Деловодна информация
0652
9600-35 21/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
0652-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ангел Бончев +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/135-96-00-35-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/135-96-00-35-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”.
77300000      
Услуги

Изпълнението на поръчката цели предоставяне на услуги, които да осигурят озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември, както и доставка на посадъчен материал за съответните площи. Обществената поръчка ще се изпълнява в община Септември, на територията на паркове, градини и зелени площи, находящи се в населените места на: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Славовица, с.Горно Вършило, с.Виноградец, с.Карабунар, с.Бошуля, с.Злокучене, с.Ковачево, с.Лозен, с.Ветрен дол, с.Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец.Всяко конкретно възлагане ще се извършва чрез Възлагателно писмо до изпълнителя, което ще съдържа информация за видовете дейности/услуги, които следва да бъдат изпълнени, мястото, на което следва да бъдат изпълнени, размери (където е приложимо), брой, цвят (където е приложимо).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
208000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Септември, гр.Ветрен, с.Славовица, с.Горно Вършило, с.Виноградец, с.Карабунар, с.Бошуля, с.Злокучене, с.Ковачево, с.Лозен, с.Ветрен дол, с.Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Обществената поръчка ще се изпълнява съгласно одобрените от Общински съвет Септември средства за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал.Изпълнението на поръчката цели предоставяне на услуги, които да осигурят озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември, както и доставка на посадъчен материал за съответните площи.
Възложителят ще заплаща за възложени и реално извършени дейности/услуги, съобразно договорените единични цени и елементи на ценообразуване, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. Всяко конкретно възлагане ще се извършва чрез Възлагателно писмо до изпълнителя, което ще съдържа информация за видовете дейности/услуги, които следва да бъдат изпълнени, мястото, на което следва да бъдат изпълнени, размери (където е приложимо), брой, цвят (където е приложимо).
Цветята за пролетно и есенно зацветяване в община Септември трябва да отговарят на следните изисквания:
1.Качество – първо.
2.Растенията да са засадени в торфен субстрат.
3. Здравословно състояние – здрав, неповреден от болести и неприятели. Механични повреди не се допускат.
4.Цветята да бъдат с достатъчно листна маса.
5.Всяка партида посадъчен материал да е маркирана с етикет, на който се означава:
- адрес и име на производителя
- наименование на посадъчния материал / вид, сорт и багра /.
- име и адрес на получателя.
* Под партида се разбира количеството посадъчен материал от един вид, сорт и качество, подготвен за еднократно предаване и приемане.
За доставяне ще се заявяват конкретни видове дървета и храсти и те следва да се доставят:
1.В контейнери - по всяко време на годината.
2.Коренът на растенията да е добре развит в баллата, което да доказва наличието на достатъчен за развитието на конкретния вид престой в дадения контейнер.
3.Растителността да не е повредена от болести и неприятели.
4.Не се допускат механични повреди.
5.Широколистните и иглолистните фиданки да са с добре изправени стъбла.
6.Наименованието и височината на широколистните и иглолистните фиданки да е обозначено на етикет на всеки индивид.
7.Надземната част на растителността да е в добро състояние, имайки се предвид развитието на достатъчен брой клонки спрямо височината на дадения вид.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка на посадъчен материал от получаване на уведомление (Възлагателно писмо) от възложителя    20
Срок за започването на работа след възлагане (получаване на Възлагателно писмо от възложителя)    20
Срок за замяна на доставен посадъчен материал след получена предявена рекламация от възложителя    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
208000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В ценовото си предложение участниците трябва да посочат: Цена (без ДДС и с ДДС) в лева на 1 (един) брой/линеен метър/квадратен метър/куб. м и декар за извършване на дейностите/услугите, вкл. и доставките където е необходимо, предмет на поръчката.Плащанията по договора се извършват на база предложените/оферираните единични цени в рамките на определената от Възложителя максимална прогнозна стойност.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

не се изискват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнявал дейности (услуги) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката.
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на Единен европейски документ (ЕЕДОП) по Образец № 2 към документацията за участие.
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участницика, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


1. Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3 г. назад, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ дейности/услуги, следва да се има предвид: озеленяване и/или поддържане на зелени площи.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на услугите/дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите/количеството, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б).
2. За изпълнение на обществената поръчка, участникът следва да разполага със следният минимален екип със съответната професионална компетентност (опит):
•Озеленители (минимум 2 бр.):
Опит:
-Опит в изпълнени дейности/услуги по плевене, торене, косене, подрязване и поливане на растенията, които дейности/услуги са свързани със съхраняването на добрия естетически вид на различни дървета и храсти.
-Опит в изпълнени дейности/услуги по прилагане на техники за борба с вредителите – насекоми, гризачи и други.
•Общи работници (минимум 2 бр.):
Опит:
-Опит в изпълнени дейности/услуги по плевене, торене, косене, подрязване и поливане на растенията, които дейности/услуги са свързани със съхраняването на добрия естетически вид на различни дървета и храсти.
-Опит в изпълнени дейности/услуги по затревяване - почистване на боклуци и първична растителност, прекопаване, третиране с хербицид, застилане с почва и заравняване на горния й слой, подбор на тревна смеска и извършване на посева, поливането и впоследствие – извършване на дейности/услуги по поддръжка – косене, аериране, торене, плевене.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност (опит) на лицата (по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП).
В списъка за всеки член на екипа се посочват:
•имена на експерта и позиция, която ще заема в екипа;
•опит (месторабота, период, предмет на изпълнени дейности/услуги, длъжност, основни функции);
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6.
3. Използване капацитета на трети лица.
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности. При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице. По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701,BIC код:SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/12/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Септември - гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” №37А, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Срокът за изпълнение е 12 (дванадесет) календарни месеца, след датата на подписване на договора за обществена поръчка.
В своята оферта, всеки участник следва да предложи в Техническото си предложение (Образец №: 3) от документацията за участие, следните срокове:
а). Гарантиране качеството на доставеният посадъчен материал за срок в календарни дни от датата на доставката и подписването на приемо-предавателен протокол.
б). Доставяне на посадъчен материал, предмет на поръчката, след получаване на възлагателно писмо от възложителя в срок не по-дълъг от 72 часа.
в). Започване на работа по настоящата поръчка след получаване на възлагателно писмо от възложителя в срок не по-дълъг от 36 часа.
г). Извършване на замяна на доставен посадъчен материал след получена, предявена рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-дълъг от 30 часа.
Сроковете по букви б), в) и г), подлежат на оценка по Методиката за оценка на подадените оферти, представляваща неразделна част от документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва