Деловодна информация
00418
42-01-147-(1) 01/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
00418-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дупница 000261630
пл. „Свобода“ №1
Дупница BG415 2600 България
Славка Петровска +359 7015-9270
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg +359 7015-9257

Интернет адрес/и

http://www.dupnitsa.bg

http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-obp.eu/bp/Document/%7B204A4432-DCC8-4D75-A3AB-AC106154AB6B%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг на обекти по Проект BG16RFOP001-1.029-0002 „Интегриран градски транспорт на гр. Дупница”, по ОП „Региони в растеж”, приоритетна ос „Устои?чиво и интегрирано градско развитие“
45000000      
Строителство

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на тротоарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри, изграждане на светофарна уредба и 13 спирки за нова автобусна линия в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“;
Обособена позиция №2: „Инженеринг - изготвяне на работен проект за обновяване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4061719.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на тротоарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри, изграждане на светофарна 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233161      
45316212      
45213315      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница

Предмет на обособената позиция е „Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на тротоарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри, изграждане на светофарна уредба и 13 спирки за нова автобусна линия в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“. В обхвата на обособената позиция се включва изпълнението на следните дейности:
(1) Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по следните части: част „Архитектурна“; част „Конструктивна“; част „Електрическа“; част „Пътна“; част „Организация и безопасност на движението“; част „Временно организация и безопасност на движението“; част „ВиК“; част „Геодезия“; част „Пожарна безопасност“; част „План за безопасност и здраве“; част „План за управление на строителните отпадъци“; част „Геология“; част „Сметна документация“.
(2) Изпълнение на СМР по реализацията на инвестиционния проект, включващии: а) Ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на нови пътни и тротoарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри по: - ул. „Отец Паисий“ – 550 м., включващ и участъка от о.т. 2310- 2311 до о.т. 2259 (представляващ площадно триъгълно пространство); - ул. „Венелин“ от жп прелеза до ул. „Ген. Кирил Вазов“ - 1190 м.; - ул. „Георги Икономов“ от ул. „Св. Ив. Рилски“ до ул. „Венелин“ - 315 м.; - ул. „Велико Търново“ от ул. „Венелин“ до ул. „Бузлуджа“ – 300 м.; - ул. „Бузлуджа“ от ул. „В. Търново“ до ул. „Цар Симеон Велики“ – 270 м.; - ул. „Седма Рилска дивизия“ от ул. „Фенерка" до ул. „П. Евтимий" (към уличната мрежа се включва и реконструкцията на площад „Мизия“) – 390 м.; - улична мрежа към социални жилища, включващ улична мрежа между осови точки по РП на гр. Дупница, 907а-907б-907в-907г-907д-910-911-907г – 660 м.; б) Реконструкция на съществуващата подпорна стена от югозападната страна на ул. „Бузлуджа“. Реконструкцията на съществуващата подпорна стена предвижда премахване на компрометирани участъци и изграждане на нова подпорна стена съгласно предложеното от Изпълнителя техническо решение в работните проекти; в) Изграждане и осигуряване на захранващо напрежение на светофарна уредба на кръстовище на ул. „П. Евтимий” и ул. „Одрин”;
г) Изграждане на 13 автобусни спирки, доставка и монтаж на навеси за новата градска автобусна линия № 5 - ж.к „Социални жилища“- кв. „Байкал“; д) Направа на железобетонен фундамент, непозволяващ напречни колебания, на който ще бъде монтирана конструкцията на ЕИТ на автобусните спирки в град Дупница; е) Осигуряване на захранващо напрежение на ЕИТ на автобусните спирки в град Дупница.
(3) Извършване на авторски надзор по време на строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на проектирането    5
Качество на техническото предложение    55
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
3943219.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP001-1.029-0002 „Интегриран градски транспорт на град Дупница”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Преди сключване на договора и с цел обезпечаване изпълнението на дейностите, включени в обхвата му, определеният Изпълнител представя гаранция в размер на 4% от стойността му. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението по договора се оформя в два отделни документа, както следва: (1) гаранция за срочно изпълнение, в размер на 3% и (2) гаранция за гаранц. поддръжка, в размер на 1% от стойн. на договора.

II.2) Описание 1

Инженеринг - изготвяне на работен проект за обновяване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строите 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45213310      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница

Предметът на обособената позиция е „Инженеринг - изготвяне на работен проект за обновяване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“.
В обхвата на възлагане по тази обособена позиция се включва изпълнението на следните дейности:
1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ - Изпълнителят следва да изготви инвестиционния проект във фаза „работен проект“, работни детайли и количествени сметки за отделните компоненти на инвестиционното намерение. Следва да се извърши еднофазно проектиране, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в следните части: част „Архитектурна“; част „Конструктивна“; част „ВиК“; част „Електрическа“; част „Енергийна ефективност“; част „Геодезия“; част „Пожарна безопасност“; част „План за безопасност и здраве“; част „План за управление на строителните отпадъци“; част „Сметна документация“.
2. Изпълнение на строително-монтажните работи по реализацията на инвестиционния проект, както следва:
а) Основен ремонт на работилница за ремонт на възли и детайли – разположена в едно от складовите помещения;
б) Обособяване на сервизно хале за работа по автобусите при неблагоприятни условия;
в) Осигуряване на електрозахранване и подходящо осветление на сервизното хале;
г) Поставяне на нови врати на сервизното хале, осигуряване на естествено осветление и монтиране на отоплителни уреди;
д) Осигуряване на нормално водозахранване и канализация на сервизната база за хигиенни нужди, противопожарна безопасност и за поддръжка на транспортните средства;
е) Осигуряване на подземен водоизточник за измиване на автобусите;
ж) Обособяване на малък склад за ГСМ.
3. Извършване на авторски надзор по време на строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на проектирането    5
Качество на техническото предложение    50
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
118500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP001-1.029-0002 „Интегриран градски транспорт на град Дупница”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”

Преди сключване на договора и с цел обезпечаване изпълнението на дейностите, включени в обхвата му, определеният Изпълнител представя гаранция в размер на 4% от стойността му. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението по договора се оформя в два отделни документа, както следва: (1) гаранция за срочно изпълнение, в размер на 3% и (2) гаранция за гаранц. поддръжка, в размер на 1% от стойн. на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, Участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване), за изпълнение на:
1. Строежи от II-ра група, ІV-та категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. и т. 2.4.2. от ПРВВЦПРС, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и буква „д“ от ЗУТ - при участие по обособена позиция №1;
2. Строежи от І-ва група, V-та категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 1.5.2. и т. 1.5.4. от ПРВВЦПРС, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ и буква „г“ от ЗУТ - при участие по обособена позиция №2.
При подаването на офертата си, независимо за коя от обособените позиции се участва, Участникът декларира съответствие с този от критерите за подбор и поставените с него минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълва изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, т. 1) на представения от него ЕЕЕДОП, включително и представяйки информация, относно: (1) документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с поставения под т. 1 по-долу критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, само като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) на представяния от него ЕЕДОП, включваща данни за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката/съответната обособена позиция, съобразно изведените в следващото поле дефиниции.
2. При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с второто от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние, т. 5) на представяния от него ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.


Всеки Участник в процедурата трябва да докаже наличие на съответствие със следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно:
1. Реализирал е през последните 3 приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /съответната обособена позиция, в размер на:
1.1. не по-малко от 3 950 000 лв. - при участие по обособена позиция №1; 1.2. не по-малко от 118 500 лв. - при участие по обособена позиция №2. Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция №1, ще се приема оборота от проектиране и изпълнение на СМР/СРР или само от изпълнение на СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на обекти на транспортната техническа инфраструктура в населени места и съоръженията към тях (съобразно Глава IV, Раздел II и Раздел III, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗУТ). Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция №2 ще се приема оборота от проектиране и изпълнение на СМР/СРР или само от изпълнение на СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на обществени и/или производствени сгради. В случай, че Участник подава оферта за участие в повече от една обособена позиция, той следва да докаже за всяка отделна обособена позиция, че е реализирал съответния минимално изискуем оборот в сферата, попадаща в обхвата на възлагане по конкретната обособена позиция.
2. Всеки Участник, подаващ оферта в настоящата процедура трябва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на съответната обособена позиция, а именно:
2.1. При участие по обособена позиция №1: 2.1.1. в размер не по-малък от 50 000 лв., каквато е минималната застрахователна сума за проектант, за обекти IV-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 1, т. 4 от НУРЗЗПС; 2.1.2. в размер не по-малък от 100 000 лв., каквато е минималната застрахователна сума за за строител, за обекти IV-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от НУРЗЗПС. 2.2. При участие по обособена позиция №2: 2.2.1. в размер не по-малък от 35 000 лв., каквато е минималната застрахователна сума за проектант, за обекти V-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 1, т. 5 от НУРЗЗПС; 2.2.2. в размер не по-малък от 70 000 лв., каквато е минималната застрахователна сума за за строител, за обекти V-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС.
2.3. Важимо при участие и по двете обособени позиции: В случай, че в офертата си Участник е посочил екип от лица, които ще изпълняват проектирането и ще бъдат ползвани от него по гражданско или друго еквивалентно правоотношение, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на конкретната обособена позиция, в съответния резмер, посочен в предходните две точки.
За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанския субект.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с първото от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията в ЕЕДОП - Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) – за изпълнено строителство и/или изпълнени инженерингови дейности, като за всяка, посочена като изпълнена от него строителна/инженерингова дейност предостави данни и информация относно: (1) строителните работи, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката по обособена позиция №1, чрез посочване на вида и категорията на обекта на строителна интервенция; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и т. 1б) – за изпълнени проектантски услуги, като за всяка, посочена като изпълнена от него услуга предостави данни и информация относно: (1) конкретните дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на възлагане и конкретните, предоставени от него услуги; (2) лицето, получило услугата/проектната разработка (Възложител); (3) стойност на изпълнените дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението.
2. При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с поставените минимални изисквания за наличие на проектантски и инженерно-технически състави и по двете обособени позиции, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: (1) три имена на всяко едно от предложените от него лица от изискуемия проектантски екип и инженерно-технически състав, които ще изпълняват дейностите, предмет на възлагане; (2) позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, членове на изискуемите екипи, съобразно минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе; (3) професионална квалификация, съгласно информацията, съдържаща се притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност; (4) допълнителна професионална квалификация – сертификат, валидно удостоверение или друг еквивалентен документ – индивидуализира се наименованието на документа; номер и дата на издаването му; издател на документа, обхват и валидност (когато е приложимо); (5) правоотношението, в което са експертът и Участникът; (6) професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател, посочване на проектите/строежа/жите, предмет на изпълнените експертни дейности (когато е приложимо).
3. Участникът доказва съответствието си с поставените и по двете обособени позиции минимални изисквания за внедрени системи за: 3.1. управление на качеството, 3.2. опазване на околната среда и 3.3.безопасни условия на труд, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като по отношение на всеки притежаван от него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно: (1) наименование на Стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати (в случай на приложимост).


1. При участие по обособена позиция №1: 1.1. Участникът трябва да докаже, че е изпълнил следните дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на тази от обособените позиции: А1) През предходните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на обекти на транспортната техническа инфраструктура в населени места и съоръженията към тях (съобразно Глава IV, Раздел II и Раздел III, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), както и А2) През предходните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обособена позиция.
!!! Под „строит. дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на обос. поз. №1, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР - изгр./ново строит. и/или осн. ремонт и/или рехабил. и/или реконструкция и/или ремонтно-възст. дейности на обекти на трансп. технич. инфраструктура в населени места и съоръженията към тях (съобразно Гл. IV, Р-л II и Р-л III, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗУТ);
или Б) През предходните 5г., считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 дейности на пълен инженеринг - проектиране в техническа и/или работна фаза и изпълнение на СМР/СРР - изгр./ново строит. и/или основен ремонт и/или рехабил. и/или реконстр. и/или ремонтно-възст.и дейности на обекти на трансп. технич. инфрастр. в населени места и съоръженията към тях (съобразно Гл. IV, Р-л II и Р-л III, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗУТ).
1.2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълн. на договора с проектантски екип и инженерно-технически състав, с определена проф. компет., съотв. на спецификата на възлагане, състоящи се като минимум от следните експерти: 1.2.1. Проектантски екип:, включващ: Ръководител на проектанския екип, Гл. проектант част „Пътна”, Гл. проектант по част „Конструктивна”, Гл. проектант по част „Електро“, Гл. проектант по част „ВиК“, Гл. проектант по част „Геодезия“, проектант по части „Организ. и безоп. на движението“ и „Временна безоп. на движението; проектант по част „Геология “; проектант по част „Пожарна безопасност“; проектант по част „ПБЗ“; проектант по част „ПУСО“ и проектант по част „Сметна документация“. Участникът трябва да посочи за всяка от изброените по-горе позиции на експертите от предлагания от него проектантски екип за изпълнение на обществената поръчка (важимо както за Главните, така и за допълнителните проектанти) отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от съответния изискуем експертен екип). 1.2.2. Инженерно-технически състав, включващ минимум следните експерти: Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по част „Електро”, Отговорник/специалист по контрола на качеството, Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве. Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвм. две позиции от изискуемия екип).
!!! Конкретните изисквания, поставени от Възложителя към професионалната компетентност на посочените експерти са детайлно и подробно разписани в Указанията за участие в процедурата, публикувани на Профила на купувача.
Участниците следва да имат разработени, внедрени и сертифицирани системи за: 1.3. управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквив.; 1.4. управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005), или еквив.; 12.5. безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквив., всички те с предметен обхват в областта на строителството на обекти от транспортната инфраструктура.
! Продължава в Р-л VI.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При сключване на договора за изпълнение по съответната обособена позиция, определеният Изпълнител представя гаранция в размер на 4% (четири процента) от стойността му. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението по съответния договор се оформя в два отделни документа, както следва: (1) гаранция за срочно изпълнение и (2) гаранция за гаранционно поддържане. Гаранцията за срочно изпълнение на съответния договор е в размер на 3 % (три на сто) от стойността му, а гаранцията за гаранционно поддържане е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на съответния договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността му. Определеният Изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция и тази за периода на гаранционна поддръжка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

аседателната зала на Община Дупница, находяща се в административната сграда на Общината на адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

! Продължава от Р-л III.1.3.
2. При участие по ОП №2: 2.1. Участникът трябва да докаже, че е изпълнил следните дейности с предмет, идент. или сход. с предмета на втората от обос. позиции: А1) През предходните 3 г., считано от датата на подаване на офертата е изпълнил поне 2 услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изгр./ново строит. и/или основен ремонт и/или реконстр. и/или основно обновяване на общ. и/или произв. сгради, както и А2) През предходните 5 г., счит. от датата на под. на офертата е изпълнил поне 2 строит. дейности, с предмет, идент. или сходен с предмета на обос. позиция. Под „строит. дейност с предмет, идент. или сходен“ с предмета на обос. поз. №2, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР за изгр./ново строит. и/или основен ремонт и/или реконстр. и/или основно обн. на обще. и/или произв. сгради, или Б) През предх. 5 г., считано от датата на под. на офертата е изпълнил поне 2 дейности на пълен инженеринг - проект. в технич. и/или работна фаза и изпълн. на СМР/СРР за изгр./ново строит. и/или основен ремонт и/или реконстр. и/или основно обн. на обществени и/или произв. сгради.; 2.2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълн. на договора с проект. екип и инж.-техн. състав, с определена проф. компет., съотв. на спецификата на възлагане, които да бъдат пряко ангажирани с изпълнението, а именно: 2.2.1. Проектантски екип, включващ: Ръководител на проектанския екип, Гл. проектант по част „Конструктивна”, Гл. проектант по част „Електро“, Гл. проектант по част „ВиК“, проектант по част „ЕЕ“; проектант по част „Геодезия“; проектант по част „ПБ“; проектант по част „ПБЗ“; проектант по част „ПУСО“; проектант по част „Сметна документация“; 2.2.2. Инженерно-технически състав, включващ: технич. ръководител, експерт по част „Ел“, експерт по част „ВиК“, Отговорник по контрола на кач. и Коорд./дл. лице по безоп. и здраве. !!! Конкретните изисквания, поставени от Възложителя към професионалната компетентност на посочените експерти са детайлно и подробно разписани в Указанията за участие в процедурата, публикувани на Профила на купувача.
Участниците следва да имат разработени, внедрени и сертифицирани системи за: 2.3. управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквив.; 2.4. управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005), или еквив.; 2.5. безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквив., всички те с предметен обхват в областта на сградното строителство.
3. В случай, че Участник подава оферта за участие в повече от една обособена позиция, той следва да докаже, че е покрил и съответства на всички минимални изисквания, относими за всяка отделна обособена позиция.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: Участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и по чл. 55, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; Участник - Обединение от физически и/или юрид. лица, когато за член на обединението е налице някое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54,ал.1,т.1-7 и/или по чл.55,ал.1 от ЗОП; Участник, който е посочил, че ще използва подизпълнители и/или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор при изпълнение на поръчката и за тях е налице някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1-7 и/или по чл.55, ал.1 от ЗОП. При подаване на офертата за участие, Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и/или по чл. 55, ал.1 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП. Участникът попълва Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Документацията по процедурата Възложителят е посочил специфични национални основ. за изключване от участие. В този Раздел на ЕЕДОП, Участникът трябва да декларира: - липса на осн. по чл. 108а, чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК; - липса на обстоят. по чл. 101, ал.9-ал.11 от ЗОП и чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва