Деловодна информация
0652
9600-37 29/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/11/2017 (дд/мм/гггг)
0652-2017-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ангел Бончев +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/137-96-00-37-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/137-96-00-37-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”.
71320000      
Услуги

Целта на настоящата поръчка е изготвяне на пълна проектна документация в фаза „работен проект” (чертежи, детайли и спецификации за изпълнение на СМР) за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември, включително изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки.
Реализирането на предмета на обществената поръчка има основната задача да постигне:
-Възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на депото след рекултивацията му.
-Икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда.
-Мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на депото.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Ветрен, м. „Горни Башлии”, община Септември, имот №: 000840, публична общинска собственост, с площ от 30 276 кв. м..

Работния проект със съответните части към него трябва да се изработи от правоспособни по смисъла на чл. 230 от ЗУТ проектанти (с удостоверения за пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите и инженерите).
Проектните части да бъдат изработени съгласно изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционното проектиране и да бъдат комплектовани, съгласно изискванията на чл. 144 от ЗУТ.
Изпълнителят трябва да изготви работен проект за закриване и рекултивация на съществуващо сметище за битови отпадъци на територията иа община Септември в обем и съдържание, съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
В работния проект следва да се разработят следните проектни части:
Част: Обща обяснителна записка.
Част: Геодезия (трасировъчен план и вертикална планировка)
Част: Инженерна геология и хидрогеология
Част: Технологична
Част: Техническа рекултивация
Част: Пътна
Част: Земна основа (устойчивост на откосите)
Част: Система за атмосферни води
Част: Система за инфилтрат
Част: Система за третиране на биогаз
Част: Биологична рекултивация
Част: Мониторинг
Част: Пожарна безопасност
Част: План за безопасност и здраве
Част План за управление на строителните отпадъци
Част: Сметна документация
Работния проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи, необходими за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение СМР, материали и изделия, времеви диапазон за извършване на строителните и монтажни работи, като гарантира защита, на здравето на населението и компонентите на околната среда, както по време на извършване на СМР, така и в процеса на последващия мониторинг.
Работния проект трябва да предвижда влагането иа висококачествени и съответстващи на БДС или еквивалентни и европейските стандарти материали, оборудване и изделия, съпроводени със съответните сертификати, декларации за произход, протоколи за изпитване и/или „еквивалентни" за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Проектът да съдържа обяснителни записки по всички части. Обяснителните записки трябва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, да посочват инструкциите за изпълнение, изпитвания и експлоатация;
Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при намаляването им на формат А3, да бъдат ясни и четливи.
Проектните материали да се представят в 5 (пет) екземпляра в папки, съдържащи цялостния проект на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител – на програмен продукт AutoCAD или еквивалентен софтуерен продукт. Cъдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта.
Възложителят предоставя изработеният проект за оценка и съгласуване от лицето, което извършва оценката за съответствие на проекта /консултант по смисъла на чл.166, ал.2 от ЗУТ/, в съответствие със съществените изисквания към строежите. В случай, че има забележка в доклада за оценка на съответствието (комплексния доклад), Изпълнителят следва да ги отстрани в срок до 10 (десет) календарни дни. Окончателното приемане на работния проект се извършва чрез съставянето на протокол между Възложителя и Изпълнителя след положителна оценка за съответствие от консултанта по чл.166, ал.2 от ЗУТ.
Избрания изпълнител има задължението да указва необходимо съдействие на Възложителя и подпомага същия за издаване на разрешение за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала за изпълнение на поръчката;    10
Управление на критични точки;    40
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ.
* Разяснение:
- следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”, „строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани с проектирането.
При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”, т. 5) от ЕЕДОП.
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участницика, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ за обекти ІІ-ра категория, с минимална застрахователна сума в размер на 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, както и със застрахователна сума съответстваща минимум на тази по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнявал дейности (услуги) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на услугите/дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите/количеството, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б).
2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката по следните части на работния проект: Част: Обща обяснителна записка;Част: Геодезия (трасировъчен план и вертикална планировка); Част: Инженерна геология и хидрогеология;Част: Технологична ;Част: Техническа рекултивация;Част: Пътна;Част: Земна основа (устойчивост на откосите);Част: Система за атмосферни води;Част: Система за инфилтрат;Част: Система за третиране на биогаз;Част: Биологична рекултивация;Част: Мониторинг;Част: Пожарна безопасност;Част: План за безопасност и здраве;Част План за управление на строителните отпадъци;Част: Сметна документация.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на екипа от експерти, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната квалификация на лицата и придобитата пълна проектантска правоспособност за съответната година.
В списъка за всеки член на екипа се посочват:
•имена на експерта и позиция, която ще заема в екипа;
•образование/допълнителна квалификация (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома/удостоверение, учебно заведение).
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на екипа от експерти, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната квалификация на лицата и придобитата пълна проектантска правоспособност за съответната година. В списъка за всеки член на екипа се посочват:
•имена на експерта и позиция, която ще заема в екипа;
•образование/допълнителна квалификация (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома/удостоверение, учебно заведение).При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6.
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участницика, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си.


1. Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 (една) услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ дейности/услуги, следва да се има предвид: предоставяне на услуги свързани с изработването на инвестиционен проект за изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за отпадъци.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
2. Участникът следва да разполага със следният минимален екип с пълна проектантска правоспособност за съответната година и със съответната професионална квалификация:
1) Проектант част „Технологична“
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност “ХТС” или „ХМС“ или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
2) Проектант част „Техническа рекултивация”
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност “ХТС” или „ХМС“ или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
3) Проектант част „Геодезия”
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност - „Геодезия, фотограметрия и картография ” или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
4) Проектант част „Земна основа” (устойчивост на откосите)
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност - „ПГС ”/ «ССС» или еквивалент или инженер геолог или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
5) Проектант част „Пътна”
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност - „ПС ”или «ТС» или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
6) Проектант част „Биологична рекултивация”
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност «Инженер озеленител“ и/или „Ландшафтен архитект” или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
7) Проектант част „Инженерна геология и хидрогеология”
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", квалификация Инженер - геолог-хидрогеолог или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
8) Проектант част „Система за третиране на биогаз”
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", квалификация Инженер - ОВК или еквивалент;
- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
9) Проектант част «План за безопасноскт и здраве»
- завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", квалификация Строителен Инженер или еквивалент;
- Удостоверение по интердисциплинарна дисциплина ПБЗ, респ. Призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
Предложените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането. Продължава в Раздел VІ.3) "Допълнителна информация":
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701,BIC код:SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/01/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Септември - гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” №37А, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5.Срокът за изпълнение е по предложение на участника, като цяло число, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, след датата на регистриране на договора за обществена поръчка в деловодната система на Възложителя и получаване на Възлагателно писмо при Изпълнителя за започване изпълнение на дейностите/услугите по договора. В случай, че участник предложи срок за изпълнение по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни или не като цяло число или в друга мерна единица, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
6. Продължение от Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности:
За позициите от минималното изискуемо ниво, предложените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от работния проект или еквивалент.
За частите от работния проект, които не са посочени в минималното изискуемо ниво, участникът има право да ангажира лица от проектантския си екип, които лица задължително трябва да притежават пълна проектантска правоспособност.
За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участницика, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).
Използване капацитета на трети лица:
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности.
Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице.
По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва