантска правоспособност.
За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участницика, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).
Използване капацитета на трети лица:
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности.
Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице.
По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва